https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Conveni de col·laboració en la restauració dels espais de la rectoria de la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona - Fundació Bosch Aymerich
2020, 2021, 2022

Conveni de col·laboració en la restauració dels espais de la rectoria de la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona

2022

Durant el 2022 s’ha treballat a la planta Baixa de la Rectoria per resoldre tots els problemes d’humitats, substituint tot el clavegueram trencat i els baixants per una nova xarxa de PVC, fent una solera sobre graves per evitar les humitats de capil·laritat.

S’ha trobat un pou que s’ha sanejat per conduir-li les aigües pluvials i reconduir les fecals de forma separativa per tal de poder fer ús del pou per el reg i neteja del claustre si fos necessari posant una bomba.

S’han retirat les instal·lacions antigues, trencades o fora de normativa, per substituir-les per noves, també s’ha reparat l’escomesa d’aigua.

També s’han desmuntat els fals sostres, parets i revestiments afectats per poder inspeccionar l’estructura, fent les reparacions puntuals necessàries.

S’ha donat prioritat a la realització de algunes tasques de manteniment que requerien d’una actuació urgent per evitar perills de despreniments o d’entrada d’aigües.

2021

Per segon any la Fundació Bosch Aymerich col·labora amb la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona per a dur a terme una restauració dels espais actuals de la rectoria de la Parròquia, que està previst que es realitzi en un termini de 3 anys, que es va iniciar l’any 2021 i finalitzarà l’any 2022.

Aquest projecte de restauració dels espais actuals de la rectoria de la Parròquia vol aconseguir condicionar la rectoria, amb un conjunt d’espais i sales que s’utilitzen en l’acció social que du a terme la parròquia i on s’han anat realitzant algunes feines de manteniment des de la seva construcció, però que mai ha estat objecte d’una actuació de rehabilitació integral i que permetran atendre millor les necessitats de la Parròquia i del barri.

L’any 2021 s’ha continuat treballant en els projectes bàsics per sol·licitar les llicències i els executius amb els estats d’amidaments per demanar pressupostos a tres constructores.

S’ha separat el projecte integral en diferents fases per tal d’iniciar les obres de les façanes de la Rectoria que ja s’han finalitzat.

Estat inicial façana posterior

Estat final façana posterior

S’han realitzat nous projectes per ajustar-se als requeriments de les llicències i poder iniciar les obres a l’interior de la Rectoria.

S’ha presentat el Pla especial per augmentar els espais i atendre millor les necessitats de la Parròquia. patrimoni.

S’han finalitzat els estudis per detectar les causes de les humitats de la Rectoria i la diagnosi amb els criteris d’actuació per aconseguir uns espais mes saludables, iniciarem en breu la reparació de tota la xarxa d’evacuació d’aigües. S’han habilitat uns espais per tal de permetre el trasllat dels mossens i poder abordar aquestes actuacions.

S’ha donat prioritat a la realització de algunes tasques de manteniment que requerien d’una actuació urgent per evitar perills de despreniments o d’entrada d’aigües.

2020

La Fundació Bosch  Aymerich, dins dels seus àmbits d’actuació, té  com a un  dels seus objectes  la cultura i l’arquitectura. Amb  aquesta finalitat  aquest any  s’ha signat  un conveni de col·laboració amb la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona per a dur a terme una restauració dels  espais  actuals de la  rectoria de la  Parròquia, que  està  previst  que es  realitzi en  un termini de  3  anys (2020, 2021 i 2022).

Aquest projecte vol  aconsseguir acondicionar la rectoria, amb  un conjunt  d’espais  i sales que s’utilitzen en l’acció social que du a terme la parròquia i on  s’han anat realitzant algunes feines de manteniment des de la seva construcció,  però que mai ha estat objecte d’una actuació de rehabilitació integral i que permetran atendre millor les necessitats de la Parròquia i del barri.

La  signatura del  conveni de col·laboració  va tenir  lloc el  passat  dia 12 febrer  amb la  presència del d’en  Mossèn Ramón  Corts  i   Blay, en representació  de la  Parròquia de la  Puríssima  Concepció,   la Sra. Elena  Cabarrocas, i el  Sr.  Antoni  Bosch, patrons  de la  Fundació Bosch  Aymerich.