2020, 2021, 2022

FBA Fellows BIST i UIC Barcelona: Nou programa d’impuls per atraure talent en els àmbits de salut i medi ambient

2021-2022

Dins l’àmbit de ciència, la Fundació Bosch Aymerich l’any 2020 va impulsar el nou programa FBA Fellows, orientat a la captació de talent científic, signant un conveni de col·laboració amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), per un període de tres anys.

En aquest segon any de col·laboració cadascuna de les entitats ens presenta el seguiment de la recerca i resultats dels seus Fellows ( tres dones i tres homes).

Per part de la UIC els Fellows són: Conrado Aparicio, investigador en Odontologia i biomaterials; Lorenzo Chelleri, expert en l’àrea de Sostenibilitat en Arquitectura, Construcció i Urbanisme i Osnat Hakimi, experta en l’àrea de Biomedicina, Bioinformàtica i Bioenginyeria que va causar baixar al setembre de 2021. En el seu lloc s’incorporarà una nova Fellow a partir del març del 2022, la Dra. Roni Helene Grace Wright, que centrarà la seva activitat al Departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la salut de la UIC.

Al BIS: James Eills, fins ara investigador a la Divisió de Química de la Universitat de Southampton, que s’incorporarà a l’IBEC; Marion Salzer, investigadora especialista en envelliment cel·lular amb aplicacions a l’estudi de la fertilitat, que serà FBA Fellow al CRG; i Ekaterina Khestanova, que s’incorpora com a FBA Fellow per investigar en un projecte multidisciplinari a l’ICFO i a l’ICN2 procedent del Departament de Física i Enginyeria de la ITMO University (Sant Petersburg, Rússia).

Dr. Conrado Aparicio

Objectius de recerca/ línia de recerca:

 • Creació de biomaterials avançats per a la reparació i regeneració de teixits humans en aplicacions dentals, ortopèdiques i altres aplicacions biomèdiques.
 • Avançar en els límits de coneixement científic en la ciència dels biomaterials i descobrir tecnologies bioinspirades transformadores per prevenir i tractar eficaçment malalties, amb un èmfasi especial en aquelles que afecten preferentment el pacient d’edat avançada.

Resum del projecte:

A la interfície entre les cèl·lules i els biomaterials, la matriu extracel·lular secretada per les cèl·lules ofereix oportunitats per dissenyar i fabricar la propera generació de materials bioinstructius i per a l’enginyeria de teixits. El projecte es centra en els materials instructors de la matriu extracel·lular secretada per les cèl·lules per a aplicacions en medicina regenerativa, modelització de teixits i modelització de malalties, amb especial èmfasi en les malalties orals i múscul esquelètiques de la gent gran, ja que l’esperança de vida segueix augmentant a tot el món. També té un interès especial en la prevenció de la infecció per vies regeneratives i immunomodulatòries, alternatives a l’ús d’antibiòtics.

L’ús de cèl·lules derivades de pacients i la biofabricació 3D ens permetran aplicar els materials instructius de la matriu extracel·lular a les teràpies personalitzades.

Informe científic de les activitats de recerca desenvolupades durant el primer any:

 • Assentament del nou laboratori de recerca a UIC Barcelona
 • Incorporació d’estudiants de doctorat, postdocs, petit equipament i obtenir les primeres fonts de finançament directe al treball al laboratori. En aquests moments el Dr. Conrado ja dirigeix estudiants de doctorat al programa de ciències de la salut, s’està a punt d’incorporar a un associat postdoctoral, un projecte que originalment, el Dr. Conrado desenvolupava als USA per a la prevenció de la infecció al voltant de pròtesis per a amputats i que s’ha traslladat a la UIC i el primer contracte de col·laboració amb una empresa s’ha signat recentment.
 • Un altre focus de les activitats de recerca durant aquests 8 mesos ha estat la publicació de treballs de recerca a revista d’impacte de l’àrea dels biomaterials i altres àrees relacionades:
  • Articles originals amb revisió per experts. Total: 10
  • Articles originals amb revisió per experts. Amb filiació UIC Barcelona: 5
  • Manuscrits originals en revisió per experts: 5
  • Entrevistes: 1
  • Notícies: 1
 • Presentacions i participació a congressos, simpòsiums i fòrums específics (principal font de divulgació del treball de recerca)
 • Cursos de formació en l’àmbit de les superfícies i interfícies de biomaterials.

Dr. Lorenzo Chelleri

Objectius de recerca/ línia de recerca:

 • Desenvolupar i impulsar un canvi a nivell de formació i implementació a les ciutats de disseny, planejament i governança més sostenible i resilient davant del canvi climàtic.

Resum del projecte:

El programa de recerca en resiliència i sostenibilitat urbana vol contribuir a desenvolupar i impulsar un canvi en la manera de concebre i de gestionar els nostres territoris, a la llum dels reptes de l’emergència climàtica i crisis ambientals i sanitària. El desenvolupament d’aquesta iniciativa es desenvolupa des de la investigació, transferència de coneixement cap a les administracions públiques i ciutadania, i finalment a través de la seva internacionalització i participació a les xarxes.

Aquest canvi és un repte d’aquest segle, i aquest petit projecte es proposa contribuir a aquest repte treballant en 3 aspectes:

 1. l’educació (s’està dirigint un màster internacional sobre adaptació de les ciutats davant del canvi climàtic, involucrant-ne més de 40 experts internacionals a l’any, i publicant en una web i xarxes les eines i missatges clau tractats per maximitzar la difusió dels materials).
 2. la implementació i transferència de coneixement (col·laborant amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme, assessorant les administracions sobre com liderar un procés de canvi en la planificació territorial i urbana).
 3. la internacionalització (participant en xarxes i projectes internacionals, per compartir bones practiques, estratègies i fomentar el treball en xarxa a nivell Europeu).

Tots els resultats, accions i processos del projecte s’estan i seran publicats a xarxes socials per a una màxima difusió d’aquesta iniciativa transdisciplinar sobre urbanisme, sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.

Informe científic de les activitats de recerca desenvolupades durant el primer any:

 • Desenvolupament del Màster internacional en resiliència i sostenibilitat urbana “city resilience design and management” ampliant el ventall de partners involucrat al programa (que ara se situa a 75), s’ha obert un canal Youtube per donar encara més difusió als materials produït i s’ha obert un nou curs sobre disseny resilient que s’oferirà el proper any.
 • S’ha aconseguit que la nova xarxa internacional “Architects for Climate Actions network – ACAN” col·labori amb el Dr. Chelleri i decideixi crear un nou programa de màster professionalitzador sobre arquitectura i emergència climàtica. Es presentarà a la universitat UIC el pla d’estudi a l’octubre del 2022 per a la seva consideració, de cara a impulsar aquest segon màster internacional, que treballés en sinergia amb el primer, al llarg del 2023.
 • Transferència del coneixement; s’ha col·laborat amb la Diputació de Barcelona, orientant-los en el repte de dissenyar una estratègia de resiliència territorial per a Catalunya. S’ha preparat un informe al llarg de l’any passat i presentat aquest mes de novembre 2021 a un webinar organitzat per la Diputació de Barcelona. S’espera seguir amb aquesta col·laboració, amb vista a assessorar l’administració pública en el disseny del pla de resiliència territorial en futura. D’altra banda, el Dr. Chelleri ha estat convidat a participar al committee científic per l’estratègia d’emergència climàtica del Maresme, liderat pel Consell Comarcal. Durant els mesos passat, s’ha participat en la redacció i la priorització d’accions per a la transformació sostenible del Maresme, i aquesta tasca seguirà els propers anys de cara a intentar facilitar negociacions i estratègies d’implementació amb els actors locals del territori.
 • Respecte a com es va concebre la dimensió internacional d’aquest projecte, aquest any passat s’han presentat i guanyat 2 Projectes Europeus Erasmus+ (sobre resiliència comunitària i resiliència climàtica a escala urbana), que preveuen organitzar 8 esdeveniments internacionals en els propers 3 anys a ciutats Europees, i desenvolupar guies de disseny i gestiona urbana per a un futur adaptat a la crisi climàtica. També, aquests dos projectes creuran una plataforma en línia on es produiran i difondran una sèrie de cursos en línia gratuïts i traduïts en diversos idiomes Europeus, per donar-li màxima difusió a aquests materials.
 • S’han desenvolupat dues propostes més de projectes europeus de recerca sobre adaptació als possibles desastres naturals i climàtics (un en fase d’avaluació, i un segon que s’enviarà per a avaluació al març 2022).
 • Com a activitat extra, respecte al pla de treball, s’està col·laborant amb el disseny i conceptualització del nou campus de la UPF, i reconversió del Mercat del Peix, organitzant un design studio amb els estudiants del Msc City Resilience Design and Management, i el suport de 5 professors experts a Campus sostenibles Europeus. Els resultats del taller estaran disponibles al maig de 2022.

Publicacions i altres contribucions:

Encara no s’ha escrit ni publicat cap article relacionat amb el finançament rebut pel programa FBA, així que tota la tasca ha estat enfocada a la recaptació de fons, arrancada de programa educatius i transferència de coneixements, per maximitzar l’impacte del coneixements en la educació i en les practiques.

Aquest projecte no preveu dedicar molt de temps en desenvolupar publicacions científiques, quan el Dr. Chelleri ja té un extens llistat de publicacions, i s’ha detectat i escollit, d’utilitzar aquest finançament per maximitzar l’impacte d’aquest coneixement, contribuint el tremento gap entre investigació i pràctiques.

Dr. James Ellis

Objectius de recerca/ línia de recerca:

 • Desenvolupar nous mètodes per aplicar la hiperpolarització induïda per parahidrogen als sistemes biològics.
 • Implementar la polarització induïda per parahidrogen en dispositius “òrgan-in-chip” per tal de facilitar un cribratge diagnòstic ràpid.
 • Establir la ressonància magnètica nuclear amb hiperpolarització com una eina espectroscòpica rutinària per estudiar sistemes biològics de “laboratori en xip”.

Resum del projecte:

Ressonància magnètica nuclear hiperpolaritzada per a la investigació d’òrgans en xip.

La ressonància magnètica hiperpolaritzada (HP) s’ha convertit en un mètode prometedor per investigar les característiques biològiques del teixit viu. Una molècula sensor (per exemple, piruvat, fumarat, glucosa) s’hiperpolaritza i s’injecta a un pacient, i el flux metabòlic resultant es pot utilitzar per avaluar la viabilitat cel·lular, la resposta del tumor a la teràpia i realitzar un mapeig de pH, per citar alguns exemples.

Dues barreres significatives s’oposen a la implementació generalitzada de la imatge HP:

 1. el mètode d’hiperpolarització actual, la polarització nuclear dinàmica de dissolució (dDNP) és complicada, cara i requereix experiència per operar l’equip.
 2. el desenvolupament de mètodes preclínics depèn en gran mesura de l’ús de models animals que no permeten el cribratge ràpid dels experiments.

Per superar aquestes limitacions, en aquest projecte s’implentarà la polarització induïda per parahidrogen com a mètode d’hiperpolarització, que és significativament més barata, més fàcil d’utilitzar i pot produir els metabòlits hiperpolaritzats a una velocitat superior a la dDNP i es visualitzarà l’hiperpolarització en dispositius d’òrgan en un xip, que imiten de prop les condicions in vivo, però permeten que es realitzin experiments a un ritme més ràpid i permeten utilitzar teixit humà en lloc de teixit animal, per imitar més de prop les condicions reals.

L’objectiu específic d’aquest projecte serà investigar si les imatges metabòliques d’HP poden proporcionar informació sobre la progressió de la distròfia muscular en el teixit muscular humà.

Publicacions i altres contribucions:

Donada la incorporació recent, encara no s’han realitzat publicacions derivades d’aquesta recerca.

Dra. Marion Salzer

Objectius de recerca/ línia de recerca:

 • Estudi de l’envelliment dels oòcits dorments, a nivell molecular i funcional.
 • Quin és el rol de l’envelliment sistèmic en l’envelliment dels oòcits?

Resum del projecte:

Com envelleixen els oòcits?

Les dones neixen amb un nombre definit d’òocits, que romanen dins de l’ovari en un estat latent i de baix metabolisme fins que posteriorment s’activen per madurar i ovular en les dones adultes i reproductores.

La qualitat dels oòcits, i per tant la fertilitat femenina, disminueix ràpidament amb l’edat. Tanmateix, no sabem si l’envelliment afecta els oòcits durant la maduració o durant la latència. De la mateixa manera, no està clar fins a quin punt l’envelliment dels oòcits està influenciat per l’entorn, per tant, es podria prevenir amb factors de l’entorn durant l’etapa juvenil.

Utilitzant transcriptòmica d’un sol oòcit, combinada amb experiments de trasplantament d’ovari entre ratolins joves i vells i cultiu d’ovari, la Dra. Marion Salzer investiga com envelleixen els oòcits latents a nivell molecular i funcional.

Aquesta investigació serà de gran importància per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que retardin o fins i tot previnguin la disminució dels oòcits amb l’edat. Això és especialment important a Espanya, on l’edat materna al primer part és una de les més altes del món, i moltes parelles depenen de la reproducció assistida.

Publicacions i altres contribucions.

• Comparative analysis of vertebrates reveals that mouse oocytes do not contain a

Balbiani Body. Journal of Cell Science, 2022 Jan. Treiber CD, Salzer MC, Riegler J, et al.

Representant dels postdocs del departament de Biologia cel·lular i del desenvolupament.

Dra. Ekaterina Khestanova

Objectius de recerca/ línia de recerca:

 • Estudi de l’excitació coherent en superconductors amb microscòpia òptica de camp proper.
 • Estudi de les propietats òptiques dels superconductors.
 • Obtenció d’imatges (THz) de camp proper de modes quàntics coherents en materials superconductors.

Resum del projecte:

Aquest projecte pretén estudiar les propietats quàntiques dels materials superconductors quan interactuen amb la llum, amb aplicacions potencials per a la computació quàntica i la distribució segura d’informació quàntica.

En un estat superconductor aconseguit a temperatures criogèniques (normalment molt per sota de -170 °C), els electrons formen un ordre quàntic coherent especial, que dona lloc a la resistència zero i el diamagnetisme perfecte. Aquests electrons perfectament coherents també interaccionen amb la llum d’una manera peculiar que dona lloc a modes exòtics (ones) anomenats modes de Higgs per la seva similitud formal amb el famós bosó de Higgs. No obstant això, aquestes ones exòtiques són difícils de detectar en un simple experiment de brillantor i detecció (shine-and-detect), però són perfectament detectables amb sondes especials com el microscopi de camp proper, on una punta de dimensions nanomètriques s’escaneja sobre la superfície de la mostra i acobla la llum al material superconductor.

Aquesta combinació des de la nanoòptica i les propietats excitadores electròniques dels superconductors ens permet observar aquests modes d’excitació.

Publicacions i altres contribucions.

Donada la incorporació recent, encara no s’han realitzat publicacions derivades.

Former Fellow : Dra. Osnat Hakimi

Objectius de recerca/ línia de recerca:

 •  Desenvolupament de nous canals per a corpora fonamentals, com articles complets, patents i informes d’assaigs clínics, així com mitjançant l’aplicació d’algoritmes d’aprenentatge automàtic d’última generació per identificar i extreure’n informació menys explícita, més complexa i ambigua.

Resum del projecte:

Els biomaterials són materials sintètics o naturals utilitzats per reemplaçar teixits, òrgans artificials i pròtesis, amb el potencial de revolucionar l’atenció mèdica. Tot i això, el procés de transmissió del laboratori al pacient és llarg i costós, i l’evidència mostra que molt pocs implants progressen més enllà de les etapes inicials de disseny i prova.

Durant aquest procés, es genera una quantitat substancial de dades en forma d’articles de recerca, protocols d’estudis clínics, patents, regulacions i pàgines web d’empreses derivades: tots són una font de dades útils i heterogenis excel·lents que es poden utilitzar per millorar com els materials i implants es dissenyen, proven i apliquen.

Per tant, el projecte implicarà:

 • Mineria de dades de nous corpora. Cal desenvolupar pipeline especialitzades per a altres tipus de documents (a més de resums), com articles complets, patents i informes clínics. L’anotació d’aquests documents complexos i rics en dades és un desafiament, amb una gran dependència de l’experiència en el domini. S’espera que l’extracció de patents generi dades valuoses i desitjats.
 • Aplicar algorismes d’aprenentatge automàtic per resoldre l’extracció d’informació complexa, així com avaluar i classificar informació d’interès. La capacitat d’aquests mètodes s’haurà d’analitzar en un camp concret en biomaterials (materials per a la reparació del maniguet rotador), de manera que aquesta anàlisi pugui validar o ajudar a millorar l’elecció i la implementació d’algoritmes.
 • Disseny d’una interfície. La base de dades està destinada a ser un recurs d’accés obert perquè els científics la busquin i, per això tant, comprendre les necessitats dels usuaris, dissenyar una interfície adequada i provar-la serà essencial.
 • Guanyar publicitat i una alta consideració a la comunitat de recerca de biomaterials.

El projecte, però, ha quedat interromput donat que la Dra. Osnat Hakimi va causar baixa al mes de setembre de 2021.

Presentació del nou Fellow Bosch Aymerich

Donat que la Dra. Osnat Hakimi va causar Baixa al setembre de 2021, des de la UIC va publicar una convocatòria per a la contractació d’un nou Fellow en substitució de la Dra. Hakimi, per mantenir el conjunt dels 6 Fellows Bosch Aymerich inicials, que continua estant compost per tres homes i tres dones. I tots ells representen 5 nacionalitats diferents. El següent quadre recull les principals característiques dels sis Fellows Bosch Aymerich.

Nom completHome/DonaNacionalitatInstitució contractantUniversitat de doctorat
Dr. James EillsHomeRegne UnitBIST-IBECDoctorat a la Universitat de Southampton (RU)
Dra. Marion SalzerDonaÀustriaBIST-CRGDoctorat a UB
Dra. Ekaterina Khestanova,DonaRússiaBIST-ICN2-ICFODoctorat a la Universitat de Manchester (RU)
Dr. Lorenzo ChelleriHomeItàliaUICDoctorat a la UAB
Dr. Conrado AparicioHomeEspanyaUICDoctorat a BarcelonaTech- UPC
Dra. Roni Helene Grace WrightDonaRegne UnitUICDoctorat a University of Glasgow (UK)

El nou Fellow Bosch Aymerich és la:

Dra. Roni Helene Grace Wright

La incorporació de la Dra. Roni Helene Grace Wright es produirà el mes de març de 2022, amb un contracte postdoctoral de duració de 2 anys al Departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC . La Dra. Grace centra la seva recerca en el càncer de mama. Malgrat els esforços de recerca mundials, el càncer de mama continua sent la principal causa de mort per càncer en dones a tot el món. La majoria d’aquestes morts es deuen a metàstasis que es produeixen anys després del tractament inicial. Dins del tumor primari hi ha un petit nínxol de cèl·lules mare del càncer de mama (BCSC). Els BCSC són iniciadors coneguts de la transició epitelial a mesenquima (EMT), colonització i creixement de llocs secundaris.

La manca d’opcions de tractament per a la mama metastàtica de càncer posa de manifest la importància d’una major comprensió de la progressió del càncer de mama, específicament pel que fa a les proteïnes implicades en el procés metastàtic i el manteniment de la població de BCSC.

En el programa Fellows Bosch i Aymerich, està previst que la Dra. Grace Wright desenvolupi una línia de recerca pròpia i distintiva en el camp de la metàstasi agressiva del càncer de mama mitjançant models de cèl·lules mare del càncer de mama oncosfera en 3D. Està previst que la Dra.Roni Helene Grace Wright tingui una doble afiliació amb el CRG.

2020

La  Fundació  Bosch  Aymerich impulsa el nou programa FBA Fellows, orientat a la captació de talent científic. Les dues entitats beneficiàries de la iniciativa són el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). Cadascuna de les entitats incorporarà tres fellows, que desenvoluparan la seva tasca investigadora i docent al llarg dels propers tres anys.

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), una institució de reputació mundial que aplega set centres de recerca d’excel·lència (Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) ) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), una universitat jove, dinàmica i amb un prestigi ben establert i creixent.

El conveni signat per la Fundació Bosch Aymerich, el BIST i UIC Barcelonavol donar, amb la figura dels FBA Fellows, un especial impuls a la recerca i la docència d’excel·lència en els àmbits de la salut —en particular, de la medicina de precisió— i del medi ambient —en concret, de la sostenibilitat, incloent l’energètica.

Aquests són àmbits en els quals des de Catalunya hem demostrat que podem fer aportacions a la frontera del coneixement i on, al mateix temps, convé molt formar professionals punters (metges, arquitectes, i també emprenedors) per a l’economia d’avui i la de demà. D’aquí la necessitat de col·laboració entre centres de recerca i universitat.

La societat actual enfronta reptes complexos en aquests àmbits, dels quals és bon exemple la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. Per abordar-los es requereix d’una perspectiva transversal i multidisciplinària per tal d’impulsar la recerca de frontera i millorar la formació de les noves generacions d’investigadors i de professionals.

Una part important de la recerca del BIST gira, al voltant de dos dels reptes globals fonamentals i interrelacionats en la societat actual: la salut humana i la sostenibilitat mediambiental i energètica.

Per la seva banda, UIC Barcelona centre el focus de la seva recerca en àrees com biomaterials, regeneració de teixits, envelliment, metabolisme, fisioteràpia o polítiques sanitàries, entre d’altres.

La captació dels FBA Fellows es farà mitjançant sengles convocatòries que UIC Barcelona i el BIST llençaran en les properes setmanes. Està previst que els sis nous fellows s’incorporin a les seves posicions entre setembre i desembre d’aquest any.