https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Conveni de Col·laboració Càtedra Jurídica d'Empresa Familiar Bosch Aymerich - Fundació Bosch Aymerich
2020, 2021, 2022

Conveni de Col·laboració Càtedra Jurídica d’Empresa Familiar Bosch Aymerich

2022

La Càtedra d´Empresa Familiar Bosch i Aymerich, de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, neix amb la vocació d´integrar-se a la Xarxa de Càtedres d´Empresa Familiar de l´Institut d´Empresa Familiar, composta per 37 Càtedres de diverses disciplines acadèmiques, amb més de dos-cents professors que formen uns 2000 alumnes cada any. És, sens dubte, una poderosa xarxa capil·lar de Càtedres de caràcter interdisciplinari, la més extensa del món en aquesta matèria, que contribueix de manera decisiva a la aproximació de la Universitat al teixit empresarial familiar del nostre país. La radiografia de l‟empresa familiar a Espanya no podria ser més eloqüent: representa el 88,8 % de la nostra economia productiva, el 57,1 % del PIB, i concentra el 66,7 % de l‟ocupació.

La Càtedra Bosch i Aymerich estarà integrada a la Facultat de Dret, per tant, el seu enfocament epistemològic d’aquesta realitat complexa que és l’Empresa Familiar serà, necessàriament, jurídic.

Però l’autonomia dogmàtica de les Ciències Jurídiques no autoritza a desconnectar-la de la realitat social i econòmica sobre la qual opera, ni tampoc a emancipar una disciplina jurídica concreta de les altres que apareixen inextricablement associades a l’Empresa Familiar. Per tant, hi ha una doble premissa metodològica que condiciona en gran manera l’estudi i la investigació sobre l’Empresa Familiar. En primer lloc, la relació íntima entre la realitat econòmica subjacent i el seu règim jurídic. L’Empresa Familiar és, d’una forma apriorística, Empresa, és a dir, un ens organitzat que, mitjançant la adequada utilització de recursos humans i materials, està destinat a la producció i distribució de béns i serveis per al mercat amb ànim de lucre. Per tant, un ens que apel·la a una organització empresarial òptima on les Ciències de la Direcció i Administració d’Empreses tenen molt a dir, per la qual cosa el nostre àmbit de recerca exigeix diàleg interactiu amb altres disciplines acadèmiques i Facultats de la UIC com ADE . A més, l’Empresa es qualifica com a Familiar, és a dir, al·ludeix a un vincle de parentiu dels seus membres que, amb caràcter intergeneracional, conformen una comunitat d’existència o comparteixen un mateix projecte vital. D’aquí la singularitat de l’Empresa Familiar, com a centre on convergeixen dinàmiques de diferent naturalesa, que obeeixen a una lògica pròpia, de vegades contraposada, cosa que confereix una especial rellevància aspectes organitzatius. Una bona tècnica organitzativa de l’Empresa Familiar passa per separar i, alhora, vincular, la dinàmica familiar i la dinàmica empresarial.

Una bona estructura de govern corporatiu familiar requereix observar la distinció dels tres cercles de Clarks -cercles tangents, mai assecants-, és a dir: Propietat, Família i Gestió.

La segona premissa metodològica, més estrictament jurídica, i que és la que interessa pròpiament a la Càtedra, encara que sense desconèixer per això que operem sobre una realitat econòmico-organitzativa determinada, és el disseny i implementació del règim jurídic adequat per a l’Empresa Familiar, sobretot en els dos moments claus del seu cicle vital: la seva constitució, que en condiciona el funcionament futur, i la successió, que en garanteix el relleu generacional. Per la pròpia singularitat organitzativa de l’Empresa Familiar, el disseny del seu règim jurídic involucra diferents segments de l’ordenament jurídic com són el dret mercantil, el dret civil (de família i de successions), el dret canònic o el sempre omnipresent dret tributari. Fenòmens tan diferents com la gestió d’una crisi conjugal, la planificació successòria, la constitució d’una societat o el compliment de les obligacions tributàries tenen incidència directa sobre l’Empresa Familiar. El jurista d’Empresa Familiar requereix el coneixement i el maneig d’un ampli ventall d’instruments jurídics (pactes successoris, matrimonials i de convivència, estructures societàries i prevenció de riscos fiscals).

Des d’aquesta premissa jurídica, l’enfocament metodològic ha de ser multidisciplinar i involucrar diferents àrees/departaments de la Facultat de Dret, i essencialment, a les que es dediquen a la docència del Dret Mercantil, Dret Civil i Dret tributari.

Una Càtedra d’Empresa Familiar ha de coordinar aquest enfocament jurídic multidisciplinari amb l’estudi i la recerca de l’enfocament econòmic que proporciona les Ciències d’Administració i direcció d’empreses.

Durant el curs 2021-2022, la càtedra ha dut a terme un projecte de doctorand iniciat a l’anterior curs acadèmic (2020-2021), i ha impulsat una segona nova tesi doctoral. El suport de diferents projectes de doctorat permet obtenir una doble perspectiva jurídica sobre la problemàtica de la successió de l’empresa familiar, proporcionant així una tesi desenvolupada des de la perspectiva del dret fiscal, mentre que la segona tesi ens ofereix una visió més civilista sobre la problemàtica i resolució de conflictes a la successió de l’empresa familiar.

Durant l’exercici 2021-2022, la doctoranda Eva Perramón Torres ha cursat el segon any de Doctorat titulat Règim fiscal de la successió mortis causa de l’empresa familiar. El Doctorat, cursat sota una periodicitat de temps parcial (5 anys), ha seguit el curs i desenvolupament previst en la cronologia continguda al Pla de recerca preparat i presentat en el curs cadèmic previ (2020-2021), en relació amb el qual la doctoranda va obtenir la màxima qualificació (excel·lent) per part de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) a la Comissió Específica de Doctorat (CED).

En particular, en aquest segon curs acadèmic de Doctorat, s’ha iniciat la redacció de la tesi doctoral, realitzant-se les corresponents reunions i revisions amb el director de la tesi i, així mateix, s’ha avançat amb el treball de camp iniciat al exercici anterior, atesa la prolífica activitat dels nostres tribunals economicoadministratius i contenciós administratius en matèria tributària sobre l’empresa familiar, objecte d’estudi. De la mateixa manera, s’ha continuat amb l’anàlisi de les dades obtingudes a l’anterior curs ia l’actual, identificant els possibles focus de controvèrsia i reflexionant sobre eventuals solucions al respecte. En aquest sentit, s’han confirmat determinades hipòtesis de què partia el Pla de recerca presentat en el curs acadèmic previ. En aquest sentit, cal indicar que no s’han produït modificacions de caràcter substancial respecte al Pla de recerca inicialment aprovat per la CAD.

Addicionalment, la doctoranda ha participat activament a les formacions anuals organitzades per l’Escola de Doctorat de la UIC, així com en altres activitats externes,

com la Jornada sobre la successió de l’empresa familiar que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 2021.

Finalment, en data 17 de juny del 2022 la doctoranda ha presentat el Document d’Activitats (DAD), document de presentació obligatòria al final de cada curs acadèmic.

A l’actual curs acadèmic, la càtedra ha impulsat un nou projecte de doctorat, dut a terme pel doctorand Josep Maria Coronas Colomer, la direcció de la tesi del qual ha estat assumida pel Doctor Salvador Durany. L’actual tesi, que es troba en fase de presentació i d’iniciació de projecte, abastarà l’estudi i la problemàtica de l’empresa familiar des d’una perspectiva civilista. Una de les principals línies de recerca tractarà sobre la recuperació d’una figura introduïda recentment pel legislador català al llibre IV del Codi Civil de Catalunya: el pacte successori, com a instrument la finalitat del qual és facilitar la successió de l’empresa familiar a les següents generacions.

A més, es pretén obtenir un estudi comparat entre els drets forals i el dret general, respecte als diferents instruments jurídics que pretenen donar una solució i garantir l’estabilitat i la continuïtat de l’empresa.

Un dels principals objectius de la càtedra ha estat l’estudi i la investigació científica sobre la problemàtica jurídica i fiscal de l’Empresa familiar, que s’ha traduït en l’elaboració i la publicació d’estudis, articles i monografies.

El director de la Càtedra Jordi de Juan, ha publicat en revistes científiques rellevants nombrosos articles i estudis científics sobre la problemàtica fiscal de l’Empresa Familiar.

Les publicacions s’han fet a revistes tecnicotributàries que gaudeixen de màxim nivell d’indexació científica (Carhus Plus A i Carhus Plus B).

Articles publicats i impulsats des de la càtedra

I. De Juan Casadevall, Jordi, “La llibertat de moviment de capitals com a límit de la lluita contra l’evasió fiscal”: a propòsit de la STJUE de 27 de gener de 2022, assumpte C-788/19, Comissió c. Espanya, Revista de comptabilitat i tributació: comentaris, casos

pràctics, Núm. 468 (2022).

II. De Juan Casadevall, Jordi, “La retroacció d’actuacions inspectores”: una proposta interpretació de l’art. 150.7 LGT”, Nova fiscalitat, Núm. 1 (2022), pàgs. 67-90.

III. De Juan Casadevall, Jordi, “L’exempció d’empresa familiar a l’impost sobre el patrimoni”: l’empresari individual, Revista espanyola de dret financer, núm. 190 (2021), pàgs.37-66.

IV. De Juan Casadevall, Jordi, “La transposició interna de l’èxit tax harmonitzat per la Directiva contra l’elusió fiscal al sistema tributari espanyol”, Crònica tributària, Núm. 181 (2021), pàgs. 11-40.

V. De Joan Casadevall, Jordi, “La controvertida utilització del decret llei en matèria tributària”, Revista espanyola de dret constitucional, Núm. 41, 123 (2021), pàgs. 13-42.

VI. De Juan Casadevall, Jordi, “ Decret llei i Impostos sobre el Patrimoni: judici critic a la jurisprudència contenciós-tributària sobre el Decret llei 13/2011”, Revista Quinzena Fiscal, Núm. 6 (2022), pàgs. 2.1.

VII. De Joan Casadevall, Jordi; Perramon Torres, Eva; Bosch Carrera, Antoni; Mestre Gallofré, Gemma, “Llibre Blanc per a la reforma del Sistema Tributari a Espanya”, publicat a la web oficial de la càtedra d’Empresa Familiar UIC Fundació Bosch i Aymerich. www.catedraempresafamiliar.uic.es

Des de la càtedra s’ha realitzat el treball de coordinació del llibre: “La successió de l’empresa familiar”. El llibre sorgeix d’una col·laboració intra i extrauniversitàries amb participació de la UB, UAO, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, i UIC. Dins de la UIC hi participen quatre professors (Dret civil, Mercantil, Tributari), una becària predoctoral, i els alumnes de lassignatura optativa dempresa familiar. A l’actual punt del curs acadèmic, els treballs es troben molt avançats i es preveu la publicació per al proper curs acadèmic.

2021

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la UIC Barcelona per crear la Càtedra Jurídica d’Empresa Familiar Bosch Aymerich, amb la voluntat d’aprofundir, des d’una perspectiva jurídica, en l’estudi de la problemàtica de la successió de l’empresa familiar. La càtedra, que s’integrarà a la Facultat de Dret de la UIC Barcelona, neix amb l’objectiu de proposar reformes legals que contribueixin a enfortir l’estatut jurídic de l’empresa familiar amb especial atenció a la complexitat del fenomen successori.

En l’actualitat, l’empresa familiar representa el 88,8% de l’economia productiva de l’Estat, el 57,1% del PIB i concentra el 66,7% de l’ocupació. Un dels moments crítics del seu cicle vital és la successió, moment en el qual es posen a prova els diferents mecanismes jurídics implementats per tal d’assegurar-ne el relleu. Per això, la càtedra estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit civil, mercantil i tributari amb la finalitat d’evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa.

Aquest projecte de recerca es desenvoluparia en dues fases, per un període de tres anys cadascuna, que incidirien, respectivament, en la situació actual a Espanya i les seves perspectives de millora, i en l’estudi de les solucions adoptades a nivell internacional per a possible adaptació. La divisió del projecte en dues fases per períodes triennals s’adapta a les exigències de la normativa interna de la UIC, que exigeix cobrir aquest període mínim per crear una Càtedra.

La primera fase d’aquest projecte de recerca (2019-2022) es focalitzaria en les àrees de treball següents:

Àrea econòmica:

L’objectiu és conèixer, des d’un enfocament econòmic, com metabolitza una empresa familiar el moment crucial de la successió, per això es proposa:

Àrea de treball familiar:

L’objectiu és estudiar la família com a realitat sociològica actual, la problemàtica que l’afecta i, en particular, la seva anàlisi com a model de cohesió i solidaritat intergeneracional.

Àrea de treball juridicocivil:

L’objectiu és estudiar els instruments negocials de planificació successòria disponibles, la seva adaptabilitat a la problemàtica específica de l’empresa familiar i les fórmules emprades per la pràctica notarial.

Àrea de treball juridicomercantil:

L’objectiu és estudiar les formes de govern corporatiu òptimes per a l’organització de l’empresa familiar, els pactes socials i parasocials per implementar-los, la possible utilització de fórmules del dret comparat, des de la perspectiva de la seva incidència en el procés successori.

L’objectiu és aprofundir en l’estudi de l’actual règim fiscal de l’Empresa Familiar, fer una avaluació crítica dels beneficis fiscals actuals i de la fragmentació de sistemes tributaris dins del territori LOFCA, i analitzar el nivell de litigiositat tributària i d’inseguretat jurídica del règim fiscal vigent.

La primera fase conclouria amb la publicació del llibre on, des d’aquesta perspectiva multidisciplinària, jurídica i metajurídica, s’analitzaria la problemàtica actual i es proposarien mesures legislatives de lege ferenda.

La càtedra ha impulsat una la investigació de la doctoranda Eva Perramon Torres. La direcció de la tesi ha estat assumida pel director de la Càtedra, Jordi de Juan Casadevall. El títol del pla de recerca s’anomena “Règim fiscal de la successió mortis causa de l’empresa familiar”.

La tesi doctoral té per objecte, després de l’estudi i la reflexió dels preceptes i els criteris essencials de la normativa nacional en matèria d’empresa familiar, l’anàlisi crítica del règim fiscal de la successió mortis causa d’aquesta tipologia d’empreses en l’àmbit de l’impost sobre Successions i Donacions. Concretament, l’anàlisi de les conseqüències que es desprenen de l’aplicació de la reducció que preveu l’article 20.2.c) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions.

Un dels principals objectius de la càtedra ha estat estudi i investigació científica sobre la problemàtica jurídica i fiscal de l’Empresa familiar, que s’ha traduït en l’elaboració i la publicació d’estudis, articles i monografies. També ha participat en altres projectes de recerca amb altres càtedres universitàries d’empresa familiar integrades a la xarxa de càtedres de l’empresa familiar de l’Institut d’Empresa Familiar. En particular, ha liderat la coordinació entre diferents centres i universitats per dur a terme distintius projectes, la finalitat dels quals ha estat donar a conèixer les innovacions produïdes en el sector i suggerir millores que facilitin l’administració, el creixement i l’expansió de l’Empresa Familiar.

Articles i estudis de caràcter científic sobre la problemàtica jurídica de l’empresa familiar

El director de la Càtedra Jordi de Juan, ha publicat en revistes científiques rellevants nombrosos articles i estudis científics sobre la problemàtica fiscal de l’Empresa Familiar. Les publicacions s’han realitzat a revistes tecnicotributàries que gaudeixen de màxim nivell d’indexació científica (Carhus Plus A i Carhus Plus B).

Les accions de la Càtedra d’Empresa Familiar Bosch Aymerich d’UIC Barcelona durant el 2021 han estat:

Publicació d’articles:

I. “El controvertit àmbit del Decret llei en matèria tributària” (Revista de Dret Constitucional; Carhus Plus A, admesa a publicació, pendent de publicar),

II. “La polièdrica realitat de l’empresa familiar: del frustrat enfocament holístic a la “substantivació” de la llei tributària” (Crònica Tributària, Carhus Plus A, admès i d’imminent publicació)

III. “La hòlding familiar i el dèficit de substància econòmica: una perspectiva iuscomunitària” (Crònica Tributària, Carhus Plus A, publicació primer semestre de 2021)

IV. “L’exempció de l’empresa familiar a l’Impost sobre el Patrimoni: l’empresari individual” (Revista Espanyola de Dret Financer i Tributari, Carhus Plus A, publicació abril de 2021)

V. “La impermeabilització de l’Impost sobre Societats al Decret llei: la dubtosa constitucionalitat del Decret llei 3/2016” (Nova Fiscalitat, Carhus Plus A, publicació al número 1 de la revista, gener-abril de 2021)

VI. “La retroacció d’actuacions inspectores: una proposta d’interpretació de l’art 150.7 LGT” (Nova Fiscalitat Carhus Plus A, publicació gener 2022)

VII. “Algunes reflexions sobre la responsabilitat solidària de l’article 42.2 a) de la Llei General Tributària” (Revista Comptabilitat i Tributació no 451, 2020 Carhus Plus B)

VIII. “La reversió fiscal de cartera: La insuportable “lleugeresa” de la retroactivitat” (Revista Comptabilitat i Tributació, 2020, no 445, Carhus Plus B)

IX. “Pactes successoris i beneficis fiscals de l’empresa familiar: la controvertida consulta de la DGT de 5 de juny”, Quinzena Fiscal no 19, 2020, Carhus Plus B)

Publicació de llibres:

  • L’Estatut Fiscal de l’Empresa Familiar (pendent de publicació).

Projecte realitzat pel director de la Càtedra Jordi de Juan, coeditant per l’Institut d’Empresa Familiar. Pendent de publicació per l’Editorial ARANZADI.

El llibre aborda la problemàtica fiscal de l’Empresa Familiar en matèria de tributació, posant èmfasi en l’impost del patrimoni, l’impost de successions i donacions, i l’impost de renda de les persones físiques.

  •  “Guia pràctica del Consell de Família”

El projecte de llibre-guia realitzat amb la intervenció de totes les càtedres d´Empresa Familiar de Catalunya i coordinat des de la nostra Càtedra d´Empresa Familiar Bosch Aymerich d´UIC Barcelona. El projecte ha estat editat per Cuatrecasas juntament amb l´associació ASCEF (Associació catalana de l´Empresa Familiar). Es posarà a disposició totes les empreses familiars en format gratuït.

La Guia pretén posar en manifest la importància de la figura del Consell de Família, un òrgan voluntari d’autogestió i debat que té com a funcions principals la presa de decisions estratègiques de l’empresa, actuar com a element de relació entre la família, el consell d’administració i la direcció de l’empresa; preparar la successió familiar i prevenir l’aparició de conflictes familiars. La Guia té com a objectiu principal promoure la màxima implementació d’aquest instrument dins del govern corporatiu.

La Publicació de la Guia va ser anunciada a diferents mitjans de comunicació:

https://www.lavanguardia.com/vida/20210603/7502542/nomes-tres-deu-empreses-fami- liars-catalanes-disposen-d-organ-per-prevenir-conflictes-successio.html

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-ascef-crea-guia-impulsar-constitucion- consejos-familia-20210603180248.html

https://www.expansion.com/catalunya/2021/06/03/60b92f3de5fdeaca558b466c.html

  • Coordinació del llibre: “La successió de l’empresa familiar” (publicació estimada el proper any)
  • Participació en llibres col·lectius, amb l’estudi “la insuportable inconstitucionalitat del Reial decret llei 2/2016: crònica d’una sentència anunciada” (Aranzadi Thomson Reuters, publicació imminent). El Llibre ha estat un homenatge al professor Luis Cazorla Prieto.

Beques de recerca:

La Fundació ha finançat 3 beques de recerca:

– Beca de recerca predoctoral, concedida a Eva Perramon Torres, per al desenvolupament de la Tesi Doctoral.

– Beca de producció científica pel director de la Càtedra, Jordi de Juan Casadevall.

– Beca de recerca, concedida a Gemma Mestre Gallofré, per al desenvolupament de les tasques com a secretària i investigació jurisprudencial.

Jornades:

Des de la càtedra de la UIC i amb col·laboració de l’Associació ACEDS, s’han organitzat Jornades adreçades a empresaris en àmbit d’empresa familiar, el 18 de novembre del 2021, que han tingut lloc a la UIC Barcelona, amb una durada de mitja jornada.

Les Jornades han consistit en tres conferències en àmbit de dret civil, mercantil i fiscal, respectivament, la ponència de les quals ha estat assumida per professionals de reconegut prestigi en el món del Dret, amb la finalitat de tractar les més recents innovacions en aquest sector i abordar les qüestions més controvertides que suscita la successió de l’empresa familiar.

WEB Empresa Familiar UIC:

S’ha impulsat la creació d’una web pròpia, per tal de donar a conèixer la càtedra, els seus projectes, les notícies més rellevants al sector i fer públiques les investigacions realitzades per la càtedra.

El domini de la web és propietat de la institució de la UIC, que es troba dins la xarxa de càtedres de la universitat. Per fer-ho s’ha treballat juntament amb l’equip de comunicació i màrqueting de la UIC.

Investigació en àmbit jurisprudencial:

Actualment la càtedra està fent una investigació en àmbit jurisprudencial que tracta sobre l’anàlisi de les sentències sobre empresa familiar en matèria de dret civil, fiscal i mercantil que han arribat als Tribunals.

Es tracta d’analitzar la problemàtica recurrent de cada supòsit de fet i fer un comentari estès, exposant la controvèrsia i els fonaments i la resolució arribada pel tribunal.

L’objectiu que persegueix la web i que es troba en l’expansió actual és crear la base de dades jurisprudencials més potent sobre la temàtica d’empresa familiar, on es pugui recollir i trobar fàcilment sentències rellevants en la matèria.

Reunions i Seminaris regulars de la Càtedra:

Al llarg del projecte comprès entre OCTUBRE – JULIOL de l’any acadèmic 2020 i 2021, els components de la Càtedra: Jordi de Joan, Eva Perramon, Antoni Bosch i Gemma Mestre, han realitzat reunions mensuals amb la finalitat d’organitzar i valorar l’avenç de els objectius de la Càtedra Empresa Familiar, i de fer seminaris per aportar i exposar els coneixements que les parts han adquirit.


Webinaris:

I. Webinar sobre la inconstitucionalitat del Decret Llei 3/2016.

El 27 de maig de 2021, Jordi de Juan va realitzar una ponència per exposar la problemàtica sobre la inconstitucionalitat del Reial decret llei, i els efectes i impacte que suposaria la confirmació pel Tribunal Suprem sobre la manca de constitucionalitat de la mesura implementada pel Ministeri d’Hisenda el 2016.

II. Webinar per a tota Espanya organitzada pel Centre d’Estudis Financers sobre el Decret llei 3/2016 al mes d’abril.

III. Seminari sobre la clàusula antiabús Universitat de València, programat al mes de setembre.

2020

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei a la societat. Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix setze graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de programes de postgrau als seus dos campus, situats a Barcelona i Sant Cugat.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la UIC Barcelona per crear la Càtedra Jurídica d’Empresa Familiar Bosch Aymerich, amb la voluntat d’aprofundir, des d’una perspectiva jurídica, en l’estudi de la problemàtica de la successió de l’empresa familiar. La càtedra, que s’integrarà a la Facultat de Dret de la UIC Barcelona, neix amb l’objectiu de proposar reformes legals que contribueixin a enfortir l’estatut jurídic de l’empresa familiar amb especial atenció a la complexitat del fenomen successori.

En l’actualitat, l’empresa familiar representa el 88,8% de l’economia productiva de l’Estat, el 57,1% del PIB i concentra el 66,7% de l’ocupació. Un dels moments crítics del seu cicle vital és la successió, moment en el qual es posen a prova els diferents mecanismes jurídics implementats per tal d’assegurar-ne el relleu. Per això, la càtedra estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit civil, mercantil i tributari amb la finalitat d’evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa.

El projecte de recerca, que estarà dirigit pel Dr. Jordi de Juan, es desenvoluparà en dues fases: una primera anàlisi de la situació actual de l’empresa familiar a Espanya i les seves perspectives de millora, seguida de l’estudi de diferents solucions adoptades a nivell internacional per a la seva possible adaptació.

https://www.uic.es/ca/noticies/la-fundacio-bosch-aymerich-i-uic-barcelona-impulsen-una-catedra-centrada-en-la-successio-de