2020, 2021, 2022

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina: Beques de suport a l’educació de nois i noies d’ESO i Batxillerat del barri del Raval

2022

Durant l’any 2022 el projecte ha donat resposta a necessitats vinculades a:

•La formació integral, que va més enllà dels coneixements acadèmics teòrics, ha dut a terme formació competencial, d’habilitats i actitud.

•La millora de la salut i benestar físic, psicològic, emocional i relacional.

•Inquietuds dels joves en relació a les desigualtats econòmiques, polítiques, socials i de gènere que viuen.

•La relació social, l’organització entre iguals i la participació en la vida comunitària.

•La transició cap a l’emancipació i la vida adulta.

Objectius del Projecte “Espai Jove”

1.Facilitar la continuïtat en els estudis dels adolescents i joves en situació de vulnerabilitat.

2.Millorar la salut i benestar físic, emocional i relacional per prevenir situacions de malestar que puguin originar conductes de risc.

3.Augmentar la participació i corresponsabilitat per afavorir la inclusió social i la disminució de possibles conductes disruptives.

Els/les destinatàries ateses han estat adolescents i joves, de 16 a 24 anys, procedents de famílies principalment monoparentals, en situació d’alta vulnerabilitat del barri del Raval de Barcelona.

Són joves que expressen sentir una forta pressió social, a causa de l’estrès acadèmic i les preocupacions sobre el seu futur, molt conscients de les seves condicions de desigualtat. Tenen una gran desorientació a l’hora d’inclinar-se cap a estudis o aprenentatges que marcaran el seu pas a la vida adulta.

95,8% de joves han promocionat de curs.

80% dels participants han pres una decisió formativa ferma.

81% estan realitzant estudis post-obligatoris.

50% participen en l’organització d’activitats per als més petits de la Fundació Gavina.

2021

Per segon any, la Fundació Bosch Aymerich col·labora en el projecte de suport a adolescents i joves per una educació en igualtat d’oportunitats, d’acord amb el conveni signat l’any 2020 per un període de tres anys.

La Fundació Gavina promociona la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn.

El projecte de la Fundació Gavina justifica:

El risc de fracàs escolar que al districte de Ciutat Vella de Barcelona és 6 vegades més alt que en altres barris de la ciutat. […] El 35,5% de l’alumnat de Ciutat Vella no supera les competències bàsiques en contra del 11,2% del conjunt de Barcelona (Diari Ara).

L’Abandonament Escolar Prematur (AEP) que és un dels principals problemes del sistema educatiu català (GEPS-UAB, 2021).

Les dificultats econòmiques que no només impacten sobre les persones que segueixen o volen seguir estudis no reglats. De fet, els recursos econòmics marquen les eleccions i fins i tot les possibilitats de continuar els estudis que ja s’han començat (Bernardi, F. i Requena, M., 2010 citats a GEPS-UAB, 2021).

El perfil dels destinataris d’aquestes beques de suport són adolescents i joves amb una gran motivació per a cursar estudis secundaris i post obligatoris, però que veuen condicionada la seva continuïtat acadèmica per la situació socioeconòmica familiar, degut a: Factors vinculats a l’autoconeixement; Factors vinculats al perfil socioeconòmic i educatiu dels progenitors; Factors vinculats al nivell d’instrucció assolit.

Les persones beneficiàries d’aquest projecte han estat adolescents i joves, de 12 a 22 anys, en situació de vulnerabilitat social, vinculats als projectes de la Fundació Joan Salvador Gavina.

Durant 2021, s’ha atès a 10 adolescents i joves: 7 estudiants d’ESO, 1 estudiant de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 1 estudiant de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 1 estudiant universitari.

Dins de cadascuna de les necessitats dels estudiants, els aspectes becats han estat:

  • Material escolar: Motxilles i material d’estudi.
  • Tràmits i matrícula: Matrícula Instituts, mensualitat Institut i de Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Material esportiu: Xandall del centre educatiu, equipament de futbol i de Jiu Jitsu, i roba esportiva.
  • Material informàtic: Ratolins, impressora i làmpada.
  • Transport: T-joves per la distància del centre d’estudis.
  • Activitats i cursos: Inscripció autoescola, classes de dibuix, activitats esportives (Jiu Jitsu, futbol i centres esportius).
  • Sortides: Sortida escolar de final de curs.
  • Altres: Sessions d’atenció psicològica.

2020

Des dels seus inicis, l’any 1979, la Fundació Gavina treballa al barri del Raval de Barcelona, per respondre de manera global a les necessitats vitals i socials d’infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

Des de la Fundació Gavina es promociona la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn.

L’any 2020 ha estat un any marcat per l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19, el qual ha desencadenat, especialment en el barri del Raval de Barcelona, un increment considerable de famílies ateses pel Gavina que s’han vist afectades greument d’una manera directa, algunes d’elles amb la pèrdua inevitable de la feina.

Amb aquesta realitat agreujada per l’augment de la bretxa digital a causa de la pandèmia, la Fundació Bosch Aymerich, col·labora en el projecte de suport a adolescents i joves per una educació en igualtat d’oportunitats mitjançant unes beques de suport a l’educació, que beneficiaran a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social d’edats compreses entre 12 i 22 anys, vinculats als projectes de la Fundació Gavina.

Aquest projecte pretén prevenir el fracàs i l’abandonament escolar prematur, propiciar les condicions socials i econòmiques necessàries per a què adolescents i joves en situació o risc d’exclusió social puguin millorar la seva formació i aconseguir èxit acadèmic i potenciar en els adolescents i joves que estudien ESO, Batxillerat, Graus mitjos o superiors, o Universitat, la continuïtat en els estudis postobligatoris.

El projecte va ser presentat pel Sr. Ricard Huguet, patró de la Fundació Bosch Aymerich, conveni de col·laboració es va signar el 5 de novembre de 2020 per un termini d’execució de tres anys, fins l’any 2022, en la signatura van intervenir el Sr. Jorge Balot, Director de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, la Sra. Elena Cabarrocas, patrona i el Sr. Antonio Bosch, secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich.