https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Fundació  Gresol Projecte  Home: Millora de l’acollida a les  persones amb  addiccions 2023-2024 - Fundació Bosch Aymerich
2023

Fundació  Gresol Projecte  Home: Millora de l’acollida a les  persones amb  addiccions 2023-2024

En els darrers dos anys les peticions d’ajuda a Projecte Home Catalunya han augmentat fins a un 15%. Un increment que va lligat a un empitjorament de la situació en la que aquestes persones arriben a l’entitat.

Les persones que s’adrecen a Projecte Home Catalunya presenten principalment una addicció però aquesta afecta a tots els àmbits de la vida: personal, social i econòmica. En un context de post-pandèmia i de creixent crisi econòmica això va associat a un major deteriorament de la salut física i mental, així com també de les condicions socioeconòmiques. Per tant, cal fer una bona diagnosi inicial de la gravetat de l’addicció, de la situació mèdica-psiquiàtrica i de les necessitats bàsiques de cada persona. Projecte Home segueix un model bio-psico-social d’abordatge de les addiccions, és a dir, oferim una atenció integral que, més enllà de l’addicció en si, també té en compte totes les dimensions que afavoreixen una plena reinserció sociolaboral.

Quan es manifesta una demanda d’ajuda el temps és el factor clau per afavorir una ràpida adherència, reduir els abandonaments prematurs i els rebutjos de tractament. Fer el pas d’acceptar que es pateix un problema d’addiccions costa molt i cal tenir en compte que aquesta petició inicial sovint es fa des de la urgència i la necessitat. Per això és tan important actuar amb la màxima rapidesa a aquesta demanda, comptant amb equips que siguin capaços de donar-hi resposta. Una vegada s’ha fet una primera entrevista l’ingrés a un programa de tractament no és immediat, sinó que sovint cal fer algunes gestions complementàries o coordinar-se amb altres recursos o serveis. És en aquest compàs d’espera on, si no es treballa el vincle amb la persona, també hi ha un risc d’abandonaments.

L’atenció des de la proximitat és un altre dels factors decisius. Una major presència arreu del territori català contribuiria a millorar l’atenció inicial a les persones que demanen ajuda, reduint el temps destinat als desplaçaments i la despesa que això representa per a persones amb escassos o nuls recursos econòmics.

Una vegada s’inicia el tractament a vegades es produeixen rebutjos de tractament, és a dir, abandonaments durant els primers quinze dies. Per a reduir aquests casos, cal reforçar el treball amb determinats perfils i amb les necessitats de col·lectius específics.

Cal tenir present que les demandes d’ajuda sovint les fa la família d’una persona amb addiccions. Actualment, si una persona adulta amb addiccions no té la voluntat de començar un programa de tractament l’atenció a la seva família es limita a les entrevistes informatives. Per a una millora de l’atenció d’aquestes peticions d’ajuda que provenen de l’entorn familiar en un sentit ampli (família, amistats, entorn laboral,…) es pretén disposar d’un servei d’orientació i acompanyament específic per aquests casos, ja que la família també pateix molt les conseqüències d’una addicció i alhora és un factor cabdal per a l’èxit del procés terapèutic i un factor de protecció envers el risc de les recaigudes.

La finalitat d’aquest projecte és intervenir allà on hi ha oportunitats de millora per atendre millor a les persones amb addiccions. En aquest sentit, es plantegen un seguint d’actuacions a implementar al llarg dels propers dos anys (2023-2024).

Durant aquest període es farà un monitoratge per avaluar si s’ha millorat, i en quina mesura, per decidir a quines accions cal donar continuïtat i quines modificacions cal implementar.

El projecte preveu actuar en les diferents fases que hi ha des del primer contacte en què es manifesta una demanda d’ajuda i fins a l’ingrés efectiu en el programa de tractament.

Les demandes d’ajuda es reben a través de tres canals: trucades telefòniques, correu electrònic o formulari web. Aquestes peticions les pot fer la persona interessada, algú del seu entorn proper (familiar, amistat, feina,…) o bé un professional d’altres recursos sanitaris o socials. Una demanda d’ajuda és la porta d’entrada a l’entitat i, per tant, el primer contacte amb la mateixa. Per tant, és un moment molt important tenint en compte que s’atén a persones que a part de l’addicció compten amb situacions multi problemàtiques.

ACCIONS PREVISTES

–             Nova aplicació per a la reserva de primeres entrevistes: en el procés de gestió de les demandes d’ajuda, en el marc del procés de transformació digital de l’entitat, es vol implementar una aplicació adaptada a mida com a sistema informàtic per a la reserva i concertació de cites. Això ha de permetre ser més àgils en el registre de les peticions (i per tant, reduir el temps d’atenció telefònica) i alhora evitar errades humanes. Aquesta eina estaria associada a un sistema de recordatori i confirmació de cites, recurs amb elevada eficàcia per reduir el nombre de persones amb cita concertada que no es presenten a l’entrevista.

–             Especialització de l’equip dedicat a l’atenció telefònica: s’aposta per l’especialització d’un equip dedicat a l’atenció telefònica amb formació i coneixements específics sobre el funcionament de l’entitat, per millorar el primer contacte amb les demandes, detectant les necessitats de la persona des del primer moment.

El Servei de Primeres Atencions fa les entrevistes inicials amb les potencials persones usuàries i el seu entorn immediat. En aquest moment és clau detectar quin perfil tenen les persones que seran ateses des de la nostra entitat, quin tipus de recursos necessiten i quins serveis complementaris requeriran (coordinació del treball en xarxa).

–             Ampliació dels horaris d’atenció: un punt clau en les Primeres Atencions és el temps d’espera. Si la demanda d’ajuda es fa des de la urgència i no es pot atendre en breu, pot derivar en un abandonament prematur o una persona que no s’acabi presentant a l’entrevista. Per poder atendre a més gent amb major brevetat es proposa ampliar els horaris d’atenció del servei de Primeres Atencions. D’una banda, oferint entrevistes en horari de tardes fins al vespre i, de l’altra, incorporant més professionals de reforç per tenir més cites disponibles.

–             Incorporació d’un/a psiquiatre/a: degut a la tendència a l’alça de les persones amb patologia dual (addicció i trastorn mental a la vegada) que recorren a la nostra entitat s’estima oportú incorporar a una persona titulada en psiquiatria l’equip de Primeres Atencions per a una correcta diagnosi i seguiment des del primer moment. Aquesta atenció individualitzada pot anar des del control i seguiment de fàrmacs fins a la derivació a unitats de patologia dual o el seguiment i coordinació amb d’altres professionals de la xarxa sanitària pública (CAS, CSM, UPD,…).

–             Major proximitat: es pretén una major descentralització de les entrevistes per evitar que la concentració de casos en un centre impliqui una dilatació dels temps de resposta. Això passaria per un reforç dels serveis territorials, posant en funcionament un nou punt d’atenció en els territoris on actualment no disposem de cap centre, com és la província de Girona. La seva ubicació vindria determinada per la proximitat als municipis d’on es reben més peticions.

L’objectiu principal del projecte és millorar l’atenció de les persones usuàries en el procés d’acollida i adherència al tractament. És a dir, treballar el vincle amb l’entitat des que s’estableix el primer contacte per una demanda d’ajuda i fins a l’ingrés efectiu en un programa de tractament tot oferint un acompanyament integral en tots els àmbits de la vida (personal, social i econòmic) per minimitzar els abandonaments i els rebutjos de tractament en els estadis inicials.

El projecte preveu actuar en tots els moments del cicle que va des del primer contacte en què es manifesta una demanda d’ajuda i fins a l’ingrés efectiu en el programa de tractament. Algunes accions són de caire puntual i d’altres de continuïtat. Les activitats, actuacions i serveis previstos en el projecte es duran a terme al llarg del mateix, entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

El projecte persegueix millorar les condicions de vida de les persones amb addiccions que ens fan una demanda d’ajuda. Més enllà de l’èxit del tractament terapèutic qualsevol canvi positiu que es produeixi a rel d’una de les accions del projecte ja suposa un impacte social.

El fet en sí de deixar el consum repercuteix en una millora de la salut. Un abordatge integral de l’àrea mèdica-psiquiàtrica suposarà també un seguiment de l’administració de fàrmacs, una correcta diagnosi dels casos de patologia dual així com la derivació, coordinació i seguiment amb recursos especialitzats.

L’atenció a les famílies també ha de suposar un canvi de les dinàmiques familiars. Per tant, refer els vincles familiars és un resultat positiu de la intervenció, especialment en aquells casos en que es comença sense xarxa de suport.

Si una persona deixa una situació de carrer o troba una feina són millores que contribueixen a la seva reinserció sociolaboral. Així com també el fet d’assumir les causes judicials pendents, si és el cas.

El conjunt de tots aquests petits canvis té un efecte multiplicador perquè contribueixen a sortir d’una situació de vulnerabilitat i exclusió social. Això en part és possible gràcies al treball en xarxa amb altres entitats públiques i privades per oferir una atenció de qualitat. Les col·laboracions són múltiples i diverses en diferents àrees i camps: Banc dels Aliments, Banc Farmacèutic, Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, Universitat de Barcelona, programa Incorpora de “la Caixa”, Formació i Treball, Departament de Justícia, entitats esportives per a la promoció d’hàbits saludables, entitats per a la promoció del voluntariat (Creu Roja Catalunya, Amics de la Gent Gran), entitats per a persones sense sostre (Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Fundació Arrels), entitats cultural (Apropa Cultura, Jove Orquestra Nacional de Catalunya), entre d’altres.

Projecte Home Catalunya disposa actualment de centres a Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tremp, Tortosa i Balaguer. Les demandes d’ajuda es concentren principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona i a les zones properes als centres que actualment tenim en funcionament.