2020, 2021, 2022

Centres de Dia Stima: Beques Josep María Bosch Aymerich per a la promoció i l’autonomia de la gent gran de més de 65 anys

2022

Durant l’any 2022 s’han donat dues situacions, o ritmes diferents, coincidint bàsicament amb el primer i segon semestre.

El primer ha estat el ritme del final del 2021, i s’ha patit, d’una banda, la lentitud quant al nombre de famílies que buscaven el recurs de Centre de Dia, i de l’altra, la lentitud quant al procés en la presa de decisions per procedir a l’ingrés en algun dels Centres.

Durant el 2022 s’han tornat a utilitzar el mateix model de càlcul que en anys anteriors. A a les visites amb els familiars se’ls adverteix que la qüestió econòmica és realment una limitació notòria, ens cerciorem d’això sol·licitant els certificats de pensions, declaracions de la renda de tots els membres de la unitat familiar, moviments dels comptes bancaris dels últims tres mesos, així com qualsevol altra dada que es consideri rellevant.

Amb aquestes dades, s’han establert 3 possibles bonificacions a la quota de l’estada, que poden ser del 50%, 40% o 30% en funció del resultat que doni el model.

L’objecte d’aquestes ajudes continua sent prioritàriament ajudar a les famílies durant el temps que es triga a tramitar i aconseguir l’ajut econòmic que atorga la Comunitat de Madrid a la gent gran a qui se’ls reconeix un grau de dependència. Amb aquest model, es solapa l’ajuda de la FBA amb l’ajuda de l’ Administració, facilitant el gaudiment del servei des del primer dia.

Durant l’any 2022 s’ha continuat amb el sistema d’ajuts a 3 mesos, prorrogables altres 3, comprovant a la gran majoria dels casos, que aquests 6 mesos han estat suficients

per ajudar totes les famílies durant el termini en què s’ha tramitat la prestació econòmica.

S’han incorporat noves activitats al programa que s’ofereix als usuaris del centre: taller de teatre, accés a noves tecnologies, nutrició saludable, musicoteràpia, s’ha incorporat

nou material a la sala d’estimulació multisensorial i incorporat noves diferents rutines durant l’estimulació física al gimnàs, a més d’utilitzar nou material per als tallers de

estimulació cognitiva. S’ha continuat igualment el ritme que s’havia perdut de les sortides socioculturals programades, potenciat la teràpia amb animals i els tallers de botànica.

Els tallers es duen a terme segons els grups als que es divideixen els usuaris quan

accedeixen per primera vegada al centre, després de fer una valoració geriàtrica completa per tot l’equip multidisplinar del centre.

Es treballa amb un màxim de 5 grups, màxim de 12-15 persones (segons activitat) segons els objectius establerts al seu Programa Personalitzat Stima (PPS).

Els programes es basen, per una banda, en la reeducació i les capacitats físiques i funcionals deficitàries, així com, en tècniques compensadores i preventives del declivi cognitiu per maximitzar les funcions neurocognitives preservades.

Les persones usuàries desenvolupen els tallers en un o altre grup segons la valoració realitzada per l’equip multidisciplinari. Les activitats es duen a terme en un context grupal amb una intervenció individualitzada, en funció de les capacitats i habilitats que conserven i els gustos dels usuaris. L’equip multidisciplinar, segons el Programa Personalitzat Stima (PPS), programa les activitats tenint en consideració les preferències i interessos dels usuaris per treballar els objectius plantejats. De així, s’aconsegueix afavorir l’adhesió de l’usuari a les activitats i un millor tractament individual.

L’objectiu d’ actuació no només és el desenvolupament fisicocognitiu, sinó també l’atenció integral a la persona. Es cobreixen per tant les necessitats d’assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de la autonomia i atenció assistencial i personal.

Als centres Stima tracten de seguir a l’avantguarda de l’estimulació en tots els àmbits. Continuem potenciant un esquema basat en un triple pilar: l’estimulació física, cognitiva i funcional.

Finalment, a través del Grup Cuid-Art, tracten de seguir formant aquells familiars que conviuen amb un familiar amb una patologia neurodegenerativa, perquè sàpiguen cada cop millor adaptar-se a la realitat, que malauradament, anirà a pitjor amb el temps, i que requerirà més atencions i cures.

Aquest any s’ha dissenyat un programa addicional de tallers independents per permetre a aquestes persones a anar prenent contacte a poc a poc amb aquest tipus de recurs, i anar experimentant el potencial i l’abast que ofereixen aquest tipus d’activitats.

Durant el 2022, 20 famílies han estat beneficiàries de l’ajuda, i 32 més que l’havien iniciada l’any 2021 l’han acabada de rebre.

En total, durant el trienni 2020-2022, FBA ha contribuït a ajudar a 99 famílies.

2021

Dins el seu àmbit d’actuació, la Fundació Bosch Aymerich té per objecte l’ajuda al benestar de la gent gran i amb aquesta finalitat s’han creat les Beques José María Bosch Aymerich per a la promoció i l’autonomia de les persones més grans de 65 anys.

L’objecte d’aquestes beques és ajudar les persones més grans de 65 anys o menors de 65 amb patologies associades a la tercera edat, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia de la gent gran amb escassos recursos econòmics.

Per segon any la Fundació Bosch Aymerich contribueix a aquests ajuts amb els Centres de dia Stima, d’acord amb el conveni que es va signar el 2020 per un període de tres anys.

Programes personalitzats STIMA
(PPS)

Durant el 2021 s’han controlat de manera més exhaustiva els requisits que havien de complir les famílies per poder ser beneficiàries de l’ajut econòmic. Les beques s’han concedit per un període de tres mesos prorrogables a tres mesos, respecte del 2020 que es van atorgar beques de sis mesos, prorrogables a sis mesos més. Això ha permès un major control sobre la situació de cada usuari, ja que la majoria estan pendents de l’ajuda que atorga la Comunitat de Madrid segons la Llei de Dependència (Prestació Econòmica Vinculada al Servei).

El 2021, en no haver existit confinament, s’han pogut desenvolupar tots els tallers i activitats de forma 100% presencial. S’han tornat a desenvolupar algunes sortides socioculturals programades, teràpia amb animals, tallers de botànica i els tallers d’estimulació sensorial a la sala especialment habilitada per a aquesta activitat.

Es treballa amb un màxim de 5 grups, d’un màxim de 12-15 persones (segons activitat) depenent dels objectius establerts al Programa Personalitzat Stima (PPS). Els programes es basen, per una banda, en la reeducació i les capacitats físiques i funcionals deficitàries. Així com, en tècniques compensadores i preventives del declivi cognitiu per maximitzar les funcions neurocognitives preservades. Els serveis generals del centre.

El Programa Personalitzat Stima (PPS) consisteix en:

Programes d’intervenció terapèutica:

Fisioteràpia (Cinesiteràpia, Exercicis de Kabat, Isomètrics, termoteràpia);Rehabilitació funcional (Mecanoteràpia, entrenament de la marxa); Gerontogimnàstica; Reentrenament a les AVDs; Destreses Manipulatives, Psicomotricitat, (Reconeixement i control del propi cos, esquema corporal, dimensió relacional de la persona, etc.); Estimulació sensorial; Ergoteràpia; Ludoteràpia; Animació sociocultural; Musicoteràpia; Programa de lleure i temps lliure; Orientació a la realitat, Estimulació sensorial; Estimulació cognitiva (Atenció, memòria, llenguatge, praxis, gnòsies, càlcul, funcions executives);Entrenament en relaxació; Reminiscències. Tallers de dilemes ètics Tallers psicoafectius; Habilitats socials i de comunicació.

Programes d’intervenció sanitària:

Alimentació i nutrició; Condícia i Higiene; Prevenció de caigudes (Millora de la bipedestació: exercicis de coordinació i equilibri); Problemes d’edemes, dolors o contractures: IR, Drenatges limfàtics manuals i Estiraments; Avaluació, Control i Registre de Constants Vitals; Control esfínters;  Atenció bàsica d´infermeria.

Programes d’intervenció amb famílies:

Atenció Centrada a la Persona (mapa de vida, empremta de vida, etc.); Informes i PPS; Servei d’informació i d’orientació; Suport Emocional; Assessorament individualitzat interdisciplinari; Grup Cuid-Art.

L’objectiu d’actuació no és només el desenvolupament fisicocognitiu, sinó també l’atenció integral a la persona. Es cobreixen per tant les vostres necessitats d’assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l’autonomia i l’atenció assistencial i personal.

Durant el 2021, 23 famílies han estat beneficiàries de l’ajuda, i 27 més que l’havien iniciada l’any 2020 han acabat de rebre-la. En total, FBA ha contribuït a ajudar 79 famílies des que va començar l’ajuda. S’han repartit 95.653,62 €, i se n’han compromès 100.414,62 €, és a dir, 14.585,38 € per sota del total de fons assignats per al període 2020-2021.

2020

En el seu àmbit d’actuació, la Fundació Bosch Aymerich té com a objectiu ajudar al benestar de les persones grans i aquesta és la  raó per la qual s’han creat les Beques Josep María Bosch Aymerich per a la promoció i l’autonomia de la gent gran major de 65 anys.

La finalitat d’aquestes beques és ajudar a la gent  gran  de més de 65 anys o menors de 65 amb patologies associades a la gent gran, a pagar parcialment el cost econòmic d’estada en els centres de dia Stima quan compleixen uns requisits establerts prèviament.

Hi haurà tres tipus de beques:

Tipus A. Per a aquelles persones que no tinguin la qualificació de dependència i, per tant, no podran sol·licitar la prestació econòmica.

Tipus B.  Per a persones en situació de dependència que puguin sol·licitar la prestació.

Tipus C.  Per a aquelles persones que tinguin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional, siguin o no susceptibles de percebre la prestació vinculada al servei. Només per a usuaris amb 5, 3 o 2 dies complets.

La durada de les beques s’aplicarà segons el tipus de beca premiada i s’exercirà un control econòmic on s’informarà a la Fundació mensualment en un balanç actualitzat de l’estat de les beques.

Els centres de dia Stima, estan ubicats a Madrid, a les zones d’Aluche, Embajadores i Moratalaz. Són establiments totalment dissenyats per dotar a les persones grans del més alt nivell de confort i adaptació a les diferents activitats que es duen a terme en els centres, seguint rutines permanents, progressives i adaptades per als seus pacients.

La idea de col·laborar amb els centres de dia de Stima sorgeix de la bona pràctica que s’està exercitat amb la gent gran en aquests centres de dia i concretament al centre de dia de Moratalaz, que ha estat molt ben rebuda pels veïns de la zona, ja que era una zona amb pocs serveis.