https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Casal dels Infants per a l’acció social als barris  - Casal Jove - Fundació Bosch Aymerich
2023

Casal dels Infants per a l’acció social als barris  – Casal Jove

El Casal Jove és un servei socioeducatiu diürn de proximitat per a la promoció social de joves de 16 a 21 anys que es troben en situació de vulnerabilitat.

L’acció del Casal Jove potencia el desenvolupament favorable dels i les joves en els àmbits personal, social i formatiu per afavorir-ne la integració i la superació de potencials situacions d’exclusió, mitjançant la participació activa en el propi servei, l’entorn proper i la societat i des d’una actitud de corresponsabilització dels propis processos de millora.

El servei té com a objectiu el desenvolupament de les competències i habilitats dels i les joves per esdevenir agents de transformació social, de la seva pròpia realitat i la del seu barri, millorant la seva qualitat de vida i la del seu entorn, adquirint responsabilitats com a ciutadans i cooperant amb els serveis públics i privats en una aposta comuna per la integració i la cohesió social.

El  Casal  Jove té  com a finalitat generar espais d’interrelació entre els diferents actors de la comunitat per tal de fomentar la coneixença mútua, apaivagar prejudicis i desconfiances i reduir la percepció d’inseguretat i tensió entre col·lectius i grups culturals, proporcionar als joves provinents d’altres països una acollida que senti les bases per a la seva integració a la nostra societat, garantint tant l’exercici dels drets com el compliment dels deures. A la vegada donar l’oportunitat de donar a conèixer la seva pròpia cultura a la resta, facilitar als joves habilitats i competències personals per fer front a les situacions de vulnerabilitat, proporcionar als joves la informació i orientació que requereixin per accedir als serveis i activitats que s’ofereixen al barri o ciutat, disminuint el risc d’aïllament social i d’indefensió per desconeixement i manca de recursos personals i  facilitar l’orientació formativa necessària per tal que els i les joves puguin continuar la seva formació.

Les diferents activitats  s’agrupen en  3 línies principals:

CREIXEMENT PERSONAL

ACTIVITATS ESPORTIVES per millorar les competències personals dels joves, tenint cura de si mateixes a partir d’uns bons hàbits saludables. Realització de diferents pràctiques esportives, a partir dels interessos i gustos de les pròpies persones participants del servei. ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ que faciliten el creixement personal els joves facilitant la connexió amb les emocions i l’autoconeixement. CONEIXEMENT DE L’ENTORN per tal que els joves coneguin els serveis i recursos del seu context (barri/municipi/ciutat) que els poden ser útils per la seva situació personal o els seus interessos. Aquesta activitat pot tenir diferents formats: des de visites a diferents recursos o entitats, sortides a l’entorn o l’apropament a diferents serveis per realitzar activitats/tràmits. ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA als joves davant la seva situació personal tenint un espai segur i de confiança per acompanyar-les i atendre en allò que necessiten pel seu desenvolupament personal. Espai tutorial individual per aquelles persones participants que necessitin un acompanyament personal més acurat en relació a la seva situació personal, incloent el tractament de situacions de risc. Es realitza sempre a partir d’un diagnòstic inicial, un pla de treball educatiu per competències o individualitzat acordat amb la persona jove i la coordinació amb altres serveis implicats, així com la família si és el cas.

SUPOST A L’ESTUDI I ORIENTACIÓ FORMATIVA I PROFESSIONAL

ESPAI D’ESTUDI per  als joves que continuen amb formació postobligatòria un espai de suport per poder assolir amb èxit els seus estudis. L’espai, diari, pot ser per proporcionar acompanyament en continguts o en l’adquisició d’eines perquè puguin buscar de manera autònoma els continguts necessaris que cal reforçar. ORIENTACIÓ FORMATIVA I PROFESSIONAL per  a les persones participants del servei les diferents alternatives formatives i ocupacionals a les que poden accedir. A partir de sessions grupals s’ofereix al jovent conèixer el sistema educatiu, els diferents itineraris formatius, formacions complementàries, com accedir al món laboral, com escollir una professió… entre d’altres, segons el grup i la seva demanda. ASSESSORAMENT INDIVIDUAL per als joves  per a reflexionar sobre el que saben fer, el que els agradaria fer versus les seves competències i els interessos que tenen, de manera que, posant consciència a aquests aspectes, puguin escollir el seu propi itinerari. A partir d’entrevistes individuals, el personal socioeducatiu pot generar un espai de reflexió on la persona jove hagi d’analitzar i valorar les diferents variables i alternatives, i així prendre decisions en relació al propi procés. També s’ofertarà un acompanyament en el processos d’inscripció als estudis i en la recerca de beques. SUPORT EN TRAMITACIÓ DE BEQUES per als joves de poder accedir als estudis amb un cost més baix i fomentar així la seva continuïtat en els estudis. A partir de l’itinerari que ha escollit cada jove i els centres i estudis a on ha pogut accedir, variarà el cost i possiblement necessitin ajuts econòmics per poder costejar-s’ho i així continuar la seva formació en estudis postobligatoris.

PARTICIPACIÓ

ASSEMBLEES on els propis joves poden donar la seva opinió i decidir cap on volen que avanci el servei. Les assemblees serveixen tant per decidir i planificar com per avaluar aspectes o activitats realitzades. ESPAI DE TROBADA per fomentar les relacions interpersonals i compartir un espai distès i d’esbarjo. Els  joves disposen de l’espai comú del servei per fer l’ús que vulguin d’aquest sempre i quan respectin les normes de convivències. Es tracta d’un espai i una dinàmica lliure. ACTIVITATS AUTOGESTIONADES per fomentar que els joves esdevinguin autònoms en la realització d’activitats i no només consumidors d’aquestes, adquirint així un compromís major amb el servei. Arrel de les assemblees realitzades, el grup de joves expressen inquietuds i interessos i cal anar formant comissions per desenvolupar les activitats proposades. CIUTADANIA CRÍTICA es construeixen espais de debat per facilitar involucrar-se en temes que afecten el jovent en el seu dia a dia o en el seu entorn més proper. Arrel de temes d’actualitat o temes que puguin ser interessants pel grup, i que els afecta directa o indirectament, es genera debat, es coneix i es pren consciència, i fins i tot es pot generar implicació. Poden ser temes de barri, polítics, de gènere, entre d’altres. La idea és parlar, compartir, reflexionar i posicionar-se. Aquesta activitat pot tenir múltiples formes en relació a l’estructura pedagògica.