2023

Fundació Privada IESE: Fons de Beques Josep M. Bosch Aymerich

La Fundació Privada IESE crea un fons de beques anomenat Fons de Beques Josep M. Bosch Aymerich que atorgarà una beca anual a la perpetuïtat en el Master in Management al IESE Business School, a candidats que tinguin  graus d’Enginyeria o Arquitectura, les mateixes titulacions que tenia el Sr. Bosch Aymerich, i que hagin aplicat al Master in Management.

La beca és a perpetuïtat perquè anualment només s’aplica l’interès generat pel Fons (un 4,4% anual aproximat).

El propòsit del Fons de Beques per al MiM és la formació d’excel·lència dels líders del futur, l’atracció de talent (donant oportunitats a persones amb recursos limitats) i el foment de l’ocupació.

Com és sabut, Jose Mª Bosch Aymerich va destacar per dues dimensions que el van caracteritzar i va voler que el transcendissin, convertint-les en el seu llegat:

1. El seu esperit empresarial: entenia que el desenvolupament de la societat es basava en bona part en la creació i la bona gestió de les empreses. Va començar des de molt jove muntant la seva pròpia empresa i va ser empresari fins als darrers dies.

2. Importància que atorgava a la formació, a l’excel·lència a l’Educació. Va ser pioner, dels 1rs espanyols, en una formació de gran qualitat als EUA. Curs el MSB, Màster of Science in Business, equivalent al MiM, Màster in Management a IESE.

El MSB o el MiM són màsters dirigits a joves recent graduats que necessiten una formació a Business per accedir al món laboral, per emprendre una empresa, en general per obrir-se portes i ser més emprables.

L’objectiu del Fons de beques és fer possible que candidats excel·lents –amb alta capacitat i potencial– puguin accedir a una formació de qualitat en una institució que té una missió potent: “Formació de líders que pretenguin transformar el món a través de l’excel·lència professional , integritat i l’esperit de servei”.

Alhora, es vol fomentar als alumnes beneficiaris de les beques i a la resta, l’esperit filantròpic per dues vies:

1. Mostrant la procedència de la beca per estar nominada: Josep M. Bosch Aymerich com a exemple d’empresari i filantrop. 

2. Animar els beneficiaris i col·legues a col·laborar en el futur en el fons, de manera que ells mateixos es converteixin en donants, possibilitant que altres tinguin les mateixes oportunitats.

L’impacte és molt alt, potser no tant pel nombre de beneficiaris anuals de la beca, que serà un a l’inici, com perquè contribueix a crear una cultura de filantropia sostenible amb un model i un exemple real: empresari i filantrop.

També perpetuarà la memòria i l’acció de José M Bosch Aymerich al llarg del temps.