https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Conveni Escola L’Horitzó- Projecte de Creativitat making engineering per a estudiants de secundaria - Fundació Bosch Aymerich
2021, 2022

Conveni Escola L’Horitzó- Projecte de Creativitat making engineering per a estudiants de secundaria

2022

El conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch Aymerich (FBA) i l’Escola L’Horitzó (ELH) va permetre iniciar durant el curs escolar 2021-22 el PROJECTE DE CREATIVITAT I MAKING ENGINEERING PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA creat per l’ESCOLA L’HORITZÓ de Barcelona (www.escolahoritzo.cat) amb la col·laboració del centre NuVu de Boston, Massachusetts (www.cambridge.nuvustudio.com).

L’objectiu del projecte és que els alumnes de secundària (12-15 anys) explorin problemàtiques, aspectes, situacions… del món real en un entorn pràctic d’aprenentatge i resolguin reptes complexos mitjançant la creativitat, el pensament crític i la col·laboració. Els reptes a assolir són multidisciplinaris i requereixen, d’entre moltes altres competències, de l’ús de la robòtica, la programació, la fabricació, l’electrònica, l’ús de les impressores 3D i la talladora làser, el disseny assistit en ordinador (CAD), i d’altres habilitats tecnològiques per a la seva resolució.

Durant 10 dies, tots els alumnes de secundària de l’Escola aturen el seu currículum ordinari per dedicar-se completament a desenvolupar els objectius plantejats per ELH i l’escola NuVu (Boston). Durant aquest dos cursos han estat 139 alumnes els que han realitzat aquest projecte.

Els professors de ELH guien presencialment la dinàmica de treball i els professors de NuVu es connecten de forma telemàtica per anar orientant i assessorant els alumnes amb les seves idees.

Els resultats d’aquest 2 cursos han estat plenament satisfactoris i s’han assolit els objectius plantejats inicialment, els quals persegueixen potenciar les següents habilitats dels nostres alumnes:

Pensament crític i resolució de problemes: l’obertura de ment amb creativitat implica pensar en coses que ningú més ha considerat abans. Requereix deixar de banda qualsevol supòsit o biaix que pugui tenir i mirar les coses d’una manera completament nova. En abordar un problema amb una ment oberta, on es dona l’oportunitat de pensar de manera creativa.

Col·laboració entre companys, empatia i lideratge: aquest pilar de competències també implica aspectes relacionats amb la interacció social com a elements fonamentals a l’educació de la persona.

Agilitat i adaptabilitat: l’autonomia té una sèrie de comportaments associats clau com són: aportar idees, fer preguntes quan sigui necessari, prendre decisions per tirar endavant un projecte, acompanyar el grup de companys amb les pròpies propostes, treballar amb determinació, i creure en la pròpia capacitat per iniciar canvis.

Iniciativa i esperit emprenedor: aquestes habilitats permeten transformar les idees en actes i estan relacionades amb la creativitat, la innovació i l’assumpció de riscos, així com amb planificar i gestionar projectes per assolir objectius.

Responsabilitat: la responsabilitat és la qualitat que té aquell individu que compleix les seves tasques i assumeix les conseqüències dels seus actes quan els fa de manera conscient i intencionada.

– Accés i anàlisi de la informació: en el marc de la societat de la informació, el coneixement dels processos associats a la cerca, avaluació i ús s’erigeix com la nova forma d’alfabetització sobre la qual descansen els pilars de la societat actual i del futur.

– Curiositat i imaginació: perseguim que els alumnes sàpiguen trobar noves idees, tinguin una predisposició més gran cap a l’aprenentatge continu, ja que són capaços d’aprendre més profundament i més ràpid. D’aquesta manera, es mostraran més oberts a noves idees i assumiran amb més facilitat els canvis. En aquest àmbit de competències, volem crear experiències que ajudin els nostres nois i noies a fer-se preguntes, a ser empàtics i a tenir més confiança en si mateixos.

Comunicació oral i escrita eficaç en anglès: perseguim una comunicació precisa, concisa i veraç en llengua anglesa que permeti transmetre als nostres alumnes els missatges necessaris per fer-se entendre. Es valora la comunicació que comprova la correcta recepció del missatge. A més, les presentacions públiques també requereixen del domini de les tècniques de parla per persuadir un públic i mantenir la seva atenció.

S’han completat 2 cursos d’un projecte, fruit de la col·laboració entre la FBA, ELH i NuVu. El centre NuVu fou creat l’any 2010 per professors de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Situat a uns 500 metres d’aquesta famosa universitat, el centre NuVu té com a missió capacitar la propera generació de joves dissenyadors, empresaris, creadors i inventors per tal que afectin positivament a les seves comunitats i el món a través del seu treball i les seves idees. Utilitzant les seves habilitats creatives, els estudiants presenten idees i desenvolupen projectes d’interès que tenen com a objectiu millorar la vida dels altres i de la seva comunitat. Crear aquest pool de coneixement i ser capaços d’estructurar una dinàmica pautada de treball transferible a altres centres educatius de Catalunya, és un objectiu inicial que a poc a poc s’està construint

2021

L’Escola L’Horitzó fou fundada l’any 1968 i el seu projecte pedagògic es va fonamentar en l’aprenentatge per projectes sota la influència de les idees de Maria Montessori i Célestin Freinet.

L’Escola L’Horitzó és un espai on els alumnes desenvolupen la llibertat i la curiositat per aprendre. Per això, l’aprenentatge es basa en projectes reals, rellevants, on l’art i la tecnologia estan sòlidament integrats. L’educació dels seus alumnes es basa en experiències intel·lectualment profundes i interdisciplinàries que els donen les eines necessàries per adaptar-se a qualsevol situació.

A l’Escola L’Horitzó es treballa des de fa més de 50 anys un projecte pedagògic propi que potencia que els alumnes aprenguin a fer-se preguntes (research-based learning), a que trobin la seva pròpia passió (experimental-based learning), a que aprenguin a aprendre i a desaprendre de per vida (peer-to-peer learning), i a treballar les habilitats creatives que els faci pensar diferent de les màquines (project-based learning).

Des dels seus inicis, el projecte pedagògic de l’Escola L’Horitzó té com a centre l’alumne/a i el seu objectiu és el de maximitzar les seves capacitats a través d’un ensenyament basat en la personalització i la comprensió. Tot plegat fa indispensable que l’Escola tingui un nombre reduït d’alumnes (ràtio màxim de 8:1, alumnes: mestres) i uns espais dissenyats ad hoc per a aquestes finalitats.

Seguint amb les directrius marcades pel nostre fundador en Josep Ma. Bosch Aymerich de crear professionals amb vocació a banda de formar-los en l’emprenedoria i el treball en equip a favor de crear una societat millor, la Fundació Bosch Aymerich ha signat l’any 2021 un conveni de col·laboració amb l’Escola L’Horitzó per contribuir en el projecte de creativitat i Making Engineering per a estudiants de secundaria amb una durada de dos anys. El conveni ha estat signat en representació de l’Escola L’Horitzó, pel seu director, el Sr. Marc Oliveras i en representació de la Fundació Bosch Aymerich per la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antoni Bosch, patrons de la Fundació.

La durada de cada PROJECTE DE CREATIVITAT I MAKING ENGINEERING PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA és de 10 dies a jornada completa, on els alumnes es dediquen en exclusivitat a realitzar els seus projectes i aparquen el desenvolupament del currículum ordinari. Cada projecte és desenvolupat de forma individual per cada alumne/a sota el marc d’un tema general proposat per l’Escola. Els problemes a solucionar són multidisciplinaris i requereixen de l’ús de la robòtica, la programació, la fabricació, l’electrònica, l’ús de les impressores 3D i la talladora làser, el disseny assistit en ordinador (CAD), i d’altres habilitats tecnològiques per a la seva resolució. L’any 2021, 64 alumnes han estat beneficiaris dels ajuts de la Fundació Bosch Aymerich.

L’objectiu del projecte és que els estudiants de secundària (12-15 anys) explorin problemàtiques del món real en un entorn pràctic d’estudi i resolguin reptes complexos mitjançant la creativitat, el pensament crític i la col·laboració.