2020, 2021, 2022

Fons Documental Bosch Aymerich

2022

Després del procés de catalogació i inventariat del Fons Documental Bosch Aymerich, dels projectes, tant d’enginyeria com d’arquitectura i urbanisme d’en Josep Maria Bosch Aymerich, realitzats l’any 2021, la Fundació Bosch Aymerich continua impulsant el projecte del Fons Documental durant l’any 2022 amb la digitalització del Fons Documental Bosch Aymerich.

La finalitat de la digitalització del Fons Documental és la preservació, consulta i la seva difusió en un futur.

El fons documental recull un total de 39.424 plànols de diverses mides fins a A0, els originals són en blanc i negre i color lineals, i un total de 94.800 cares documentals de memòries, majoritàriament, relligades.

L’estat de conservació dels originals és apte per a ser digitalitzat tot i que hi ha documentació en un estat de conservació delicat i de diferents gramatges i emmagatzemada en calaixeres, tubs i caixes.

L’encarregada del projecte de digitalització és l’empresa Artyplan, que ha estructurat el procés de digitalització segons les característiques tècniques del fons documental existent: captura individual per plànol o cara documental; orientació sentit de lectura; retall amb marges blancs de seguretat; reproducció únicament de les cares amb informació; ajustament a la mida de l’original al 100%.

El fons documental s’indexarà en directoris i una nomenclatura de fitxers que seguirà una estructura general: nivell 01: nomenclatura del fons; nivell 02: tipologia de fitxers (JPG/PDF(TIF), nivell 03: directori caixa de projecte, seguint criteri d’ordenació actual; nivell 04: indexat per directori i arrel.

Es crearà una base de dades i metadades on s’associarà el camp clau de nom de fitxer i la ruta absoluta dels fitxers relacionada amb l’excel descriptiu del client.

Per a la digitalització del fons s’ha instal·lat una unitat mòbil a les pròpies instal·lacions on es troben tots els documents, per tal de mantenir els originals en el seu estat més idoni i no malmetre’ls.

Alguns originals es troben en un estat de conservació molt delicat, pel que s’ha hagut de baixar el ritme de treball ja que el seu estat no permet digitalitzar-los amb escàner automàtic pel fet que són volums enllaçats amb tapa dura i no seria correcte guillotinar els volums pel fet que són originals únics.

Des de l’inici del projecte, finals del mes de gener, s’han digitalitzat 86.141 memòries, de les 94.800 pressupostades en un inici i s’han digitalitzat 2.430 plànols, dels 39.424 pressupostats inicialment. La digitalització de les memòries és més elevada donada la seva menor complexitat, a diferència dels plànols que per seves característiques són més delicats i requereixen d’un procés de tractament més acurat.

Durant el procés de digitalització s’aniran aplicant mesures de control de qualitat i seguiment destinades a garantir la qualitat i la traçabilitat del procés.

Donat el volum de documentació s’estima un temps de producció de 9- 12 mesos per a la finalització del projecte.

FONS BOSCH AYMERICH – COAC

L’arxiu històric del Col·legi Arquitectes de Catalunya acull una part del Fons documental de l’arquitecte Josep Ma Bosch Aymerich, que la Fundació Bosch Aymerich va cedir, l’any 2018 per a la realització de l’exposició Col·leccions COAC ’17 Josep Ma Bosch Aymerich.

La Fundació Bosch Aymerich finança la digitalització d’aquest Fons documental per tal que el COAC en pugui fer la seva preservació, i posi a disposició de consulta per als col·legiats, arquitectes, investigadors i estudiants d’arquitectura, així com per a la seva difusió. Es tracta d’un fons textual i de plànols composat per 3.900 plànols de mida màxima A0, 3.650 cares documentals de folis i fulls solts, 490 fotografies en format positius, originals en color, majoritàriament amb informació a una cara.

Amb aquest projecte de digitalització la Fundació Bosch Aymerich contribueix a l’ampliació dels fons digitalitzats que actualment disposa l’arxiu històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

2021

Els arxius del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich constitueixen un llegat patrimonial ingent d’una de les figures més destacades de l’univers urbanístic i arquitectònic català i espanyol. Per tal de preservar els documents la Fundació Bosch Aymerich continua impulsant el projecte del Fons Documental durant l’any 2021.

El responsable del projecte ha estat el Sr. Emilio Moncada Durruti, arquitecte especialitzat en Edificació i Urbanisme i amb experiència en gestió de projectes de gestió documental, organització d’arxius i aplicacions informàtiques, així com amb un gran coneixement del sector, que ha coordinat amb un grup d’ajudants.

Entre els mesos de juny i febrer de 2021 es va dur a terme la creació de l’Arxiu de la Fundació Bosch Aymerich, a través d’un procés de catalogació i inventariat dels projectes, tant d’enginyeria com d’arquitectura i urbanisme de Josep Maria Bosch Aymerich.

Aquest treball va constituir un gran avenç en l’objectiu de donar a conèixer la visió de Josep Mª des de l’enfocament de la seva tasca com a arquitecte, enginyer i urbanista.

Posteriorment es va realitzar la tasca d’arxiu i classificació de materials i documents personals relacionats amb la vida i l’obra de D. José María2 (cartes, llibres, fotografies, etc.) desconeguts fins al moment.

Aquests materials, si bé no estaven directament relacionats amb els projectes inventariats, constituïen en si mateixos preuats testimonis de la seva vida i llegat.

S’ha realitzat una tasca d’inventariat i catalogació de tots els llibres trobats, preservant de manera especial les col·leccions antigues d’història de l’art i l’arquitectura) per poder conèixer-ne el valor i posar-los al servei dels interessos de la fundació, afegint-los a l’arxiu i futur Centre de Documentació de la Fundació.

A l’estudi i anàlisi de la biblioteca, es van trobar i inventariar un total de 1.511 llibres. Pel que fa a la seva temàtica, sovint una biblioteca de caràcter personal es pot classificar amb unes poques entrades que identifiquen la majoria dels volums. En el cas de la biblioteca del Sr. Josep Maria no ha pogut ser així. Donada l’enorme riquesa i varietat de la naturalesa dels llibres trobats, segons el criteri del director del projecte, ha semblat oportú ampliar el nombre d’entrades per temàtica, en un esforç per posar de manifest la profunditat del pensament i interessos del Sr. Josep Maria , i també per tal de facilitar una recerca / recerca introspectiva de la seva vida i pensament.

TemàticaNúm. de volums
Arquitectura271
Art / Història de l’Art325
Astronomia5
Biografia15
Ciències30
Ciències humanes i socials /Cultura General35
Empresa /Economia84
Filosofia9
Enginyeria28
Història252
Literatura116
Personal JBA/ autobiografia17
Política42
Premsa /Sociologia/ Societat18
Religió59
Turisme /Viatges80
Urbanisme /Ciutat77
Classificació per temàtiques Biblioteca Josep Ma Bosch Aymerich

Les tasques de classificació de l’arxiu van continuar al mes d’abril quan es van arribar a l’arxiu nous projectes que estaven emmagatzemats a Castelló d’Empúries i no estaven inventariats, en total van arribar a l’arxiu, 41 sacs amb 4 o 5 rotllos de projectes cadascun. Com es pot comprovar per les fotos, majoritàriament el seu estat no era adequat.

La neteja i sanejament d’aquests plànols ha estat una tasca complicada i difícil , perquè l’estat dels projectes en termes generals era deficient. S’han trobat gran quantitat d’ells doblegats pel pes acumulat pel deficient estat d’emmagatzematge i d’altres afectats per l’aigua.

S’ha comprovat inicialment que no es tracti de còpies de projectes que ja estiguin arxivades, o si ho estan, comparar els plànols del projecte arxivat amb els nous per si poden completar-se, posteriorment, restaurar en la mesura que sigui necessari els projectes restants, realitzar un inventari i afegir-los al fitxer actual, utilitzant el mateix instrument de descripció ja realitzat, afegint el màxim de dades que cada projecte pugui tenir.

Inicialment l’estimació va ser de 180 tubs a 200, finalment van ser 299 tubs que s’inclourien als ja existents.

L’objectiu ha estat donar el mateix tractament als nous projectes provinents de Castelló d´Empúries, els mateixos treballs d´Ordre i sanejament, Inventari i Quadre Classificació, Mesures selectives de conservació preventiva, que ja es realitzaven amb els projectes anteriors.

En general es tracta de projectes d’execució d’arquitectura i enginyeria, amb una mitjana de plànols per projecte més gran que allò inventariat anteriorment, trobant projectes complets i molt detallats (amb procedència majoritària d’HBA, PRC i l’estudi de Madrid)

S’han inventariat 10.625 plànols a 229 tubs procedents de Castelló d’Empúries.

D’altra banda també s’han dut a terme la classificació d’una nombrosa documentació notarial que s’ha classificat en les carpetes originals (una per document juntament amb els seus annexos) assignant a cadascuna un codi numèric únic, i aquestes carpetes en capses també numerades.

Tota la documentació s’ha enregistrat en un full de càlcul, per tal de facilitar la localització dels expedients.

2020

La proposta de Fons documental Bosch Aymerich sorgeix de la voluntat, per part del Patronat de la Fundació Bosch Aymerich, de conservar el llegat del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich i crear un arxiu definitiu que pugui arribar a ser consultat per investigadors interessats i serveixi com a base per a la difusió i coneixement de la seva trajectòria professional i de la seva vida. Donat l’escàs coneixement a nivell nacional i internacional que es té de la seva vida i obra. El fons documental s’ha d’inventariar per convertir-se en llegat accessible i de fàcil difusió, no només per als arquitectes i enginyers, si no també per a investigadors, historiadors, etc.

El responsable del projecte ha estat el Sr. Emilio Moncada Durruti, arquitecte especialitzat en Edificació i Urbanisme i amb experiència en gestió de projectes de gestió documental, organització d’arxius i aplicacions informàtiques, així com amb un gran coneixement del sector, que ha coordinat un grup d’ajudants.
Les labors de conservació i inventariat del Fons documental del Sr. Josep Ma. Bosch Aymerich es van iniciar el mes de juny de 2020, atès que en el seu inici, al març de 2020 es va veure interromput pel confinament originat per la covid-19. Han estat sis mesos de treball profitosos que han aportat uns resultats molt satisfactoris.

El volum aproximat del fons és de 250 metres lineals de documentació (capses, carpetes, planeres, formats especials, plànols, etc). La documentació estava recollida en suports delicats (paper vegetal, fotografia, paper còpia, sulfuritzats, etc.)

L’arxiu té un volum de 1.643 unitats d’instal·lació: 20.504 plànols, continguts en 862 tubs de plànols, 772 caixes de documentació i 9 calaixos en armari planer.
S’han comptabilitzat 2.743 entrades o línies d’informació, 1.505 en caixes de documentació i 1.238 en tubs de plànols.

La documentació que conté l’actual arxiu, entre la qual hi destaquen els projectes d’arquitectura, urbanisme i enginyeria, constitueix un valuós recurs per conèixer i completar la visió del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich des de l’enfocament de la seva tasca com a arquitecte, enginyer i urbanista. Els arxius del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich constitueixen un ingent llegat patrimonial d’una de les figures més destacades de l’univers urbanístic i arquitectònic català i espanyol.