https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
IDIBGI – Estudi i desenvolupament d’inhibidors específics de la replicació cromosòmica - Fundació Bosch Aymerich
2023

IDIBGI – Estudi i desenvolupament d’inhibidors específics de la replicació cromosòmica

La Fundació Bosch Aymerich, amb el seu compromís envers la recerca científica, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), d’una durada de tres  anys més per al  desenvolupament  del  projecte de recerca liderat pel Dr. Jordi Frigola Mas, cap del grup de Replicació Cromosòmica de l’IDIBGI, dedicat a desenvolupar noves teràpies antitumorals.

En els  darrers tres anys, gran part dels objectius que es plantejaven a l’inici del projecte, s’han  complert. El projecte constava de dos objectius principals: (1) purificació de les proteïnes humanes i (2) posada al punt de l’assaig de càrrega de l’helicasa amb les proteïnes purificades. El primer requeria la major part del temps del projecte, a causa de l’elevat nombre de proteïnes que s’havien de purificar. Actualment, s’han purificat 11 de les 15 proteïnes. Les 4 proteïnes restants s’hi està treballant, i  s’és optimista cara al futur. El segon objectiu, la posada a punt de l’assaig amb proteïnes purificades, depèn de l’obtenció de totes les proteïnes, i seu desenvolupament no ha de suposar molt de temps, un cop es disposi de les proteïnes.

Addicionalment, s’han obtingut resultats molt interessants en una part del projecte que no estava inicialment contemplada. Aquesta tasca consisteix a fer estudis científics sobre les diferents proteïnes implicades en la càrrega de l’helicasa i estudiar-ne el potencial com a diana terapèutica. Gràcies al finançament de la Fundació Bosch i Aymerich, el 2021  es  va publicar un estudi a Nature Communications, on es descriuen  els contactes essencials per a la funció de la proteïna Cdt1 durant la càrrega de l’helicasa (Guerrero et al., Nature Communications 2021). Si es té en  compte que Cdt1 és la proteïna humana més regulada, de totes les que participen a la càrrega de l’helicasa; que la seva desregulació està lligada a inestabilitat genòmica i que els residus identificats al llevat estiguin conservats en humans, el potencial terapèutic d’aquests resultats és molt elevat.

El projecte es desenvolupa principalment a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). L’IDIBGI és un centre de recerca CERCA, i té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i donar a conèixer la recerca biomèdica, a l’ àmbit de les ciències de la salut, que es realitza principalment a la província de Girona.

El disseny i la síntesi dels inhibidors es realitzarà a l’Institut Català d’Investigació Química de Tarragona (ICIQ). L’ICIQ és un centre Severo Ochoa i té una llarga trajectòria en el coneixement i en la transferència de tecnologia als sectors farmacèutics i químics. El col·lectiu social que podria veure’s beneficiat per aquest projecte, és el de tots els malalts de càncer, que al llarg del seu tractament han necessitat radioteràpia i quimioteràpia clàssica. Entenent com a teràpia clàssica, que el seu mode d’acció sigui aturar la replicació de l’ADN. Si tenim en compte que aquests tractaments s’estan utilitzant tant com a cures pal·liatives, com a curatives, el col·lectiu social atès és encara més gran.