https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Fundació de recerca Clínic Barcelona- Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer: Regeneració renal. Stop diàlisi - Fundació Bosch Aymerich
2023

Fundació de recerca Clínic Barcelona- Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer: Regeneració renal. Stop diàlisi

L’Hospital Clínic de Barcelona i la Universidad Católica de Murcia duen a terme de manera coordinada un projecte de recerca per obtenir noves teràpies per a reparar el mal renal, relacionades amb la diabetis i la nefroangioesclerosi. El projecte es basa en el desenvolupament de noves tècniques de reprogramació cel·lular per a transformar cèl·lules adultes del ronyó en cèl·lules progenitores renals que recuperin la funció del ronyó.

El Clínic es proposa, assolit els objectius del projecte i, previ acord amb la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), aplicar el tractament en pacients renals dins del Sistema Sanitari Públic.

Els objectius concrets  d’aquest  projecte es centre en dues  fases:

a)Fase experimental: avaluació de la reprogramació cel·lular parcial com a estratègia de regeneració renal utilitzant l’expressió directa dels factors de Yamanaka i mitjançant els metabòlits naturals produïts per la cèl·lula renal del ronyó humà que puguin induir creixement i plasticitat renal. Els metabòlits obtinguts seran testats bé en cèl·lules renals in vitro que puguin utilitzar-se posteriorment com a font de trasplantament o, in vivo, directament aplicats en el ronyó, amb la finalitat de restaurar la funcionalitat renal.

b)Fase clínica: La realització del primer assaig clínic fase I (prova de concepte) en 25 pacients amb insuficiència renal crònica terminal en diàlisi per a demostrar el potencial regeneratiu de la teràpia desenvolupada en la fase experimental i valorar la recuperació de la diüresi i un potencial abandó de la diàlisi.

El projecte consta de dues fases, una preclínica i una clínica:

FASE PRECLÍNICA

Activitat 1: que consta de les següents tasques:

1.           Obtenció i desenvolupament d’organoides renals humans a partir d’IPSCs humanes per al disseny del model de malaltia renal

2.           Generació dels models de malaltia renal als organoides renals

3.           Identificació dels metabòlits fisiològics capaços d’induir una reprogramació cel·lular parcial sense necessitat de manipulació genètica cel·lular

Activitat 2: que consta de les següents tasques:

1.           Desenvolupament in vitro duna estratègia de reprogramació parcial mitjançant factors genètics capaç de revertir el fenotip patològic duna malaltia renal de caràcter

2.           Desenvolupament in vitro duna estratègia de reprogramació parcial mitjançant metabòlits capaç de revertir el fenotip patològic de la malaltia renal

3.           Desenvolupament duna estratègia de reprogramació parcial metabòlica efectiva sense necessitat de manipulació genètica.

Activitat 3: que consta de les següents tasques:

1.           Demostració de l’efectivitat de la reprogramació cel·lular parcial genètica i metabòlica in vivo i in situ.

2.           Demostració in vivo de la recuperació funcional dels organoides malalts després de la reprogramació cel•lular in situ, tant metabòlica com genètica.

3.           Demostració de l’efectivitat dels metabòlits per a la inducció de la reprogramació cel•lular després de la seva administració similar a fàrmacs convencionals (via intravenosa o oral).

4.           Demostració de la reversió histològica i molecular del fenotip de malaltia dels organoides in situ i in vivo mitjançant una reprogramació cel·lular parcial genètica i metabòlica.

FASE CLÍNICA

Avaluació de l’efectivitat de les estratègies de reprogramació cel·lular parcial en pacients amb malaltia renal crònica. S’estima incloure 25 pacients en 3 grups:

–             Grup Control (no tractament)

–             Grup sotmès a reprogramació cel·lular parcial mitjançant factors genètics

–             Grup sotmès a reprogramació cel·lular parcial mitjançant factors metabòlics

Amb el present projecte es busca aportar una solució disruptiva al sector mèdic que suposi un benefici social significatiu, respecte al tractament de la malaltia renal a través de la investigació i desenvolupament d’una teràpia farmacològica basada en la reprogramació cel·lular parcial com a estratègia de medicina regenerativa. Malgrat els avenços cientificotecnològics, actualment el tractament de la malaltia renal crònica terminal es limita a la teràpia renal substitutiva (diàlisi) i al trasplantament renal. Si bé totes dues són teràpies efectives, es troben lligades a una important morbimortalitat i disrupció de la qualitat de vida del pacient, a més de ser estratègies terapèutiques no definitives. D’altra banda, i específicament en el cas del trasplantament renal, hi ha una limitació important en l’oferta d’òrgans que augmenta de forma dramàtica els temps en llista d’espera dels pacients candidats a un trasplantament renal, amb l’elevada morbimortalitat que això suposa. Per això, amb aquest projecte es pretén proporcionar una estratègia terapèutica farmacològica basada en la medicina regenerativa que sigui accessible, de fàcil administració i escassos efectes secundaris i, especialment, que suposi una alternativa definitiva de primera línia per al pacient amb malaltia renal i eviti haver de recórrer a la teràpia renal substitutiva i el trasplantament com a úniques opcions terapèutiques, evadint-se així la important morbimortalitat i cost econòmic a què es troben associades.

El gran benefici social que pot aportar aquest projecte en el progrés i desenvolupament de la societat en què vivim ve donat perquè el mateix busca avançar en diferents reptes socials tals com:

–             Salut, cura i assistència de les persones

–             Medi ambient

–             Seguretat

–             Millora de la qualitat de vida de la societat

Drets d’imatges: @franciscoavia_Hospital_Clínic_Barcelona