2023

Càritas Diocesana de Barcelona – Projecte  d’Inserció laboral  per  a joves

Aquest projecte es troba vinculat al Programa de Formació i Inserció Sociolaboral, amb suport específic de l’Àrea de Comunicació i el Departament Persones (on s’inclou el Voluntariat).

El projecte treballa l’adquisició de valors, competències, habilitats i destreses que facilitin que els/les joves puguin accedir a una ocupació. L’eix central de la intervenció se situa en millorar la capacitat del i la jove per trobar i mantenir una feina atenent totes les dimensions personals, així com a la possibilitat de pensar en un retorn al sistema educatiu o la millora formativa per la via de la formació ocupacional (segons cada cas vital).

Es tracta, per tant, de combinar estratègies d’integració laboral i social: les dues guiaran el disseny d’un itinerari personalitzat en el qual es tindrà en compte la conjuntura socioeconòmica, el context sociofamiliar, hàbits, necessitats educatives (malgrat que no siguin prioritàries donada la franja d’edat), orientació, formació i pràctica laboral. I el procés el completa amb la intermediació amb el teixit empresarial i l’acompanyament en la fase d’incorporació a l’ocupació. La inserció és l’objectiu real de Càritas, i tots els recursos destinats van dirigits a això.

Per aquest motiu, les opcions estratègiques són les següents:

 • Disposar d’una àmplia cartera de serveis que doni resposta a la major part de casuístiques amb les quals es troben les nostres persones usuàries. Serveis que inclouen la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, salut, habitatge, transport. Sense aquesta cobertura no es podria iniciar un itinerari laboral.
 • Maximitzar tant els índexs de qualitat dels serveis prestats com el nombre de joves que se’n beneficiaran.
 • Millorar l’ocupabilitat de les persones joves acompanyades practicant un procés de personalització de l’itinerari a les seves necessitats. Processos que es componen de seguiment, prescripció i derivació i acompanyament durant l’execució de tot el pla.
 • Treballar en xarxa amb altres entitats del sector i amb les empreses ordinàries de l’entorn.
 • Avaluar l’impacte i la inclusió d’elements de millora contínua del propi programa d’inserció.

El propòsit del Projecte és possibilitar la inserció laboral de joves amb especial vulnerabilitat o risc d’exclusió social, amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys, perquè tenir una feina les/els empodera i els obre una porta a l’esperança per millorar les seves vides.

Per poder fer front a les problemàtiques socials a què ens enfrontem i al fet que la manca d’ocupació està sent novament una de les majors fonts d’exclusió social, es realitza la següent metodologia:

 • Una major integritat a l’hora d’abordar la persona des del punt de vista laboral.
 • Un augment del temps mitjà de treball d’una persona per elaborar i desenvolupar el seu propi itinerari formatiu.
 • Un establiment en tot el territori d’un itinerari comú (adaptat a les particularitats de cada territori), que alhora disposi de la flexibilitat necessària per adaptar-se a la persona i les seves necessitats, per tal que només utilitzi aquells recursos que li siguin realment necessaris per a la millora de l’ocupabilitat.
 • La necessitat de diagnosi en cadascuna de les fases per garantir que la persona està prepara-da per aprofitar aquells recursos formatius que se li ofereixen.
 • Una formació ocupacional caracteritzada per tenir una part teòrica, un mòdul d’alfabetització i tècniques de recerca de feina, i una vinculació de la formació pràctica en un entorn real d’empresa.
 • Un seguiment posterior a la inserció; cosa que significa haver d’acompanyar la persona durant tota l’ocupació, i no només fins a la seva obtenció.
 • Potenciar l’impacte de Càritas en els àmbits on som referents amb l’objectiu d’enfortir la nostra intermediació i millorar-ne els índexs d’inserció.
 • Una obertura de l’organització a projectes singulars en col·laboració amb les administracions públiques i entitats del tercer sector.
 • Una obertura envers les empreses ordinàries establint-hi ponts cap a la intermediació en el mercat de treball i impulsant projectes conjunts orientats a la inserció de persones.
 • Una millora tant de l’avaluació dels recursos com de l’avaluació del seu impacte sobre el territori i les persones participants.

Càritas ofereix als/les joves diversos recursos, dirigits a la formació i la inserció, i cada jove, depenent de la seva situació, en fa servir uns o altres per anar avançant en el seu procés d’inserció laboral. Són els següents:

Formació bàsica:

1.1. Llengua: en aquest apartat contemplem la necessitat que la persona pugui tenir un nivell d’expressió i comprensió de l’idioma.

1.2. Habilitats personals i laborals: quan sigui necessari estabilitzar l’estat emocional d’una persona, accedirà a aquest servei, i se’n determinarà el pla vital que indicarà la possibilitat o no d’iniciar l’itinerari de formació i inserció.

1.3. Alfabetització digital: adquisició de la competència digital per poder reduir la bretxa que existeix en persones que estan en risc d’exclusió i que són tan necessàries per aplicar al mercat laboral avui dia.

Formació ocupacional:

2.1. Formació d’oficis I: per a aquells que hi ha la possibilitat d’una introducció formativa a una determinada professió, per acabar de definir les seves capacitats i la correcta orientació cap a aquest àmbit.

2.2. Formació d’oficis II: activitat formativa de mitjana o de llarga durada (entre 2 i 4 mesos) realitzada amb recursos externs, amb pràctiques en entorn de treball real i borsa de treball.

Intermediació i inserció:

3.1. Servei d’Acompanyament a l’Ocupació (Feina amb cor): mecanisme intensiu d’ acompanyament per a persones que, tot i necessitar complementar les seves habilitats transversals i coneixements en la recerca de feina, estan en disposició i tenen capacitat per entrar en un treball del mercat ordinari. Se’ls acompanya en tot moment, tant en la recerca com en el  manteniment de l’ocupació que es pugui aconseguir.

En tots els serveis o projectes, en el cas de les persones joves, la metodologia d’acompanyament inclou la particularitat d’enfocar la cerca de feina fent aflorar les competències del jove més que no pas des de l’experiència. Així mateix, si  la persona jove no té una professió definida, caldrà orientar i assessorar cap a possibles sortides professionals que puguin interessar i l’adequació de la redirecció o no cap a formació específica.

D’altra banda, en l’àmbit metodològic, s’inclou la intermediació laboral o prospecció d’empreses. En aquests moments estem promovent una acció més proactiva de contacte amb empreses: estem realitzant, conjuntament amb el grup de voluntaris “Empreses amb cor”, una sèrie de visites a empreses per promoure la inserció laboral, a través de convenis de gestió directa d’ofertes laborals.

Pel que fa l’atenció directa, cada seu on es desenvolupa el projecte ofereix un horari d’atenció  de dilluns a divendres, en horari de matins habitualment (9 a 14h) i en algun cas en horari de tarda (15 a 18h). Pot haver alguna variació en l’horari segons les necessitats del territori on està ubicada la seu.

El projecte es desenvolupa a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Badalona. Generalment, els matins dels divendres i les tardes entre setmana es dediquen a fer les reunions d’equip, elaborar materials, fer coordinacions amb els serveis i celebrar reunions amb els/les professionals referents dels i les joves -són els qui en fan el seguiment- o  amb altres recursos, especialment de tipologia social.

Aquest programa compta amb un equip professional que és l’encarregat de:

 • Conèixer cada any les tendències del mercat laboral per mirar d’avançar-se i introduir res-posta a les noves necessitats en els itineraris personals establerts.
 • Dissenyar, gestionar, implementar i avaluar els projectes.
 • Gestionar la coordinació amb les entitats que desenvolupen i executen les accions de cada projecte.
 • Acompanyament, formació específica i seguiment dels i les voluntàries.

Objectius generals

 • Promoure el seu dret a un nivell de vida adequat, mitjançant la inserció laboral.
 • Millorar l’ocupabilitat com a objectiu universal de la pròpia entitat en l’àmbit de la formació i inserció dels nostres usuaris.
 • Acompanyar i afavorir un canvi actitudinal i la ruptura amb els estereotips relacionats amb el gènere.

Objectius específics

Garantir una acollida de qualitat i un procés d’atenció i intervenció personalitzats i participatius.

 • Sensibilitzar la societat i les seves institucions sobre les situacions d’exclusió social i les dificultats per a la inserció sociolaboral dels col·lectius més vulnerables, especialment dels joves i la seva precarietat en el mercat de treball.
 • Aconseguir un desenvolupament integral (personal, familiar, social i laboral) en clau d’inserció sociolaboral.
 • Millorar les competències sociolaborals i professionals proporcionant una qualificació que permeti l’exercici d’un lloc de treball.
 • Donar suport a la consecució d’una (primera) experiència laboral i manteniment d’una ocupació.
 • Promoure les relacions amb les empreses i altres entitats del mercat laboral per facilitar els processos d’inserció sociolaboral.
 • Conèixer i valorar la realitat social del mercat laboral i l’exclusió, així com les oportunitats d’inserció en la comunitat i en la societat.
 • Impulsar la  presa de decisions individuals i grupals per part de les dones (empoderament femení).

Les/els joves que participen en el projecte provenen de diferents zones de la ciutat de Barcelona castigades per un índex d’atur elevat. Aquests barris són d’auto-construcció o promocions públiques. Es caracteritzen per la manca d’equipaments, pel desordre urbanístic, amb grans problemes socials i amb una població jove important. Són zones que, tot i haver millorat, estan en situació desfavorable en el camp urbanístic, econòmic i social. I on es constatat que els adolescents i joves que hi viuen són un segment de població amb necessitat d’intervencions integrals per evitar que caiguin en l’exclusió social. Són joves d’edats compreses entre els 16 i els 29 anys amb especial vulnerabilitat o risc d’exclusió social, que puguin i vulguin iniciar un itinerari laboral d’acompanyament, orientació i recerca activa d’ocupació adaptat a les seves necessitats. Els/les participants tenen una situació administrativa regular.

L’entorn social en el que es desenvolupa el projecte està format per tècnics de l’àmbit social i voluntaris i voluntàries que acompanyen i ajuden les/les joves des d’una mirada centrada en les seves habilitats, capacitats i competències.

Els/les joves destinataris del projecte provenen d’un entorn familiar i social poc favorable en hàbits laborals i formatius, a més de tenir dificultats importants a nivell econòmic i d’habitatge. Per això necessiten ser acompanyats en un itinerari integral. L’alta taxa d’atur juvenil de l’última dècada comporta que difícilment es puguin oferir tots els recursos necessaris des de la iniciativa pública i no hi havia suficient cobertura pública ni privada que pugui atendre les necessitats d’aquestes persones joves. A més, la situació provocada per la Covid-19 ha colpejat de manera especialment contundent la joventut de menys de 25 anys a tot arreu, i Catalunya no ha estat una excepció, especialment perquè són els que tenien més contractes temporals que s’han extingit, i una gran part es trobava a l’economia informal. Per aquest motiu, ara més que mai cal continuar treballant amb mecanismes d’inserció perquè aquest col·lectiu pugui inserir-se en el mercat ordinari i millori les seves possibilitats d’empleabilitat.