2022

Activitat Esportiu-Educativa CEIP Sant Jordi de Badalona

La  Fundació  Bosch  Aymerich  ha signat  un  conveni de dos  anys  per a un  projecte de  finançament  d’activitat Esportiu-educativa amb  l’Associació de Mares i  pares  d’Alumnes del  CEIP  Sant  Jordi de  Badalona.

L’ institut- Escola Sant Jordi, és un centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, situat al barri de Pomar de Badalona.

Es va fundar a finals deis anys 60 en el moment en que va ser construït el barri de  Pomar. En la seva inauguració va rebre prop de 1300 alumnes que es trobaven en bona part des escolaritzats i a principis dels anys 70 ja eren 1500 alumnes, amb les dificultats que plantejava donat que era una de les escoles més grans de Badalona.

El nivell sociocultural i econòmic era molt pobre fruit de la procedència de molts dels seus habitants.

La població del  barri del Pomar ha anat envellint i juntament amb el fet que fins fa poc els habitatges no es podien vendre, ha revertit en la  població  escolar  que  s’ha  vist  reduïda.

El centre educatiu actualment és un institut Escola considerat de “Màxima Complexitat “que acull des de l’Educació Infantil a 2n de l’ESO i anirà creixent al llarg deis propers dos cursos fins consolidar tota l’etapa secundaria. Aquest creixement  ha estat promogut amb la reivindicació d’una plataforma que demanava un institut a la zona des de feia molts anys i  ja  s’ha  produït un  increment  en  la  matriculació d’alumnes per al curs  vinent.

L’institut-Escola Sant  Jordi  és un centre de matrícula viva, durant el curs escolar es van incorporant alumnes que provenen d’altres països o d’altres centres i que s’han d’anar incloent en els diferents grups/classe per l’edat que els hi correspon.

Les diferents característiques de l’alumnat fa que l’escola intenti optimitzar tots els recursos al seu abast per donar resposta a  una escala  inclusiva amb diferents agrupaments en les àrees instrumentals, desdoblaments, racons d’aprenentatges, ambients i  a l’educació  Competencial: els professors s’han format en competència lectora {ILEC) per ajudar als alumnes a obtenir millors resultats en comprensió lectora i en general en totes les àrees, ja que la lectura està  present a totes les matèries.

L’institut- Escola Sant  Jordi treballa estretament amb l’Associació de Mares i Pares  dels  Alumnes per impulsar la relació famílies-escola amb la  creació d’activitats  on  puguin participar tots  els  alumnes del  centre.

Partint de la base que els infants de l’institut Escola no tenen accés a la practica d’activitats en el medi aquàtic, més concretament, la natació. Un dels objectius del centre, és fomentar hàbits saludables en els infants, tant en alimentació (l’IE esta en un programa de fruita i hortalisses a les escoles de la Comunitat Europea) com en pràctica d’activitat física.

L’activitat  esportiu-educativa en la  que  la  Fundació  Bosch Aymerich participa va dirigida  a tots els  alumnes de 1r curs, 2n curs  i 3r curs  de primària. Es tracta d’oferir  l’aprenentatge de la natació als infants mitjançant activitats lúdic esportives a més de fomentar la cohesió i convivència en la comunitat. Aquesta  activitat  també  vol potenciar l’autonomia i el desenvolupament deis infants de la comunitat, així com, el coneixement d’un nou esport, afavorint el desenvolupament integral.

Aquest projecte de natació tindrà continuïtat entre els alumnes de 4t curs, 5è curs i 6è curs de primària, ja que hi han establertes activitats esportives al mar, donat que Badalona és una ciutat que gaudeix d’aquest recurs.