La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Patrons
Accés Entitats

A Catalunya existeixen aproximadament un centenar de colònies tèxtils, situades al voltant de les conques fluvials, pobles vius que han evolucionat al llarg de mes de cent anys i que son la peça mes destacable del paisatge industrial català.

Construïdes durant la revolució industrial de segona meitat del segle XIX, les colònies catalanes son un fenomen singular en el mon.

Les colònies tèxtils formen part del procés d’industrialització a Catalunya, tant pel model empresarial, industrial i social que van desenvolupar, com perquè constitueixen un dels trets mes singulars del paisatge fluvial.

El Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig neix l’any 1994 de la ma de la Fundacio Vidal amb l’objectiu de gestionar i mantenir viu el patrimoni material i immaterial de la Colònia amb finalitats d’estudi, exposició i difusió. La Fundacio Vidal, treballa per la preservació del patrimoni i la difusió de la seva historia mitjançant l’ activitat museística.

El Museu ens proposa conèixer com era la vida i el treball en una colònia tèxtil del 1900 fent un recorregut per l’interior de la Colònia Vidal que fins a l’actualitat ha conservat el patrimoni en la seva totalitat. La Colònia Vidal ha estat inclosa dins el catàleg d’Icones Turístiques de Catalunya com a símbol del patrimoni de la Revolució Industrial.

Les colònies, petits pobles equipats amb els serveis basics per mantenir autònomament una població dedicada de ple a la fabrica, neixen en zones rurals a prop del riu a partir de mitjans del segle XIX.

A Catalunya, les colònies industrials son molt més que un fenomen econòmic i urbà. En aquests nous nuclis de població es va desenvolupar una intensa vida social, cultural i religiosa impulsada pels seus propietaris i moltes vegades delegada a directors, capellans i Mestres.

La Colònia Vidal disposa d’una bona connexió amb Barcelona i el seu àmbit metropolita. Es troba, per tant, ben situat en relació a un important mercat de consum turístic i segona residencia i també d’empreses d’alt valor afegit interessades en un entorn amb una imatge pròpia i de qualitat.

Actualment es realitzen tasques orientades a la conservació, difusió i estudi del patrimoni cultural de la Colònia Vidal. En aquest sentit, també realitzen un programa educatiu amb activitats i visites educatives.

Les activitats educatives permeten descobrir el funcionament i el procés de producció,

El projecte presentat te com a propòsit convertir el museu en referent de la industrialització tèxtil a Catalunya i del llegat del patrimoni industrial configurant-lo com un centre de dinamització cultural i educativa així com millorar l’eficiència energètica de l’edifici de la seu central.

En aquest sentit, el projecte respon a tres eixos fonamentals:

• L’ampliació del discurs museogràfic a traves del treball de nous formats i discursos com per exemple l’elaboració d’innovadors continguts digitals.

• La millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la seu central, utilitzant l’energia renovable, pròpia del segle XXI.

• L’enfortiment de la vessant educativa, a traves de la promoció de visites dirigides tant a les escoles com a experts en cultura i educació i també al públic en general. Les visites (neutralitzades, lúdiques o guiades) proposen fer un recorregut per l’interior de la Colònia Vidal per tal de conèixer com era la vida i el treball en una colònia tèxtil del 1900.

Aquests tres eixos pretenen fomentar accions i productes culturals d’elevada qualitat artística i tècnica així com generar espais de mobilització i trobada entre agents culturals, educatius i tot tipus de públics. El seu aprenentatge i expansió es basarà en un intercanvi mutu d’experiències a traves de la posada en marxa d’activitats amb un fort component intercultural i innovador, amb especial atenció a l’audiovisual. Al mateix temps, es pretén treballar en clau de proximitat a través de les propostes de renovació museogràfica i educativa.

L'objectiu general és millorar i adequar el Museu de la Colònia Vidal com un agent territorial per estimular la dinamització cultural i educativa en el procés de transformació del museu en un referent de la industrialització tèxtil a Catalunya i del llegat del patrimoni industrial.

D’aquest objectiu se’n deriven les accions principals on la Fundació Bosch Aymerich ha signat  un conveni de col·laboració per ajudar a la  Fundació  Vidal  per ajudar a convertir el museu en referent de la industrialització tèxtil a Catalunya i del llegat del patrimoni industrial configurant-lo com un centre de dinamització cultural i educativa.

Es vol dur a terme el projecte de climatització amb energies renovables de l’espai Teatre Nou, que es troba a l’edifici principal del Museu i adequació de les carboneres com a espai de visita.

Acció 1 d’eficiència energètica

Es vol dur a terme el projecte de climatització de l’espai Teatre Nou, que es troba a l’edifici principal del Museu.

Espai Teatre Nou sobre el qual es vol fer la intervenció de climatització

La rehabilitació d’aquest espai, reconvertit en sala polivalent, ja es va dur seguint criteris de sostenibilitat, instal·lant una coberta tipus hivernacle, que permet un lleu control de la temperatura mitjançant l’obertura o tancament de les finestres zenitals i de la malla tèrmica que cobreix la sala gran.

Tanmateix, per tal de que l’espai pugui ser utilitzat de manera optima durant els dotze mesos de l’any, necessita un sistema de climatització complementari. Aquesta climatització combinarà l’ús d’energia solar amb el d’aparells elèctrics de climatització.

La climatització de l’espai polivalent ha de permetre el seu aprofitament durant tot l’any. Aquest espai serveix per acollir els grups escolars, per dur-hi a terme tallers formatius complementaris a la visita, accions puntuals de formació, actes institucionals per a empreses o grups de treball, entre altres.

Acció 2: Ampliació del discurs museogràfic

Aquesta activitat representa una acció de continuïtat ja que en el Museu es treballa constantment cap a la renovació del discurs museogràfic i l’ampliació de l’oferta museogràfica. Vinculat a l’acció 1, es vol crear un nou espai expositiu referent a les fonts d’energia.

Des de la seva creació, la colònia va comptar amb dues fonts d’energia, una renovable (energia hidràulica) i una fòssil (carbo).

Aquestes dues fonts d’energia ja formen part del discurs museogràfic del museu. Tanmateix, mes d’un segle mes tard, les fonts d’energia utilitzades per a l’activitat humana han evolucionat.

Incorporar l’energia solar en el discurs, permet ampliar la reflexió respecte les fonts d’energia i l’aprofitament dels recursos naturals. I la instal·lació de l’energia solar a l’edifici central del museu es pot dur a terme de tal manera que els visitants la puguin conèixer-ne el funcionament de primera ma si acompanyem aquesta instal·lació amb un suport expositiu adequat.

Acció 3: Incorporació de les carboneres com a espai de visita

També vinculada a les dues accions presentades anteriorment, es proposa l’adequació de les carboneres com a espai museogràfic.

Les carboneres son un seguit d’estances subterrànies que servien per al transport i la crema i combustió del carbo necessari per fer funcionar la maquina de vapor.

Detall de l’estat actual de les carboneres de la colònia

La incorporació de les carboneres com a espai museogràfic complementa la part explicativa referent a les fonts d’energia.

La rehabilitació de les carboneres per a poder ser visitades dotaria al museu d’un nou espai amb un marcat caràcter d’experiències per als visitants.

La  Fundació  Bosch  Aymerich  ha signat  un  conveni de dos  anys  per a un  projecte de  finançament  d’activitat Esportiu-educativa amb  l’Associació de Mares i  pares  d’Alumnes del  CEIP  Sant  Jordi de  Badalona.

L' institut- Escola Sant Jordi, és un centre públic depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, situat al barri de Pomar de Badalona.

Es va fundar a finals deis anys 60 en el moment en que va ser construït el barri de  Pomar. En la seva inauguració va rebre prop de 1300 alumnes que es trobaven en bona part des escolaritzats i a principis dels anys 70 ja eren 1500 alumnes, amb les dificultats que plantejava donat que era una de les escoles més grans de Badalona.

El nivell sociocultural i econòmic era molt pobre fruit de la procedència de molts dels seus habitants.

La població del  barri del Pomar ha anat envellint i juntament amb el fet que fins fa poc els habitatges no es podien vendre, ha revertit en la  població  escolar  que  s’ha  vist  reduïda.

El centre educatiu actualment és un institut Escola considerat de “Màxima Complexitat “que acull des de l'Educació Infantil a 2n de l'ESO i anirà creixent al llarg deis propers dos cursos fins consolidar tota l'etapa secundaria. Aquest creixement  ha estat promogut amb la reivindicació d'una plataforma que demanava un institut a la zona des de feia molts anys i  ja  s’ha  produït un  increment  en  la  matriculació d’alumnes per al curs  vinent.

L’institut-Escola Sant  Jordi  és un centre de matrícula viva, durant el curs escolar es van incorporant alumnes que provenen d'altres països o d’altres centres i que s'han d'anar incloent en els diferents grups/classe per l'edat que els hi correspon.

Les diferents característiques de l’alumnat fa que l'escola intenti optimitzar tots els recursos al seu abast per donar resposta a  una escala  inclusiva amb diferents agrupaments en les àrees instrumentals, desdoblaments, racons d'aprenentatges, ambients i  a l’educació  Competencial: els professors s'han format en competència lectora {ILEC) per ajudar als alumnes a obtenir millors resultats en comprensió lectora i en general en totes les àrees, ja que la lectura està  present a totes les matèries.

L’institut- Escola Sant  Jordi treballa estretament amb l'Associació de Mares i Pares  dels  Alumnes per impulsar la relació famílies-escola amb la  creació d’activitats  on  puguin participar tots  els  alumnes del  centre.

Partint de la base que els infants de l’institut Escola no tenen accés a la practica d'activitats en el medi aquàtic, més concretament, la natació. Un dels objectius del centre, és fomentar hàbits saludables en els infants, tant en alimentació (l'IE esta en un programa de fruita i hortalisses a les escoles de la Comunitat Europea) com en pràctica d'activitat física.

L’activitat  esportiu-educativa en la  que  la  Fundació  Bosch Aymerich participa va dirigida  a tots els  alumnes de 1r curs, 2n curs  i 3r curs  de primària. Es tracta d’oferir  l'aprenentatge de la natació als infants mitjançant activitats lúdic esportives a més de fomentar la cohesió i convivència en la comunitat. Aquesta  activitat  també  vol potenciar l'autonomia i el desenvolupament deis infants de la comunitat, així com, el coneixement d'un nou esport, afavorint el desenvolupament integral.

Aquest projecte de natació tindrà continuïtat entre els alumnes de 4t curs, 5è curs i 6è curs de primària, ja que hi han establertes activitats esportives al mar, donat que Badalona és una ciutat que gaudeix d'aquest recurs.

El projecte educatiu Arrels Escola Bosc és un espai on l’entorn d’aprenentatge és la natura, i on es respecten els ritmes i processos dels infants de fins a 6 anys . És un projecte educatiu no homologat inspirat en les escoles a l’aire lliure del nord d’Europa, on es dóna molt valor al joc espontani en entorns naturals com a forma d’aprenentatge i de creixement personal i col·lectiu. També s’orienta cap a una manera d’apropar-se a l’ecologia des de la pròpia vivència creant majors vincles i més consciència de les accions de les persones envers el medi.

Aquest tipus de projecte tot just fa poc ha començat a introduir-se a Espanya i a Catalunya, on es compta al voltant de 50 projectes a l’aire lliure, però ja funciona des de fa dècades en països del nord d’Europa (Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Alemanya,...) , on aquest model educatiu està reconegut per l’administració pública. Ja ha generat nombrosos estudis científics on es mostren els avantatges que deriven del contacte diari amb la natura per al desenvolupament motor, sensorial, cognitiu, social i psicològic dels infants, així com per a la seva salut física i mental. I des del punt de vista més curricular, a aquests nens i nenes no fa falta explicar-los la natura, perquè la viuen a diari.

El projecte pedagògic de l’Escola Bosc Arrels està gestionat per l’Associació per a la infància, l’educació i la natura Arrels, entitat sense ànim de lucre, i és el quart curs escolar que està en funcionament. Cada any les places han anat en augment, fins que es troben en un moment en que hi ha  famílies en llista d’espera pel proper curs. Necessiten ampliar el  refugi  amb la  construcció d’una petita  cabana de  fusta amb el  mínim d’impacte  social.

La Fundació  Bosch  Aymerich  ha col·laborat econòmicament per  ajudar  a la  ampliació del nou refugi que acollirà 18  places més per fomentar el projecte educatiu d’Arrels que es tracta d’un context d’aprenentatge competencial efectiu, de desenvolupament de les potencialitats pròpies i de l’autonomia individual en el marc d’una societat més humana, holística i creativa.

En aquest espai es vol acompanyar a l’infant de manera respectuosa deixant que sigui ell mateix el protagonista de tots els seus aprenentatges, respectant els seus propis processos i ritmes. Tots els infants neixen amb un instint innat de voler explorar i descobrir coses, d’aprendre, i el joc lliure és un dels motors d’aquest aprenentatge. L’altre motor fonamental perquè es doni aquest aprenentatge espontani és el contacte amb la natura i l’aire lliure.

Actualment a la Cerdanya estan anant a viure famílies noves, algunes amb projectes propis, altres motivades per un canvi de vida més rural i en contacte amb la natura i  d’altres motius.

Aquest projecte promou que famílies de fora vagin a viure a pobles de la Cerdanya, i també ajuda a arrelar-se al territori, donant resposta a l’educació dels seus fills i filles i suport a les famílies.

La Fundació Suñol és una entitat privada sense ànim de lucre creada l’any 2002, que obre al públic la Col·lecció Suñol Soler i impulsa un projecte per afavorir la difusió i la producció artística contemporània.

La Fundació Glòria Soler és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 2015 a iniciativa també de Josep Suñol Soler en memòria de la seva mare, Glòria Soler i Elías, amb la finalitat de promoure i recolzar programes de caràcter social i filantròpic.

A través dels seus programes educatius la Fundació Suñol, amb la col·laboració de la Fundació Glòria Soler, pretén facilitar recursos i generar espais de trobada i d’intercanvi entorn de l’art contemporani, adreçats a una pluralitat de públics des d’una perspectiva col·lectiva, creativa, reflexiva i crítica.

Sessió d'Art a la carta a la Fundació Suñol . Alighiero Boetti "Mille novecento settantotto" 1978 (Imatge cedida Fundació Suñol)

Art a la carta és un recurs educatiu que parteix de la Col·lecció Suñol Soler. Consta d’un seguit de càpsules amb contingut relacionat amb pràctiques, procediments i metodologies de l’art contemporani. Cada càpsula planteja un tema diferent i proposa dur a terme accions inspirades en una selecció d’obres del nostre fons d’art. Els temes plantejats són pretesament oberts i transdisciplinars i l’aplicació de les accions és flexible, de manera que cada docent i cada grup que hi participa s’apropia del recurs, adopta un rol actiu i el pot treballar a mida. Les càpsules són independents entre sí: es pot realitzar una tria del tema o dels temes que més interessa tractar i treballar només les que es desitgin.

Les càpsules s’orienten a generar vincles entre la vida i l’art, tot fomentant un aprenentatge significatiu i competencial. Busquen desenvolupar processos d’observació, reflexió, diàleg i creació en els participants, així com el respecte i l’escolta activa. Les seves activitats es plategen com a detonants del desig de continuar investigant, descobrint i compartint.

Degut a la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, el programa Art a la carta té més validesa que mai perquè aporta recursos pedagògics i creatius que es poden aplicar a qualsevol lloc i context. Per aquest motiu, des de la Fundació Suñol i la Fundació Glòria Soler es vol ampliar aquest recurs educatiu per contribuir a fomentar la participació cultural.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Suñol i la Fundació Glòria Soler que permetrà ampliar el nombre de càpsules del Menú, tot incloent temes d’interès i afavorint el ventall d’opcions a les escoles, la qual cosa potenciaria les possibilitats educatives del programa i eixamplaria el seu abast per arribar a nous públics.

Gràcies a aquest conveni el menú actual ha passat de dues a tres càpsules, amb una quarta en preparació.

Càpsula Art amb diners: proposa un ús alternatiu, creatiu i experimental amb finalitats artístiques d’un dels materials més determinants de les nostres vides: els diners. Partint del treball d’artistes com ara Ignasi Aballí i Zush, pretén posar a debat, mitjançant la reflexió i el joc, un fenomen que condiciona la nostra existència i que assumim com a natural. Adreçada als nivells escolars de Secundària i Batxillerat.

Càpsula_L’Espai mental no és així: abecedaris, números, horaris, calendaris… Estructurem la nostra vida al voltant de sistemes d’ordenació. Però aquests paràmetres no responen a lleis naturals, sinó que són convencions que hem creat. La càpsula proposa una sèrie de continguts basats en la creació de noves estructures, de noves realitats, per jugar i qüestionar-nos com ordenem la nostra experiència del món. Adreçada als nivells escolars de 6è de Primària, Secundària i Batxillerat.

Càpsula Animals salvatges, animals domèstics.Com seria un traç salvatge? Com aprenem a domesticar-lo? Què es perd en aquest procés? Partint de l’obra de Luis Gordillo, Fina Miralles i Zush ens deixarem endur pel nostre subconscient per crear imatges indòmites... I perdrem el control del nostre traç, en un exercici de confiança en l’altre i de desaprendre a dibuixar.

A més, la col·laboració amb la Fundació Bosch Aymerich ha permès ampliar els formats disponibles de les càpsules, tot incorporant una modalitat de visita on line que condueix un membre de l’equip educatiu de la Fundació Suñol a través d’una plataforma digital. Les càpsules i les visites corresponents, són un recurs de treball disponible en català i en castellà per a qualsevol centre escolar a Catalunya, Espanya i països d’Amèrica llatina que poden tenir interès. El seu caràcter obert convida a la co-creació del contingut amb les escoles, el seu alumnat i professorat.

La Fundació Brafa va ser constituïda l’any 1994 (les activitats de Brafa van començar al 1954). Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre amb una llarga trajectòria d’educació en valors a través de l’esport. Entenen que l’educació esportiva no tan sols té grans beneficis a nivell físic, sinó que és un gran mitjà per desenvolupar qualitats humanes i competències claus entre els joves esportistes i per millorar la qualitat de vida de les persones.

Les seves instal·lacions estan ubicades entre els barris de Guineueta, Canyelles, Verdum i Roquetes, al districte Nou Barris. Les instal·lacions compten amb 1 camp de futbol, 4 camps de futbol sala, 1 camp exterior de bàsquet i un pavelló, i son un oasi a la ciutat de Barcelona. Aquest equipament és molt necessari en un districte amb la renda per càpita més baixa de la ciutat de Barcelona.

Es treballa en xarxa amb l’administració pública i entitats socials de reconegut prestigi del territori.

El projecte SPES, promou la inclusió laboral a través de l’esport i l’acompanyament de les persones aturades de més de 45 anys en la cerca de feina.

En nombroses ocasions la situació d’atur (més en el cas de l’atur de llarga durada) va vinculat al trencament de rutines i està relacionat amb canvis en estil de vida cap a formes més sedentàries. Alhora, les persones en situació d’atur es troben amb dificultats quan han d’encarar el procés de cerca d’una nova feina, que va associat amb estats d’estrès emocional. En aquesta situació, fer esport té grans beneficis.

Amb aquest projecte la Fundació Brafa ofereix de forma gratuïta la realització d’activitat física, de forma regular, a persones aturades amb l’objectiu de potenciar el benestar corporal, emocional i mental. Aquestes sessions tenen una part de condicionament físic i una altre de pràctica esportiva.

Es realitza una proposta diferent per a dones i homes, basada en els interessos diferenciats de cada col·lectiu. Després es realitzen 45 minuts de pràctica esportiva: Futbol sala i Futbol 7. El monitor o monitora dirigirà la part d'escalfament i preparació física, arbitrarà el partit i s’encarregarà que hi hagi “fair play” i companyerisme entre tots els participants (element clau en l’acció global de Brafa, l’educació en valors a través de l’esport).

Després de les sessions d’esport, es realitzaran les sessions d’assessorament i acompanyament per a la inclusió laboral. Per això, es realitzaran sessions d’orientació laboral, que seran personalitzades a les necessitats del grup destinatari i a la seva situació concreta en cada moment (cerca de treball, sector en el que busca treball, fase de realització d’entrevistes, etc.). Es preveu una organització flexible de les sessions per tal de donar resposta a les necessitats específiques.

Programa SPES - Fundació Privada Brafa

L'objectiu d’aquest projecte és que les persones aturades de més de 45 anys obtinguin tots aquests beneficis, i que els siguin beneficiosos en la seva cerca de feina i posterior incorporació al mon laboral.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Brafa per al termini d’un any per ajudar a endegar aquest projecte i posar a l’abast del col·lectiu destinatari persones aturades la realització regular d’esport, per tal que obtinguin tots els beneficis descrits en la seva pràctica habitual i de manera gratuïta i puguin rebre les sessions d’assessorament laboral i coaching per a la inclusió laboral. Aquestes sessions serviran per a que estiguin i es mantinguin actius en la cerca de feina, amb una bona actitud, i amb accés a recursos i consells de persones que les poden guiar per a la seva incorporació al món laboral.

2022

L'any 1980, Josep Torné i Pardell va tenir la visió de crear una fundació benèfica per a la infància procedent d'un entorn socioeconòmic desfavorit, donant part del seu patrimoni personal per a començar el finançament de l’entitat, en primera instància com a mecenatge i a partir del 2006, inicia el projecte social propi de la Fundació. L'any 2017 es consolida aquest camí amb el programa actual La Casa de l’Aire.

La missió de la Fundació La Casa de l’Aire és la de contribuir a protegir els drets dels infants, fonamentalment en entorns vulnerables i fent possible que puguin accedir i gaudir de la natura, el lleure i l’educació en el medi ambient, intentant aconseguir una societat més equitativa i justa.

Amb una visió d’aconseguir fer més ampli possible l’abast de l’activitat que es duu a terme des de la Fundació. Col·laborant al seu torn amb altres entitats socials i centres educatius de la ciutat, fent d’aquesta entitat un lloc de referència en el marc de l’educació i el lleure inclusiu a la natura.

El programa La Casa de l’Aire realitza un acompanyament socioeducatiu i atenció en el lleure per infants. Aquest programa està format per diferents projectes socioeducatius amb atenció en l’educació i el lleure dirigit cap a la infància i les seves famílies, donant facilitant l’educació de proximitat a la natura, aquesta proposta s’adapta als canvis socials emergents que en l’actualitat es presenta en els barris més desfavorits de Barcelona.

Des de la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné amb el suport de diferents organitzacions públiques i privades es contribueix a millorar la qualitat de vida de tots els nens i nenes, amb el desig de trencar amb aquesta pobresa social i econòmica dels barris més desfavorits del territori on actua.

Actualment són 13 les zones geogràfiques de Barcelona on la Fundació realitza la seva acció social, ho fa creant una xarxa socioeducativa amb institucions, centres educatius, entitats i associacions; que tenen com a eix transversal garantir una vida digna i un sa desenvolupament de la infància en situació més complexa.

El projecte socioeducatiu La Casa de l’Aire Escoles dirigit a les entitats educatives públiques d’alta i màxima complexitat, té com a objectiu principal vetllar perquè nens i nenes tinguin accés a jornades educatives ambientals fora de l’aula i dins del seu horari lectiu, concretament amb acompanyament en l’educació amb tallers i dinàmiques vivencials al Parc Natural del Montseny.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració d’una durada de tres anys per tal que amb el seu ajut, l’actuació de La Casa de l’Aire arribi a més escoles públiques d’alta i màxima complexitat, amb l’objecte d’incorporar-les al seu programa socioeducatiu aconseguint que els nens i nenes dels barris més desfavorits de Barcelona, puguin accedir i gaudir de la natura, el lleure i l’educació en el medi ambient.

En els tres darrers anys, des que va endegar el projecte socioeducatiu La Casa de l’Aire escoles, el nombre de infants atesos ha anat incrementant.

IESE Business School és una de les millors escoles de negocis a nivell internacional. Ofereix programes de prestigi a MBA i Executive Education (formació de directius al llarg de tota la seva vida professional), la seva missió és formar i inspirar tots els directius que aspiren a exercir un impacte positiu en les persones, les empreses i la societat amb una visió de ser una escola de negocis de referència internacional, inspirant líders que pensin que tothom és important.

L´IESE és l´escola de direcció d´empreses de la Universitat de Navarra. Amb campus a Barcelona, ​​Madrid, Munic, Nova York i Sao Paulo, l'IESE suma nous projectes al seu ja innovador ecosistema d'aprenentatge que permet oferir formació per a directius a Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica.

Des del 1958, l'escola ha format més de 50.000 empresaris i directius, oferint-los una experiència personalitzada i transformadora. L'IESE vol continuar construint el demà formant líders que puguin tenir un impacte positiu i durador a les persones, a les empreses i a la societat. Aquest esforç ha estat reconegut pel rànquing del Financial Times que durant sis anys consecutius ha situat l'IESE com a escola número 1 del món en programes de formació de directius.

La Fundació Bosch Aymerich, ha signat el 2021 un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada IESE per a l'execució de la Sala del Consell del nou edifici del campus IESE a Madrid que en memòria de la figura de Josep Mª Bosch Aymerich portarà el nom. A la signatura del conveni va intervenir el Sr. Francisco Javier Mustienes Laguarta en representació de la Fundació Privada IESE i la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antonio Bosch, patrons de la Fundació Bosch Aymerich.

Perpetuar la memòria de Jose Maria en un dels espais del nou Campus a IESE, farà més visible la seva figura al món empresarial. Cada any passen per les aules i les sales de l'IESE més de 2.000 directius.

A en Josep Ma. Bosch Aymerich el caracteritzava el seu esperit empresarial, entenia que el desenvolupament social es basava en molt bona part en la creació i la bona gestió de les empreses i la importància que atorgava la formació, a l'excel·lència en l'educació.

Es va iniciar al món empresarial des de molt jove muntant la seva pròpia empresa i va lluitar pels seus objectius com a empresari fins als seus últims dies, va ser pioner en una formació de gran qualitat als Estats Units, primer a Harvard i posteriorment al MIT, va ser el primer espanyol en cursar el Màster of Science in Business and Engineering Administration.

La seva vinculació amb la ciutat de Madrid es remunta als seus inicis com Arquitecte i moltes de les seves obres més emblemàtiques es troben a aquesta ciutat, Edifici de La Caixa, Clínica Porta de ferro, Antiga seu del Banc de Madrid, Teatre Marquina, seus de Campsa i Enagas.

Com a empresari va construir milers d'habitatges a Madrid amb l'empresa Levitt-Bosch Aymerich amb què construeix també la primera urbanització residencial als afores de Madrid, a La Moraleja, replicant el que s'ha après de William Levitt, inspirador del primer urbanisme suburbà dels Estats Units, i amb qui es va associar per crear una subsidiària de Levitt & Sons, el Grup Levitt-Bosch Aymerich.

El nou campus de l'IESE a Madrid, que es va posar en marxa el mes de setembre passat, s'uneix a l'anterior triplicant la superfície fins a assolir els 33.600 metres quadrats amb més de 15.000 m2 de superfície enjardinada i permetrà a l'escola augmentar la seva activitat a la capital en un 50% en els propers cinc anys.

La inauguració oficial es va celebrar el 3 de febrer del 2022 i va estar presidida per S.M. el Rei Don Felip VI, acompanyat per Joan Subirats, ministre d'Universitats, Franz Heukamp, ​​director general de l'IESE, i Maria Iraburu, rectora de la Universitat de Navarra, a la qual pertany l'escola.

La seva ubicació als voltants de la Casa de Campo, principal pulmó verd de Madrid, i la seva arquitectura d'espais diàfans amb grans entrades de llum natural i l'ús d'energies verdes han estat acreditades amb la certificació Leed Oro.

L'esdeveniment va comptar amb la participació de 400 persones entre empleats, antics alumnes i directius d'empreses patró de l'IESE, que donen suport al paper de l'escola a la formació de líders responsables amb les persones i l'entorn. L'esdeveniment va ser emès a steaming perquè empleats i alumni poguessin seguir-lo.

La Sala de Consell es troba ubicada a l'Executive Building “zona de direcció” i en aquest espai tindran lloc activitats diverses i totes amb visibilitat i impacte en els directius que l'utilitzaran als programes de l'IESE.

La sala patrocinada portarà el nom d’en Josep Ma. Bosch Aymerich i així es reflectirà amb caràcter general. L'IESE col·locarà, de manera permanent i en un lloc visible, una placa amb el nom nominant la sala que serà utilitzada per a la celebració de reunions del consell IES, del rectorat UNAV, de CEO's empreses, de Juntes Alumni, etc. També s'utilitzarà com a sala de treball diàriament per a les reunions dels equips dels participants en programes.

Aparició a Mitjans:

Auditoria final de projecte: Fundació Privada IESE Sala del Consell Josep Ma Bosch Aymerich

La Fundació Via Assistencial forma part del Grup SOM VIA, un conjunt d’entitats que combina valor social, sanitari i formatiu per promoure impacte i transformació directa en la societat. Cadascuna s’adreça a un col·lectiu específic, però sota la cohesió d’un treball comú, creat amb l’objectiu de posar a l’abast de cada persona, cada necessitat i cada desig un model social innovador, sòlid i rigorós.

Per al Grup SOM VIA l’eix central és la persona i la seva qualitat de vida. Aquesta centralitat és l’actitud que s’aplica a través de l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, la unitat assistencial d’especialitats mèdiques i psicològiques on s’atén de manera integral nens i joves de 0 a 18 anysta.

Amb el seu compromís en la formació dels nens i joves, la Fundació Bosch Aymerich ha col·laborat l’any 2021 en el programa SUMA FUTUR, contribuint a més a més en l’ajut per l’atorgament de 100 BEQUES IMPULS, que la Fundació Via Assistencial, a través de l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, ofereix a alumnat, famílies i centres escolars per a la prevenció del fracàs escolar i l’acompanyament de nens i joves amb trastorn d’aprenentatge (TA).

L’objectiu del programa SUMA FUTUR és actuar directament a l’escola per possibilitar el correcte abordatge educatiu i afavorir el desenvolupament d’aptituds perquè tothom pugui completar els seus estudis i fer possible que més persones comptin amb la seva oportunitat de vida.

Aquesta acció és complementa amb les BEQUES IMPULS, una línia d’ajuts individuals en recursos mèdics i psicològics adreçada a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu per diversitat d’aprenentatge, com són, entre d’altres, la dislèxia, la discalcúlia o el TDAH. Són la solució a cada vida concreta i són compromís perquè ni condicions econòmiques ni manca d’ajut públic siguin impediment en el seu desenvolupament i benestar social.

Una convocatòria anual que va molt més enllà, perquè són la resposta individual i l’accés als recursos mèdics i psicològics d’atenció integral que acompanya cada nena, nen i jove. Són la solució concreta a cada vida concreta i són compromís perquè ni condicions econòmiques ni manca d’ajut públic siguin impediment en el seu desenvolupament i benestar social.

Actualment a Catalunya, un 18% dels alumnes tenen almenys un trastorn del neurodesenvolupament, la majoria dels quals són trastorns d’aprenentatge (TA) i trastorn dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). Les xifres escolars no són gens satisfactòries al nostre país, dins la UE, el territori espanyol torna a ser el que presenta major índex de fracàs escolar amb un 17,9%, mentre que als països nòrdics és del 7%.

La signatura del conveni ha estat realitzada pel Sr. Jaume Viaplana en nom de la Fundació Via Assistencial i de la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antoni Bosch, patrons de la Fundació Bosch Aymerich.

El programa SUMA FUTUR és una aposta per l’ensenyament a partir de contextos reals enriquidors. Per una banda, proporciona les competències que ajuden a identificar l’alumnat en risc d’abandonament i per l’altra, procura les habilitats més efectives en l’acompanyament de l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge.

Es defineix com un programa de transformació i impacte en la comunitat, és creixement docent i també social i que aporta nova solidesa al context educatiu a partir de:

— Accions i iniciatives col·laboratives amb els centres educatius

— Identificar fortaleses, punts de millora i oportunitats del mateix centre educatiu

— Planificació de les activitats

— Seminari en línia “Diversitat a l’aula: detecció i intervenció”

— Sessions d’acompanyament centres educatius

— Avaluació Programa

— Realització Informe Final

SUMA FUTUR connecta valor i oportunitats educatives entre l’alumnat, les famílies, el professorat, els equips d’orientació escolar, les escoles i els centres educatius.

2021

L’Escola L’Horitzó fou fundada l’any 1968 i el seu projecte pedagògic es va fonamentar en l’aprenentatge per projectes sota la influència de les idees de Maria Montessori i Célestin Freinet.

L’Escola L’Horitzó és un espai on els alumnes desenvolupen la llibertat i la curiositat per aprendre. Per això, l’aprenentatge es basa en projectes reals, rellevants, on l’art i la tecnologia estan sòlidament integrats. L’educació dels seus alumnes es basa en experiències intel·lectualment profundes i interdisciplinàries que els donen les eines necessàries per adaptar-se a qualsevol situació.

A l’Escola L’Horitzó es treballa des de fa més de 50 anys un projecte pedagògic propi que potencia que els alumnes aprenguin a fer-se preguntes (research-based learning), a que trobin la seva pròpia passió (experimental-based learning), a que aprenguin a aprendre i a desaprendre de per vida (peer-to-peer learning), i a treballar les habilitats creatives que els faci pensar diferent de les màquines (project-based learning).

Des dels seus inicis, el projecte pedagògic de l’Escola L’Horitzó té com a centre l’alumne/a i el seu objectiu és el de maximitzar les seves capacitats a través d’un ensenyament basat en la personalització i la comprensió. Tot plegat fa indispensable que l’Escola tingui un nombre reduït d’alumnes (ràtio màxim de 8:1, alumnes: mestres) i uns espais dissenyats ad hoc per a aquestes finalitats.

Seguint amb les directrius marcades pel nostre fundador en Josep Ma. Bosch Aymerich de crear professionals amb vocació a banda de formar-los en l’emprenedoria i el treball en equip a favor de crear una societat millor, la Fundació Bosch Aymerich ha signat l’any 2021 un conveni de col·laboració amb l’Escola L’Horitzó per contribuir en el projecte de creativitat i Making Engineering per a estudiants de secundaria amb una durada de dos anys. El conveni ha estat signat en representació de l’Escola L’Horitzó, pel seu director, el Sr. Marc Oliveras i en representació de la Fundació Bosch Aymerich per la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antoni Bosch, patrons de la Fundació.

La durada de cada PROJECTE DE CREATIVITAT I MAKING ENGINEERING PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA és de 10 dies a jornada completa, on els alumnes es dediquen en exclusivitat a realitzar els seus projectes i aparquen el desenvolupament del currículum ordinari. Cada projecte és desenvolupat de forma individual per cada alumne/a sota el marc d’un tema general proposat per l’Escola. Els problemes a solucionar són multidisciplinaris i requereixen de l’ús de la robòtica, la programació, la fabricació, l’electrònica, l’ús de les impressores 3D i la talladora làser, el disseny assistit en ordinador (CAD), i d’altres habilitats tecnològiques per a la seva resolució. L'any 2021, 64 alumnes han estat beneficiaris dels ajuts de la Fundació Bosch Aymerich.

L’objectiu del projecte és que els estudiants de secundària (12-15 anys) explorin problemàtiques del món real en un entorn pràctic d’estudi i resolguin reptes complexos mitjançant la creativitat, el pensament crític i la col·laboració.

Dona Kolors és un projecte d’emprenedoria social. És una firma de roba creada per a dones que ofereix una oportunitat laboral i econòmica a dones en situació d'exclusió social, necessitades d'autonomia emocional, social i econòmica.

Dona Kolors neix l’any 2012 sota el paraigües de El Lloc de la Dona, un Centre d'Atenció a dones vinculades amb l'exercici de la prostitució i/o víctima de trata amb fins d'explotació sexual, gestionat des de fa més de 30 anys per la Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor al Raval de Barcelona. Aquest centre, ofereix serveis d'acollida i informació, atenció sociosanitària, atenció psico-social, orientació, formació i inserció laboral.

A més, des dels diversos projectes que porta a terme l'entitat, es treballa en la sensibilització i  la transformació social, denunciant aquelles situacions d'injustícia que afecten a les dones.

La Fundació Bosch Aymerich ha establert una concessió d’ajuda econòmica per a l’any 2021, per ajudar a impulsar aquest projecte que té per objectiu la inserció laboral dones en situació de prostitució i /o d’exclusió social a través de la seva professionalització a la industria tèxtil.

Durant l’any 2021 l’activitat duta a terme ha permès avançar en el primer objectiu general que es plantejà pel projecte, promoure la formació i inserció sociolaboral en el sector tèxtil de dones que viuen en contextos de prostitució. S’han pogut formar a un total de 12 dones, de les quals 5 han finalitzat la formació l’ 2021 i 7 més que l’han iniciat i la finalitzaran durant l’any 2022.

Els objectius específics del projecte “Dona Kolors” són:

L’impacte social que ha generat el projecte l’any 2021 ha estat favorable ja que ha permès obtenir els recursos econòmics necessaris per al sosteniment de 5 dones i les seves famílies durant tot l’any i una més durant 3,5 mesos i també ha estat significatiu en la vida de les dones en la millora de la seguretat i estabilitat emocional; el reforç de les seves autoestimes, confiança en elles mateixes i les seves potencialitats; l’apoderament i augment de l’autonomia pel que fa a la pròpia sostenibilitat i la gestió de la vida quotidiana; la consolidació dels seus aprenentatges i reforç de l’expertesa en costura que les dota d’un currículum amb experiència molt òptim per a la inserció laboral en altres tallers tèxtils i fins i tot per altres ocupacions.

Perfil de les dones que han rebut la formació

Auditoria final projecte Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redentor per PKF Attest

ACTE LLIURAMENT BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH I FUNDACIÓ “LA CAIXA” a través de CaixaBank.

El dia 20 de Febrer va tenir lloc el  lliurament de la 5a Edició de Beques de la Fundació Bosch Aymerich amb la col·laboració de la Fundació “La Caixa” a través de CaixaBank, destinades als joves estudiants dels municipis d’Alp, Bagà, Das i Urús, els quatre municipis pels quals s’estén el domini esquiable de l’estació d’esquí Masella.

L’objectiu de les beques és contribuir a la formació dels joves d’aquests municipis per tal de garantir un futur de bons professionals qualificats a les empreses de la Cerdanya i del Berguedà. La Fundació ho fa en mostra d’agraïment als seus habitants i, també, per la preocupació de facilitar l’accés a estudis superiors en els joves veïns d’aquests municipis, atès que una bona formació és garantia de futur per aquest territori.

L’acte de lliurament, que s’ha celebrat online per les circumstàncies derivades de la pandèmia, ha anat a càrrec dels patrons de la Fundació Bosch Aymerich, directius de Fundació Bosch Aymerich i de CaixaBank, dels alcaldes d’aquests municipis, directius de la Generalitat de Catalunya encapçalats pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Hble Sr. Damià Calvet, que va convidar als joves becats a continuar formant-se per tal d’afegir valor de futur a la comarca de La Cerdanya i del  Berguedà i consolidar la seva formació per ajudar a tenir un país més resistent.

En l’edició d’enguany s’han rebut un total de 49 sol·licituds, (10 més que a l’edició anterior) amb una nota mitjana del 7,89 dels expedients concedits (comparada amb un 7,31 de l’edició anterior).

En aquesta 5ª Edició s’ han atorgat 25 beques de 2.000€ cadascuna, que han quedat repartides de la següent manera, segons els municipis que hi han participat: Alp: 7 becats, Das: 5 becats, Urús: 5 becats, i Bagà: 8 becats.

2021

Per segon any, la Fundació Bosch Aymerich col·labora en el projecte de suport a adolescents i joves per una educació en igualtat d’oportunitats, d’acord amb el conveni signat l’any 2020 per un període de tres anys.

La Fundació Gavina promociona la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn.

El projecte de la Fundació Gavina justifica:

El risc de fracàs escolar que al districte de Ciutat Vella de Barcelona és 6 vegades més alt que en altres barris de la ciutat. [...] El 35,5% de l’alumnat de Ciutat Vella no supera les competències bàsiques en contra del 11,2% del conjunt de Barcelona (Diari Ara).

L’Abandonament Escolar Prematur (AEP) que és un dels principals problemes del sistema educatiu català (GEPS-UAB, 2021).

Les dificultats econòmiques que no només impacten sobre les persones que segueixen o volen seguir estudis no reglats. De fet, els recursos econòmics marquen les eleccions i fins i tot les possibilitats de continuar els estudis que ja s’han començat (Bernardi, F. i Requena, M., 2010 citats a GEPS-UAB, 2021).

El perfil dels destinataris d’aquestes beques de suport són adolescents i joves amb una gran motivació per a cursar estudis secundaris i post obligatoris, però que veuen condicionada la seva continuïtat acadèmica per la situació socioeconòmica familiar, degut a: Factors vinculats a l’autoconeixement; Factors vinculats al perfil socioeconòmic i educatiu dels progenitors; Factors vinculats al nivell d’instrucció assolit.

Les persones beneficiàries d’aquest projecte han estat adolescents i joves, de 12 a 22 anys, en situació de vulnerabilitat social, vinculats als projectes de la Fundació Joan Salvador Gavina.

Durant 2021, s’ha atès a 10 adolescents i joves: 7 estudiants d’ESO, 1 estudiant de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 1 estudiant de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 1 estudiant universitari.

Dins de cadascuna de les necessitats dels estudiants, els aspectes becats han estat:

 • Material escolar: Motxilles i material d’estudi.
 • Tràmits i matrícula: Matrícula Instituts, mensualitat Institut i de Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Material esportiu: Xandall del centre educatiu, equipament de futbol i de Jiu Jitsu, i roba esportiva.
 • Material informàtic: Ratolins, impressora i làmpada.
 • Transport: T-joves per la distància del centre d’estudis.
 • Activitats i cursos: Inscripció autoescola, classes de dibuix, activitats esportives (Jiu Jitsu, futbol i centres esportius).
 • Sortides: Sortida escolar de final de curs.
 • Altres: Sessions d’atenció psicològica.

2020

Des dels seus inicis, l’any 1979, la Fundació Gavina treballa al barri del Raval de Barcelona, per respondre de manera global a les necessitats vitals i socials d’infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

Des de la Fundació Gavina es promociona la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn.

L’any 2020 ha estat un any marcat per l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19, el qual ha desencadenat, especialment en el barri del Raval de Barcelona, un increment considerable de famílies ateses pel Gavina que s’han vist afectades greument d’una manera directa, algunes d’elles amb la pèrdua inevitable de la feina.

Amb aquesta realitat agreujada per l’augment de la bretxa digital a causa de la pandèmia, la Fundació Bosch Aymerich, col·labora en el projecte de suport a adolescents i joves per una educació en igualtat d’oportunitats mitjançant unes beques de suport a l’educació, que beneficiaran a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social d’edats compreses entre 12 i 22 anys, vinculats als projectes de la Fundació Gavina.

Aquest projecte pretén prevenir el fracàs i l’abandonament escolar prematur, propiciar les condicions socials i econòmiques necessàries per a què adolescents i joves en situació o risc d’exclusió social puguin millorar la seva formació i aconseguir èxit acadèmic i potenciar en els adolescents i joves que estudien ESO, Batxillerat, Graus mitjos o superiors, o Universitat, la continuïtat en els estudis postobligatoris.

El projecte va ser presentat pel Sr. Ricard Huguet, patró de la Fundació Bosch Aymerich, conveni de col·laboració es va signar el 5 de novembre de 2020 per un termini d’execució de tres anys, fins l’any 2022, en la signatura van intervenir el Sr. Jorge Balot, Director de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, la Sra. Elena Cabarrocas, patrona i el Sr. Antonio Bosch, secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich.

2021

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la UIC Barcelona per crear la Càtedra Jurídica d'Empresa Familiar Bosch Aymerich, amb la voluntat d'aprofundir, des d'una perspectiva jurídica, en l'estudi de la problemàtica de la successió de l'empresa familiar. La càtedra, que s'integrarà a la Facultat de Dret de la UIC Barcelona, neix amb l'objectiu de proposar reformes legals que contribueixin a enfortir l'estatut jurídic de l'empresa familiar amb especial atenció a la complexitat del fenomen successori.

En l’actualitat, l’empresa familiar representa el 88,8% de l'economia productiva de l'Estat, el 57,1% del PIB i concentra el 66,7% de l'ocupació. Un dels moments crítics del seu cicle vital és la successió, moment en el qual es posen a prova els diferents mecanismes jurídics implementats per tal d’assegurar-ne el relleu. Per això, la càtedra estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit civil, mercantil i tributari amb la finalitat d’evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa.

Aquest projecte de recerca es desenvoluparia en dues fases, per un període de tres anys cadascuna, que incidirien, respectivament, en la situació actual a Espanya i les seves perspectives de millora, i en l’estudi de les solucions adoptades a nivell internacional per a possible adaptació. La divisió del projecte en dues fases per períodes triennals s'adapta a les exigències de la normativa interna de la UIC, que exigeix cobrir aquest període mínim per crear una Càtedra.

La primera fase d'aquest projecte de recerca (2019-2022) es focalitzaria en les àrees de treball següents:

Àrea econòmica:

L'objectiu és conèixer, des d'un enfocament econòmic, com metabolitza una empresa familiar el moment crucial de la successió, per això es proposa:

Àrea de treball familiar:

L'objectiu és estudiar la família com a realitat sociològica actual, la problemàtica que l'afecta i, en particular, la seva anàlisi com a model de cohesió i solidaritat intergeneracional.

Àrea de treball juridicocivil:

L'objectiu és estudiar els instruments negocials de planificació successòria disponibles, la seva adaptabilitat a la problemàtica específica de l'empresa familiar i les fórmules emprades per la pràctica notarial.

Àrea de treball juridicomercantil:

L'objectiu és estudiar les formes de govern corporatiu òptimes per a l'organització de l'empresa familiar, els pactes socials i parasocials per implementar-los, la possible utilització de fórmules del dret comparat, des de la perspectiva de la seva incidència en el procés successori.

L'objectiu és aprofundir en l'estudi de l'actual règim fiscal de l'Empresa Familiar, fer una avaluació crítica dels beneficis fiscals actuals i de la fragmentació de sistemes tributaris dins del territori LOFCA, i analitzar el nivell de litigiositat tributària i d'inseguretat jurídica del règim fiscal vigent.

La primera fase conclouria amb la publicació del llibre on, des d'aquesta perspectiva multidisciplinària, jurídica i metajurídica, s'analitzaria la problemàtica actual i es proposarien mesures legislatives de lege ferenda.

La càtedra ha impulsat una la investigació de la doctoranda Eva Perramon Torres. La direcció de la tesi ha estat assumida pel director de la Càtedra, Jordi de Juan Casadevall. El títol del pla de recerca s'anomena “Règim fiscal de la successió mortis causa de l'empresa familiar”.

La tesi doctoral té per objecte, després de l'estudi i la reflexió dels preceptes i els criteris essencials de la normativa nacional en matèria d'empresa familiar, l'anàlisi crítica del règim fiscal de la successió mortis causa d'aquesta tipologia d'empreses en l'àmbit de l'impost sobre Successions i Donacions. Concretament, l'anàlisi de les conseqüències que es desprenen de l'aplicació de la reducció que preveu l'article 20.2.c) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions.

Un dels principals objectius de la càtedra ha estat estudi i investigació científica sobre la problemàtica jurídica i fiscal de l'Empresa familiar, que s'ha traduït en l'elaboració i la publicació d'estudis, articles i monografies. També ha participat en altres projectes de recerca amb altres càtedres universitàries d'empresa familiar integrades a la xarxa de càtedres de l'empresa familiar de l'Institut d'Empresa Familiar. En particular, ha liderat la coordinació entre diferents centres i universitats per dur a terme distintius projectes, la finalitat dels quals ha estat donar a conèixer les innovacions produïdes en el sector i suggerir millores que facilitin l'administració, el creixement i l'expansió de l'Empresa Familiar.

Articles i estudis de caràcter científic sobre la problemàtica jurídica de l'empresa familiar

El director de la Càtedra Jordi de Juan, ha publicat en revistes científiques rellevants nombrosos articles i estudis científics sobre la problemàtica fiscal de l'Empresa Familiar. Les publicacions s'han realitzat a revistes tecnicotributàries que gaudeixen de màxim nivell d'indexació científica (Carhus Plus A i Carhus Plus B).

Les accions de la Càtedra d'Empresa Familiar Bosch Aymerich d'UIC Barcelona durant el 2021 han estat:

Publicació d'articles:

I. “El controvertit àmbit del Decret llei en matèria tributària” (Revista de Dret Constitucional; Carhus Plus A, admesa a publicació, pendent de publicar),

II. "La polièdrica realitat de l'empresa familiar: del frustrat enfocament holístic a la "substantivació" de la llei tributària" (Crònica Tributària, Carhus Plus A, admès i d'imminent publicació)

III. “La hòlding familiar i el dèficit de substància econòmica: una perspectiva iuscomunitària” (Crònica Tributària, Carhus Plus A, publicació primer semestre de 2021)

IV. "L'exempció de l'empresa familiar a l'Impost sobre el Patrimoni: l'empresari individual" (Revista Espanyola de Dret Financer i Tributari, Carhus Plus A, publicació abril de 2021)

V. “La impermeabilització de l'Impost sobre Societats al Decret llei: la dubtosa constitucionalitat del Decret llei 3/2016” (Nova Fiscalitat, Carhus Plus A, publicació al número 1 de la revista, gener-abril de 2021)

VI. "La retroacció d'actuacions inspectores: una proposta d'interpretació de l'art 150.7 LGT" (Nova Fiscalitat Carhus Plus A, publicació gener 2022)

VII. "Algunes reflexions sobre la responsabilitat solidària de l'article 42.2 a) de la Llei General Tributària" (Revista Comptabilitat i Tributació no 451, 2020 Carhus Plus B)

VIII. “La reversió fiscal de cartera: La insuportable “lleugeresa” de la retroactivitat” (Revista Comptabilitat i Tributació, 2020, no 445, Carhus Plus B)

IX. "Pactes successoris i beneficis fiscals de l'empresa familiar: la controvertida consulta de la DGT de 5 de juny", Quinzena Fiscal no 19, 2020, Carhus Plus B)

Publicació de llibres:

Projecte realitzat pel director de la Càtedra Jordi de Juan, coeditant per l'Institut d'Empresa Familiar. Pendent de publicació per l'Editorial ARANZADI.

El llibre aborda la problemàtica fiscal de l'Empresa Familiar en matèria de tributació, posant èmfasi en l'impost del patrimoni, l'impost de successions i donacions, i l'impost de renda de les persones físiques.

El projecte de llibre-guia realitzat amb la intervenció de totes les càtedres d´Empresa Familiar de Catalunya i coordinat des de la nostra Càtedra d´Empresa Familiar Bosch Aymerich d´UIC Barcelona. El projecte ha estat editat per Cuatrecasas juntament amb l´associació ASCEF (Associació catalana de l´Empresa Familiar). Es posarà a disposició totes les empreses familiars en format gratuït.

La Guia pretén posar en manifest la importància de la figura del Consell de Família, un òrgan voluntari d'autogestió i debat que té com a funcions principals la presa de decisions estratègiques de l'empresa, actuar com a element de relació entre la família, el consell d'administració i la direcció de l'empresa; preparar la successió familiar i prevenir l’aparició de conflictes familiars. La Guia té com a objectiu principal promoure la màxima implementació d'aquest instrument dins del govern corporatiu.

La Publicació de la Guia va ser anunciada a diferents mitjans de comunicació:

https://www.lavanguardia.com/vida/20210603/7502542/nomes-tres-deu-empreses-fami- liars-catalanes-disposen-d-organ-per-prevenir-conflictes-successio.html

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-ascef-crea-guia-impulsar-constitucion- consejos-familia-20210603180248.html

https://www.expansion.com/catalunya/2021/06/03/60b92f3de5fdeaca558b466c.html

Beques de recerca:

La Fundació ha finançat 3 beques de recerca:

- Beca de recerca predoctoral, concedida a Eva Perramon Torres, per al desenvolupament de la Tesi Doctoral.

- Beca de producció científica pel director de la Càtedra, Jordi de Juan Casadevall.

- Beca de recerca, concedida a Gemma Mestre Gallofré, per al desenvolupament de les tasques com a secretària i investigació jurisprudencial.

Jornades:

Des de la càtedra de la UIC i amb col·laboració de l'Associació ACEDS, s'han organitzat Jornades adreçades a empresaris en àmbit d'empresa familiar, el 18 de novembre del 2021, que han tingut lloc a la UIC Barcelona, amb una durada de mitja jornada.

Les Jornades han consistit en tres conferències en àmbit de dret civil, mercantil i fiscal, respectivament, la ponència de les quals ha estat assumida per professionals de reconegut prestigi en el món del Dret, amb la finalitat de tractar les més recents innovacions en aquest sector i abordar les qüestions més controvertides que suscita la successió de l’empresa familiar.

WEB Empresa Familiar UIC:

S'ha impulsat la creació d'una web pròpia, per tal de donar a conèixer la càtedra, els seus projectes, les notícies més rellevants al sector i fer públiques les investigacions realitzades per la càtedra.

El domini de la web és propietat de la institució de la UIC, que es troba dins la xarxa de càtedres de la universitat. Per fer-ho s'ha treballat juntament amb l'equip de comunicació i màrqueting de la UIC.

Investigació en àmbit jurisprudencial:

Actualment la càtedra està fent una investigació en àmbit jurisprudencial que tracta sobre l'anàlisi de les sentències sobre empresa familiar en matèria de dret civil, fiscal i mercantil que han arribat als Tribunals.

Es tracta d'analitzar la problemàtica recurrent de cada supòsit de fet i fer un comentari estès, exposant la controvèrsia i els fonaments i la resolució arribada pel tribunal.

L'objectiu que persegueix la web i que es troba en l'expansió actual és crear la base de dades jurisprudencials més potent sobre la temàtica d'empresa familiar, on es pugui recollir i trobar fàcilment sentències rellevants en la matèria.

Reunions i Seminaris regulars de la Càtedra:

Al llarg del projecte comprès entre OCTUBRE - JULIOL de l'any acadèmic 2020 i 2021, els components de la Càtedra: Jordi de Joan, Eva Perramon, Antoni Bosch i Gemma Mestre, han realitzat reunions mensuals amb la finalitat d'organitzar i valorar l'avenç de els objectius de la Càtedra Empresa Familiar, i de fer seminaris per aportar i exposar els coneixements que les parts han adquirit.


Webinaris:

I. Webinar sobre la inconstitucionalitat del Decret Llei 3/2016.

El 27 de maig de 2021, Jordi de Juan va realitzar una ponència per exposar la problemàtica sobre la inconstitucionalitat del Reial decret llei, i els efectes i impacte que suposaria la confirmació pel Tribunal Suprem sobre la manca de constitucionalitat de la mesura implementada pel Ministeri d'Hisenda el 2016.

II. Webinar per a tota Espanya organitzada pel Centre d'Estudis Financers sobre el Decret llei 3/2016 al mes d'abril.

III. Seminari sobre la clàusula antiabús Universitat de València, programat al mes de setembre.

2020

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei a la societat. Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix setze graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de programes de postgrau als seus dos campus, situats a Barcelona i Sant Cugat.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la UIC Barcelona per crear la Càtedra Jurídica d'Empresa Familiar Bosch Aymerich, amb la voluntat d'aprofundir, des d'una perspectiva jurídica, en l'estudi de la problemàtica de la successió de l'empresa familiar. La càtedra, que s'integrarà a la Facultat de Dret de la UIC Barcelona, neix amb l'objectiu de proposar reformes legals que contribueixin a enfortir l'estatut jurídic de l'empresa familiar amb especial atenció a la complexitat del fenomen successori.

En l’actualitat, l’empresa familiar representa el 88,8% de l'economia productiva de l'Estat, el 57,1% del PIB i concentra el 66,7% de l'ocupació. Un dels moments crítics del seu cicle vital és la successió, moment en el qual es posen a prova els diferents mecanismes jurídics implementats per tal d’assegurar-ne el relleu. Per això, la càtedra estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit civil, mercantil i tributari amb la finalitat d’evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa.

El projecte de recerca, que estarà dirigit pel Dr. Jordi de Juan, es desenvoluparà en dues fases: una primera anàlisi de la situació actual de l'empresa familiar a Espanya i les seves perspectives de millora, seguida de l'estudi de diferents solucions adoptades a nivell internacional per a la seva possible adaptació.

https://www.uic.es/ca/noticies/la-fundacio-bosch-aymerich-i-uic-barcelona-impulsen-una-catedra-centrada-en-la-successio-de


2021

L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) és una entitat declarada d’Utilitat Pública que des de 1994 treballa per l’atenció de les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat Intel·lectual (DI) lleugera. La principal funció de la qual és la prestació de serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu i dedicada a millorar la seva qualitat de vida.

La Fundació Bosch Aymerich col·labora amb l’acidH en l’Estudi per a la Recerca Clínica amb pacients amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat Intel·lectual (DI) Lleu i Moderada.

L’estudi clínic realitzat durant l’any 2021 té com a objectiu estudiar la comorbiditat psicopatològica de les persones afectades per la Intel·ligència Límit (IL) i la Discapacitat Intel·lectual (DI), així com també, analitzar les diferències entre els subjectes amb diferents graus de discapacitat respecte a la presència de patologia psiquiàtrica i d'alteracions conductuals.

Per això, revisem els historials clínics de la mostra recollint les dades relacionades amb el nivell intel·lectual, els diagnòstics psiquiàtrics i la presència de conductes problemàtiques. Els resultats obtinguts van evidenciar una elevada presència de comorbiditat psicopatològica en tots els grups, a més de diferències significatives entre ells.

Aquesta investigació planteja els objectius següents:

1. Determinar la prevalença de la comorbiditat entre Intel·ligència Límit/Discapacitat Intel·lectual i patologia mental, amb l’estudi de la prevalença de simptomatologia psicopatològica en les persones amb Intel·ligència Límit i en les persones amb Discapacitat Intel·lectual.

2. Estimar les similituds i diferències entre els diferents tipus de patologia mental entre Intel·ligència Límit i Discapacitat Intel·lectual.

Per a l'obtenció de la mostra, es van revisar els historials clínics dels 255 usuaris afiliats al centre, dels quals van ser seleccionats un total de 96 subjectes; 46 (48%) amb diagnòstic d'Intel·ligència Límit, 42 (44%) amb Discapacitat Intel·lectual lleu i els 8 (8%) restants amb Discapacitat Intel·lectual moderada. El rang d'edat és de 12 a 64 anys (M = 25 i DE = 13,37) i la distribució per sexes de 52 homes (54%) i 44 dones (46%).

Gràfics confeccionats amb dades de l’Estudi Comorbiditat entre IL, DI i patología mental, acidH

Per a l'obtenció de les dades per al present estudi, es van utilitzar els instruments següents:

1. Per a l'estimació de la IL, la DI i el seu grau:

Escala d'intel·ligència de Wechsler per a adults (WAIS) (Wechsler) L'Escala d'intel·ligència de Wechsler per a adults és un instrument que ofereix una sèrie de puntuacions compostes que reflecteixen el funcionament intel·lectual en quatre àrees cognitives (comprensió verbal, raonament perceptiu, memòria de treball i velocitat de processament); així com també una puntuació representativa de la capacitat intel·lectual general (CI total).

Adaptative Behaviour Assessment System-II (ABAS-II) (Montero i Fernández-Pinto, 2013): L'Adaptative Behaviour Assessment System-II és un instrument que té com a objectiu l'avaluació de les habilitats funcionals de la persona en diferents àrees o contextos, i amb això poder determinar la seva capacitat per desenvolupar-se i adaptar-se a les situacions de la vida quotidiana de manera autònoma.

2. Per al diagnòstic de trastorns psicopatològics i alteracions conductuals:

Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals (DSM) (American Psychiatric Assossiation): El Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals publicat per l'APA és una eina per al diagnòstic de trastorns mentals. L'objectiu principal d'aquest instrument és servir de guia pràctica i funcional per al diagnòstic precís i el tractament dels trastorns mentals. És una guia útil no només en l'àmbit clínic, sinó també en l'àmbit educatiu i en recerca.

El disseny d'aquest estudi és observacional, es tracta d'un estudi que té com a objectiu "l'observació i el registre" d'esdeveniments sense intervenir en el curs natural d'aquests. Les avaluacions i/o diagnòstics d'una petita part de la mostra s'havien fet al mateix centre, però, per a la resta de la mostra, els diagnòstics es van obtenir d'informes presentats pels participants quan es van vincular al centre (test MCMI- II). Altres van ser diagnosticats en funció dels criteris clínics del DSM i per les entrevistes clíniques realitzades amb la persona afectada i amb la família.

Els trastorns mentals i estudiats en aquest estudi són: Trastorns Afectius, Trastorns d'Ansietat, Trastorns Psicòtics, Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC), Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), Trastorns de Personal (TP), Trastorn d'Adaptació, Trastorn per Tics, Trastorn Bipolar i Trastorns de la Conducta Alimentaria. I com a alteracions conductuals tenim: heteroagressivitat (conductes agressives cap a objectes o altres persones), autoagressivitat (agressivitat en forma d'autolesions), impulsivitat, conductes demandants (en aquesta hem inclòs les rebequeries, els crits i les conductes per cridar l'atenció), conductes sexuals inadequades, conductes alimentàries inadequades (patrons d'alimentació inadequada que no compleixen criteris per a trastorn), higiene (incapacitat per mantenir una higiene adequada), gestió econòmica (incloem les dificultats per a la gestió, així com les despeses desmesurades), consum de tòxics ( consum de qualsevol substància tòxica), i simptomatologia afectiva (aquí incloem la irritabilitat, irascibilitat, labilitat emocional, les dificultats per al control de les emocions i les alteracions de l'estat d'ànim que afecten un desenvolupament normal però no compleixen criteris per a Trastorn Afectiu).

Totes les anàlisis estadístiques es van realitzar amb el programa estadístic SPSS versió 25.0 (Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, EUA).

L’estudi clínic de la cormobiditat entre intel·ligència límit , discapacitat intel·lectual i patologia mental conclou que:

- Més del 50% dels subjectes amb IL presenten patologia psiquiàtrica i la meitat presenta més d'un trastorn mental.

- Poc més de la meitat dels subjectes amb DI presenten patologia psiquiàtrica i més d'un 60% presenten alteracions conductuals.

- Els quadres més freqüents en els subjectes amb DI són els trastorns afectius i els trastorns d'ansietat. No obstant això, un dels quadres més freqüents al grup IL són els Trastorns Afectius però no els Trastorns d'Ansietat.

- Es troba una major presència de TDAH en els subjectes amb IL en comparació amb els subjectes amb DI lleu i amb DI moderada, i no és estadísticament significativa.

- Els Trastorns Psicòtics són més freqüents al grup DI lleu que al grup IL, no sent significatiu. També s'observa una taxa d'alteracions conductuals més gran en el grup DI lleu. No s'ha trobat més freqüència de Trastorns de Personalitat en DI lleu en comparació de DI moderada.

- Els subjectes amb DI moderada són el grup que presenta una taxa significativament més gran de TEA i de Trastorns Psicòtics.

2020

L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) és una entitat declarada d’Utilitat Pública que des de 1994 treballa per l’atenció de les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat Intel·lectual (DI) lleugera. La principal funció de la qual és la prestació de serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu i dedicada a millorar la seva qualitat de vida.

La missió de l’acidH és millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit, mitjançant una atenció integral, independentment de la seva etiologia i de si hi ha algun altre trastorn, per què això assoleixin el major grau d’autonomia possible.

Les persones amb IL són aquelles que les seves capacitats intel·lectuals es troben just per sota del que es considera normal segons la OMS. A més presenten un dèficit en la capacitat adaptativa, almenys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials / interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.


Aquests dèficits fa que siguin persones especialment vulnerables amb dificultats personals, socials, educatives i laborals per a enfrontar-se a les exigències de l’entorn, essent necessari ajustar els suports a cada persona.

La Fundació Bosch Aymerich col·labora amb l’acidH en l’Estudi per a la Recerca Clínica amb  pacients amb Intel·ligència Límit (IL), la concessió d’aquests ajuts s’ha  fet per a un període de tres anys.

El projecte consisteix en:

 1. La realització de diferents estudis clínics sobre la millora de la qualitat de vida de les persones amb Intel·ligència Límit o Discapacitat Intel·lectual Lleu en àmbits com el dèficit cognitiu, les capacitats adaptatives o l’envelliment.
 2. Enguany s’han realitzat diferents proves cognitives i qüestionaris a 30 persones usuàries de l'acidH per tal de poder detectar aquells aspectes que ajudin a millorar la seva qualitat de vida.

Per raons ètiques, aquelles persones participants que siguin assignades al grup de control rebran el tractament al finalitzar l’estudi.

La signatura del  conveni de  col·laboració  va tenir  lloc el 19  de juny  de 2020 i va  comptar  amb la presència del Sr. Eduard Ballester, gerent de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, la  Sra. Elena Cabarrocas, patrona de la  Fundació  Bosch  Aymerich  i el  Sr.  Antoni  Bosch,  patró de la Fundació  Bosch Aymerich.

2021

L' any 2021 l’Associació per la Investigació, Formació i Assistència al Medi Natural, va rebre la segona part (d‘un total de tres en el trienni 20-22), de la subvenció prevista en el conveni signat amb la Fundació Bosch i Aymerich.

Aquesta subvenció va dirigida a finançar part de les activitats i projectes propis de la Associació emmarcats en els seus objectius fundacionals, destacant entre tots la formació en medicina al medi natural i en concret als entorns de muntanya.

Les principals activitats formatives 2021-2022 han estat:

Diploma en Medicina de Muntanya (DIMM) 21-22.

La primera part d’estiu es realitza a principis d’octubre com ja és habitual i la segona d’hivern al març. Aquest curs s’ha ofert en obert a la web i aquest any també l’han recuperat alumnes estrangers que a causa del confinament no van realitzar la part d’hivern a les edicions anterior.

Diploma in Mountain Emergency Medicine (2022).

Es programa una nova edició d’aquest curs dirigit a personal sanitària que col·labora en grups de rescat en muntanya. S’ha realitzat realitza la part d’hivern durant la tercera setmana de març i la part d’estiu durant la primera setmana de maig. Aquest curs s’ha ofert en obert a la web.

Les ponències d’aquest dos cursos s’han realitzat a la sala de conferències de l’Alp Hotel. Cal destacar com molt positiva aquest localització doncs ha permès una continuïtat entre la part pràctica i al teòrica que els alumnes i instructors han valorat.

Taller socors organitzats víctima d’allau per Agents Rurals (CAR)
del Grup de Suport Muntanya (GSM) Abrigall 2021. Masella

L’any 2021 l’Associació Mountain Medicine ha realitzat i endegat noves formacions i col·laboracions: Col·laboració amb la Unitat d’Intervenció en Muntanya del Cos de Mossos d’Esquadra; formació al Grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents rurals de la Generalitat de Catalunya; a requeriment de la Federació d’Entitats Excursionistes de Cataluña (FEEC) s’han iniciat unes accions formatives al mes d’octubre de cursos de primers auxilis i de SVB+DEA que es van iniciar al mes d’octubre de 2021 amb continuïtat l’any 2022; s’han previst cursos per algunes escoles de Cerdanya, inicials i de reciclatge, en Suport Vital Bàsic i DEA; també s’oferirà aquesta formació als entrenadors el Club de Hoquei Puigcerdà continuaran oferint principalment a les entitats de la comarca que puguin estar interessades tal i com ja es va fer durant els anys anteriors.

En el decurs de l’any 2021 ha realitzat les 29 formacions en diferents àmbits:

• Curs de Suport Vital Immediat per písters-socorristes (Professionals de l’Estació d'Esquí de Masella i altres estacions d'esquí) Novembre 2021

• Curs de formació de socorrisme i seguretat per a písters-socorristes i treballadors de la neu de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM). Novembre 2021

• Cursos de formació en socorrisme i seguretat a les escoles de tècnics d’esports de neu. Gener-Març i Desembre 2021 . Mòdul d’urgències al medi natural per al Màsters d’Urgències i

Emergències (Universitats de Girona). Març

• Assignatura optativa “Medicina del Medi Natural” dins del Grau de la carrera de medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Setembre 2021

• Estades formatives de medicina de muntanya per a Metges Residents (MIR). Gener-Febrer 2021.

o Formació continuada en medicina de muntanya de diferents grups de rescat:

o Grup d’Intervenció en Muntanya dels Bombers d’Andorra

o Unitat d’Intervenció en Muntanya de Mossos d’Esquadra

o Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra

o Grup de Suport en Muntanya d’Agents Rurals

o Grup de rescat dels Bombers de Mallorca;a cada grup s’han fet dos mòduls de formació: mòdul de muntanya estival i mòdul de muntanya hivernal. Març-Maig-Juny-Setembre-Octubre-Desembre

• Cursos de Suport Vital Immediat i de Suport Vital Avançat amb especial èmfasi al medi natural, acreditats per l’European Resuscitation Council. Desembre 2021

• Formació en Primers Auxilis Avançats per Guies de Muntanya TD3.. La Pobla de Segur. Maig i Novembre

• Reciclage Suport Vital Bàsic + DEA per a la UIM de Mossos d’Esquadra. La Seu d´Urgell.

2021

• XI Curso de asistencia sanitaria en rescates subterráneos. La hipotermia en el medio subterráneo. I Soteras. Albacete . 2021

• Curs de Suport Vital Immediat a Bombers d’Andorra. 2021

• Seguretat a la muntanya. Hipotèrmia. Webinar. I. Soteras. Valencia 2021. Federación Valencia de Deportes

• Primeros auxilios en BTT. I Soteras. Zaragoza 2021 Federación Aragonesa de Ciclismo

• Seguretat a la muntanya en temps de Covid I. Soteras Barcelona 202. Federació d´Entitas

Excursionistes de Catalunya (FEEC)

• Primeros auxilios en barranquismo I. Soteras Portugal. 2021 Espeleo Club Descenso de Cañones (ECDC Portugal)

• Curs SVB DEA: Berga 2021

• Manejo de la de Aérea en Catástrofes y Lugares de Difícil Acceso. I Soteras. Máster Emergencias y Catástrofes 2021

• Jornada formativa en aludes para el Grupo de Rescate Médico de Montaña Soteras I. Manejo

de la víctima sepultada por avalancha 2021GREMM Chile

• VII Jornadas en actualización de medicina de urgencias y emergencias de la SEMFYC

• Soteras I. Taller de asistencia en el medio natural Barcelona 2021Sociedad Española de

Medicina de Familia y Comunitaria

• PYRENEES. MOUNTAIN FESTIVAL Taller de asistencia en el medio natural Camprodón

2021 Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya

• Jornadas en Seguridad y Emergencias en Carreras por Montaña Teror. Gran Canaria

2021 Dirección General de Seguridad y Emergencias Gobierno de Canarias

• Treballs de final de Grau de Medicina

• Curso de Primeros Auxilios Avanzados en Lugares Remotos Soteras I. Guadalajara. México

5-8 Desembre 2021

• Curs de Asistencia Immediata en Muntanya (AIAM) La Morera de Montsant. Novembre 2021

• Formació 2021continuada en el maneig del pacient greu Andorra 30/09- 1/10 Octubre 2021

• Cursos de primers auxilis per a muntanyencs i primers assistents (AIAM)

• Cursos de primers auxilis per centres excursionistes (FEEC)

• Cursos Núria en SVB+DEA per treballadors estació de muntanya 2021

Pel que fa a les publicacions escrites, l’any 2021 l’Associació Mountain Medice ha participat en 27 publicacions.

2020

L’Associació per a la Investigació, Formació i Assistència en el Medi Natural, d’ara en endavant Associació Mountain-medicine (www.mountain-medicine.org), és  una entitat sense ànim de  lucre que impulsa principalment cursos de formació de medicina  de  muntanya, ofereix assistència sanitària en el medi natural i dona suport a projectes d’investigació.

Des de fa  5  anys, en l’àmbit de la formació, l‘Associació Mountain-medicine, realitza múltiples cursos dirigits a un ampli col·lectiu de persones interessades a la comarca i fora d'ella a un alumnat que procedeix de diferents àmbits i amb motivacions diferents, adaptant els cursos a les seves necessitats:  cursos  bàsics d’assistència sanitària immediata, cursos de rescat per a professionals  que tenen relació amb l’emergència  sanitària i el rescat a la  muntanya, continuïtat amb la  diplomatura en  medicina de  muntanya.

L’oferta  assistència  s’adreça principalment a  donar  cobertura a carreres i actes esportius en el  medi natural,  des de  la  càrdio-protecció de  mitges maratons de muntanya  a l’assistència  sanitària  d’emergència  en  raids de llarga  durada.

Un altre dels objectiu de Mountain-Medicine  és  formar  a professionals sanitaris  a ser capaços d'atendre una emergència a la muntanya i en general al medi natural, on el temps d'arribada dels serveis d'emergències són més prolongats que en zones urbanes.

La  Fundació  Bosch  Aymerich, ha  signat  un conveni  de col·laboració  amb l’Associació Mountain-Medicine, coneixedora  del  gran  esforç que  suposa  tenir  bons professionals  sanitaris i de rescat de  muntanya  i   contribueix  en  la  concessió  d’una beca,  a executar en  tres  anys,  per a la  projecció  de  cursos  i  la  publicació de  libres  d’assistència  sanitària de  muntanya, escrits  pel  Dr.  Enric  Subirats.  

La signatura del  conveni  va  tenir  lloc el  dia 29 de  maig de 2020 amb la  presència del  Dr. Enric  Subirats, per part de l’Associació per  a la  Investigació, Formació  i Assistència  Sanitària i Medi  Natural (Mountain-Medicine) i del  Sr.  Xavier Nolla,  patró de la   Fundació   Bosch  Aymerich.

La Coordinadora Europea de Famílies Nombroses - European Large Families Confederation (ELFAC) es va constituir el 2004, reunint les Associacions de Famílies Grans a tot Europa. La Confederació representa més de 60 milions de ciutadans europeus que pertanyen a gairebé 9 milions de famílies nombroses.

Els objectius de la Confederació són representar els interessos socials i econòmics de les famílies amb nens, en general, i les famílies nombroses, en particular, com l'entorn més apropiat per criar els nens, integrar-los en la societat i donar suport mutu i solidaritat entre generacions; així com la promoció, el desenvolupament i la unitat del moviment de les grans organitzacions familiars.

La Coordinadora Europea ha impulsat la creació de la targeta europea per a famílies nombroses que té com a objectiu facilitar a les famílies nombroses d'un país europeu poder acreditar-se com a tal quan viatgin a un altre país i puguin d'aquesta manera accedir a certs beneficis i avantatges, tant públics com d'altres que s'aconsegueixin amb associacions per a famílies nombroses.

Assemblea General ELFAC amb representants de diferents associacions, Brusseles 2019
Imatge cedida per ELFAC

Un altre dels seus projectes ha estat la creació de la xarxa de municipis europeus per a famílies nombroses, que té com a objectiu la posada en marxa d'una xarxa de municipis que desitgin potenciar les polítiques de suport a famílies amb plans i estratègies concretes per arribar a ser certificats com a municipis amigables amb les famílies.

En aquest àmbit, la Fundació Bosch Aymerich manifesta el seu compromís amb aquesta entitat, amb la signatura d'un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic per dur a terme el projecte de la targeta europea i la xarxa de municipis durant l'any en curs.

Tarjeta europea de família numerosa

Xarxa Europea de municipis Family-Friendly

El Secretari General de la ONU, va citar la xarxa Europea de Municipis com un exemple de bona pràctica en el seu informe anual sobre la implementació dels objectius de l'any internacional de la família.

Al febrer de 2020 es va firmar un acord amb l'Observatori Portugués de Municipis Familiarment Responsables per a la seva integració a la Red, el que ha suposat la incorporació d'una vintena de municipis d'aquest país.

Al febrer de 2020 també es va fer una reunió a Brusel·les amb el gabinet de la vicepresidenta de la Comissió Europea per a la Demografía, Dubravka Suica, així com alguns membres del Parlament Europeo, per presentar els projectes de la xarxa i la targeta.

Al novembre de 2020 es va realitzar en línia el 1r. congrés de la Xarxa Europea de Municipis Amics de la Família, sota el títol: "Durant el Covid, benestar de les famílies en una Europa familiar".

Al desembre de 2020, 81 municipis portuguesos van rebre la qualificació com a "family-friendly", en un acte celebrat a Lisboa.

El 25 de febrer de 2021 es va realitzar la primera Memoria de la Red Italiana de Municipios Family-Friendly, la primera red nacional promovida per la red europea.

Al març de 2021 va tenir lloc la 2ª Convenció Europea de Municipis Family Friendly, orientada a la formació pràctica i l'exposició de bones pràctiques dels municipis de la xarxa.

El 17 d'octubre ELFAC va participar a Atenes al congrés internacional sobre al canvi demogràfic organitzat per l'Associació de Famílies Numeroses de Grecia ASPE.

Al desembre de 2021 es va presentar el web ELFAC al Festival de la Familia organitzat per la Provincia Autònoma de Trento, en el que, a més, es va atorgar el diploma com a nous membres de la Xarxa Europea a 28 municipis italians.

La fundació Bosch Aymerich està referenciada entre els "sponsors" de la Xarxa Europea de Municipis Family Friendly.

Auditoria final projecte Targeta europea i xarxa europea de municipis per PKF Attest

2021

L’objectiu general del projecte HORITZÓ 2022 és dur a terme un procés d’innovació a Projecte Home Catalunya per a ser més eficients en l’abordatge de les addiccions i enfortir l’entitat per completar el desplegament territorial oferint atenció presencial a tot Catalunya.

El projecte compta amb els següents objectius específics:

-            Creixement consolidat a Catalunya per a una major i millor cobertura.

-            Augmentar el coneixement de l’organització en la societat catalana.

-            Augmentar l’abast social per a poder tractar a més persones.

-            Millorar el control i definició dels fluxos d’informació dins l’entitat.

-            Generar una base de dades d’informació per aprofundir en la gestió del coneixement.

L’activitat de Projecte Home s’ha vist afectada de forma important  a causa de la pandèmia de la COVID-19 i aquesta afectació no ha estat només per l’entitat, sinó també per al col·lectiu de persones amb addiccions, que es troben en una situació de risc d’exclusió social que les fa especialment vulnerables.

Davant  aquesta situació, Projecte Home ha reformulat algunes de les accions previstes en aquest projecte.

L’any 2021 Projecte Home ha atès 788 persones

2020

Projecte Home Catalunya és una Organització No Governamental fundada l’any 1995 que promou l’autonomia de les persones a través del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions a Catalunya. Han ajudat més de 22.000 persones amb problemes d’addicció. Són un equip de 160 professionals, entre treballadors i voluntaris amb centres a Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tremp, Tortosa i Balaguer.

La visió de l’entitat és millorar l’eficàcia en l’atenció, el tractament i la reinserció sociolaboral de les persones amb addiccions i les seves famílies, així com també dur a terme una major prevenció de les addiccions a Catalunya, amb voluntat innovadora i inclusiva, econòmicament sostenible i amb més capacitat d’incidència i transformació social.

Amb el Projecte Horitzó 2022, l’entitat Projecte Home Catalunya, vol culminar un procés d’innovació per a ser més eficients en l’abordatge de les addiccions.

Els objectius específics en que es concreten les línies mestres del Projecte Horitzó 2022 són el creixement consolidat a Catalunya, augmentar el coneixement de l’organització en la societat catalana, augmentar l’abast social, millorar l’autoconeixement de l’entitat i aprofundir en la gestió del coneixement.

Imatge cedida per Projecte Home Catalunya

El cronograma d’actuacions s’estructura en quatre anys fins arribar a l’any 2022.

L’any 2019, va ser un any de diagnosi en el qual es va implementar un pla estratègic de millora dels sistemes d’informació de l’entitat, es va desplegar el Servei d’Atenció a les Addiccions a la demarcació de Lleida-Pirineus, concretament a la població de Balaguer, i es va reforçar el Servei de Primeres Atencions a Barcelona.

Imatge cedida per Projecte Home Catalunya

L’any en curs tenia com a objectiu les següents actuacions: consolidar el Servei d’Inserció Sociolaboral al territori, enfortir la prevenció universal també al territori i reforçar tots els equips augmentant el personal de l’entitat. L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a l’entitat a fer front a noves necessitats per tal d’adaptar els diferents programes i serveis a la nova realitat en un context de crisi sanitària, social i econòmica.

Per l’any 2021 està previst desplegar un Pla de Comunicació, consolidar el Servei d’Atenció de les Addiccions a Lleida-Pirineus (Balaguer) i iniciar la prospecció a la demarcació de Girona per la creació l’any 2022 del Servei d’Atenció de les Addiccions a aquesta demarcació.

La Fundació Bosch Aymerich amb el seu compromís amb labor de Projecte Home Catalunya i amb l’àmbit de la salut i l’educació, ha signat un conveni de col·laboració amb Projecte Home per contribuir en aquest Projecte Horitzó 2022  d’innovació per a l’eficiència l’abordatge a les addiccions. La signatura del conveni va tenir lloc  el passat dia 25 de març de 2020 i va comptar amb la presència de na Elena Cabarrocas, Patrona, d’en Antonio Bosch, Patró i d’en Rafael Faus, Gerent de la Fundació Bosch Aymerich i d’en Oriol Esculies, Director de Projecte Home Catalunya i d’en Jordi Feu, Director de l’Àrea de Gestió i Comunicació de Projecte Home Catalunya.

El Col·legi Major Monterols, és una  residència  universitària que des de l’any  1949  facilita allotjament i formació a estudiants universitaris i desenvolupa una incansable activitat social, cultural i esportiva, a la qual imprimeix un segell propi, difícilment reproduïble. Monterols és un Col·legi Major Universitari masculí, adscrit a la Universitat de Barcelona.Per això compta amb membres del club universitari i residents de totes les universitats de Barcelona i dels voltants, i també d’altres parts d’Espanya i de l’estranger. 

La  Fundació   Bosch  Aymerich  col·labora  amb  aquesta entitat, donat que el seu  fundador  va ser  patró  d’Honor del  Col·legi i ajudava a mantenir la  labor que  duu a terme aquest Col·legi Major. Des de la  Fundació  Bosch Aymerich  es vol continuar  fent la labor  del seu fundador  i s’ha acordat  col·laborar  en  4 beques per a quatre estudiants per  ajudar  a cobrir  les despeses de la pensió a la que no poden aconseguir.

L’atorgament d’aquestes beques recau  en aquells estudiants que  tot i  que  obtenen bones  qualificacions, no poden  fer  front  al  pagament  de les despeses de la seva residència.  L’ acte de lliurament de beques té lloc  cada  any durant el mes de juny,  aquest  any, però no ha estat  possible,   donada la  situació d’excepcionailtat per al  Covid’19,  que ha obligat a la suspensió  dels actes acadèmics, tot i  que els becats hanestat  escollits  i  gaudiran d’aquestes beques durant  el curs acadèmic.

La  signatura del   conveni de col·laboració  va tenir  lloc el  passat  dia 3  de  març amb la  presència del Director del  Col·legi  Major Monterols, el Sr.  Fernando Villar , el  Secretari del  Col·legi  Major  Monterols,  el   Sr.  Miquel  Masó i el  Sr.  Antoni   Bosch , Secretari  i   patró  de la  Fundació   Bosch   Aymerich.

Auditoria final projecte final Conveni de col·laboració amb el Col·legi Major Monterols per Beques per a estudiants per PKF Attest

2021

Per segon any consecutiu, la Fundació Bosch Aymerich col·labora amb el Gran Teatre del Liceu en el Projecte Òpera participativa "El Monstre al Laberint ".

L’òpera participativa és un projecte que té com objectiu promoure la passió per les arts als estudiants de secundària vers el gènere de l’òpera, i participar activament en un espectacle.

L’objectiu del projecte és fer arribar l'òpera, a través de la música, la interpretació i el moviment, als estudiants d'Educació Secundària Obligatòria i estudiants de batxillerat i formació professional.

El projecte contribueix també en la formació integral en el món de les arts escèniques i potenciar les competències en comunicació i expressió dels alumnes de Batllixerat amb itinerari d’Arts Escèniques.

En el projecte “El  Monstre al Laberint” hi han participat 893 alumnes de 29 centres educatius, 80 cantaires d’adults del Cor Bruckner i el Cor Ànima i 46 alumnes de l’Orquestra del Conservatori del Liceu.

L’evolució de participació de l’alumnat ha incrementat un 37,13 % (temp.21-22; 565 alumnes) respecte la temporada 20/21, on hi van participar 412 alumnes.

Pel que fa a la participació d’alumnes per territori, cal destacar-hi l’increment que ha estat d’un 410 %, amb la participació d’un total de 328 alumnes de la província de Barcelona i de Tarragona vers la darrera edició, on hi van participar 80 alumnes.

2020

L’òpera participativa és un projecte que té com objectiu promoure la passió per les arts als estudiants de secundària vers el gènere de l’òpera i participar activament en un espectacle.

El Monstre en el Laberint té com objectiu portar l'opera a través de la música, la interpretació i el moviment als estudiants d'Educació Superior Obligatòria i estudiants de secundaria.

L’òpera "El  Monstre al  Laberint" és una reinterpretació del mite de Teseu i el Minotaure a partir d'una creació col·lectiva i participativa en la qual centenars de joves cantaires de diversos centres educatius de la ciutat de Barcelona comparteixen escenari amb professionals de la música i de les arts escèniques. És  una  història  de  superació i supervivència  que ens  porta a situar l’acció a l’actualitat creant un paral·lelisme amb  les  problemàtiques migratòries i persones refugiades que tant estan afectant a la nostra societat.

L'experiència artística global que viuran els joves en primera persona serà molt positiva i impactant. La temàtica de l'obra i la interpretació que n'ha fet en Paco Azorín, permeten desenvolupar un projecte de formació integral que implica diversos àmbits de coneixement, més enllà de l'artístic i musical i presa de consciencia de la realitat actual.

La Fundació  Bosch  Aymerich, dins els seus àmbits d’actuació, té per objecte l’educació i la cultura. Així, el passat 21 de febrer es va signar el conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

L’acte va comptar amb la presència de na  Elena Cabarrocas,  Patrona i d’en Rafael Faus, Gerent per part de la Fundació Bosch  Aymerich i d’en Valentí Oviedo, Director General i na Helena Roca,  Directora de Patrocini, Mecenatge i Esdeveniments per part de la  Fundació del Gran Teatre del Liceu.

En aquesta edició hi participen 700 alumnes d’ESO i Batxillerat, 20 centres, 50 membres del  cor embrió  infantil del  Cor  Oriol  Martorell, 50 membres del cor embrió de  joves del Cor Bruckner i 50 membres del cor embrió d’adults de la Coral Càrmina.

L’estrena de l'òpera prevista per al dia 24 de març i les funcions corresponents s'han vist cancel·lades , donades les mesures de seguretat que ha establert la Generalitat de Catalunya envers la prevenció al coronavirus, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha demanat la suspensió de totes les activitats que organitzin els centres educatius que no siguin lectives o curriculars, que es facin fora del centre i que impliquin a alumnat de diversos centres de foma simultània.

2021

Dins l’àmbit de ciència, la Fundació Bosch Aymerich l’any 2020 va impulsar el nou programa FBA Fellows, orientat a la captació de talent científic, signant un conveni de col·laboració amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), per un període de tres anys.

En aquest segon any de col·laboració cadascuna de les entitats ens presenta el seguiment de la recerca i resultats dels seus Fellows ( tres dones i tres homes).

Per part de la UIC els Fellows són: Conrado Aparicio, investigador en Odontologia i biomaterials; Lorenzo Chelleri, expert en l’àrea de Sostenibilitat en Arquitectura, Construcció i Urbanisme i Osnat Hakimi, experta en l’àrea de Biomedicina, Bioinformàtica i Bioenginyeria que va causar baixar al setembre de 2021. En el seu lloc s’incorporarà una nova Fellow a partir del març del 2022, la Dra. Roni Helene Grace Wright, que centrarà la seva activitat al Departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la salut de la UIC.

Al BIS: James Eills, fins ara investigador a la Divisió de Química de la Universitat de Southampton, que s’incorporarà a l’IBEC; Marion Salzer, investigadora especialista en envelliment cel·lular amb aplicacions a l’estudi de la fertilitat, que serà FBA Fellow al CRG; i Ekaterina Khestanova, que s’incorpora com a FBA Fellow per investigar en un projecte multidisciplinari a l’ICFO i a l’ICN2 procedent del Departament de Física i Enginyeria de la ITMO University (Sant Petersburg, Rússia).

Dr. Conrado Aparicio

Objectius de recerca/ línia de recerca:

Resum del projecte:

A la interfície entre les cèl·lules i els biomaterials, la matriu extracel·lular secretada per les cèl·lules ofereix oportunitats per dissenyar i fabricar la propera generació de materials bioinstructius i per a l'enginyeria de teixits. El projecte es centra en els materials instructors de la matriu extracel·lular secretada per les cèl·lules per a aplicacions en medicina regenerativa, modelització de teixits i modelització de malalties, amb especial èmfasi en les malalties orals i múscul esquelètiques de la gent gran, ja que l'esperança de vida segueix augmentant a tot el món. També té un interès especial en la prevenció de la infecció per vies regeneratives i immunomodulatòries, alternatives a l'ús d'antibiòtics.

L'ús de cèl·lules derivades de pacients i la biofabricació 3D ens permetran aplicar els materials instructius de la matriu extracel·lular a les teràpies personalitzades.

Informe científic de les activitats de recerca desenvolupades durant el primer any:

Dr. Lorenzo Chelleri

Objectius de recerca/ línia de recerca:

Resum del projecte:

El programa de recerca en resiliència i sostenibilitat urbana vol contribuir a desenvolupar i impulsar un canvi en la manera de concebre i de gestionar els nostres territoris, a la llum dels reptes de l'emergència climàtica i crisis ambientals i sanitària. El desenvolupament d'aquesta iniciativa es desenvolupa des de la investigació, transferència de coneixement cap a les administracions públiques i ciutadania, i finalment a través de la seva internacionalització i participació a les xarxes.

Aquest canvi és un repte d'aquest segle, i aquest petit projecte es proposa contribuir a aquest repte treballant en 3 aspectes:

 1. l'educació (s'està dirigint un màster internacional sobre adaptació de les ciutats davant del canvi climàtic, involucrant-ne més de 40 experts internacionals a l'any, i publicant en una web i xarxes les eines i missatges clau tractats per maximitzar la difusió dels materials).
 2. la implementació i transferència de coneixement (col·laborant amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme, assessorant les administracions sobre com liderar un procés de canvi en la planificació territorial i urbana).
 3. la internacionalització (participant en xarxes i projectes internacionals, per compartir bones practiques, estratègies i fomentar el treball en xarxa a nivell Europeu).

Tots els resultats, accions i processos del projecte s'estan i seran publicats a xarxes socials per a una màxima difusió d'aquesta iniciativa transdisciplinar sobre urbanisme, sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.

Informe científic de les activitats de recerca desenvolupades durant el primer any:

Publicacions i altres contribucions:

Encara no s'ha escrit ni publicat cap article relacionat amb el finançament rebut pel programa FBA, així que tota la tasca ha estat enfocada a la recaptació de fons, arrancada de programa educatius i transferència de coneixements, per maximitzar l'impacte del coneixements en la educació i en les practiques.

Aquest projecte no preveu dedicar molt de temps en desenvolupar publicacions científiques, quan el Dr. Chelleri ja té un extens llistat de publicacions, i s'ha detectat i escollit, d'utilitzar aquest finançament per maximitzar l'impacte d'aquest coneixement, contribuint el tremento gap entre investigació i pràctiques.

Dr. James Ellis

Objectius de recerca/ línia de recerca:

Resum del projecte:

Ressonància magnètica nuclear hiperpolaritzada per a la investigació d'òrgans en xip.

La ressonància magnètica hiperpolaritzada (HP) s'ha convertit en un mètode prometedor per investigar les característiques biològiques del teixit viu. Una molècula sensor (per exemple, piruvat, fumarat, glucosa) s'hiperpolaritza i s'injecta a un pacient, i el flux metabòlic resultant es pot utilitzar per avaluar la viabilitat cel·lular, la resposta del tumor a la teràpia i realitzar un mapeig de pH, per citar alguns exemples.

Dues barreres significatives s'oposen a la implementació generalitzada de la imatge HP:

 1. el mètode d'hiperpolarització actual, la polarització nuclear dinàmica de dissolució (dDNP) és complicada, cara i requereix experiència per operar l'equip.
 2. el desenvolupament de mètodes preclínics depèn en gran mesura de l'ús de models animals que no permeten el cribratge ràpid dels experiments.

Per superar aquestes limitacions, en aquest projecte s’implentarà la polarització induïda per parahidrogen com a mètode d'hiperpolarització, que és significativament més barata, més fàcil d'utilitzar i pot produir els metabòlits hiperpolaritzats a una velocitat superior a la dDNP i es visualitzarà l’hiperpolarització en dispositius d'òrgan en un xip, que imiten de prop les condicions in vivo, però permeten que es realitzin experiments a un ritme més ràpid i permeten utilitzar teixit humà en lloc de teixit animal, per imitar més de prop les condicions reals.

L'objectiu específic d'aquest projecte serà investigar si les imatges metabòliques d'HP poden proporcionar informació sobre la progressió de la distròfia muscular en el teixit muscular humà.

Publicacions i altres contribucions:

Donada la incorporació recent, encara no s’han realitzat publicacions derivades d’aquesta recerca.

Dra. Marion Salzer

Objectius de recerca/ línia de recerca:

Resum del projecte:

Com envelleixen els oòcits?

Les dones neixen amb un nombre definit d'òocits, que romanen dins de l'ovari en un estat latent i de baix metabolisme fins que posteriorment s'activen per madurar i ovular en les dones adultes i reproductores.

La qualitat dels oòcits, i per tant la fertilitat femenina, disminueix ràpidament amb l'edat. Tanmateix, no sabem si l'envelliment afecta els oòcits durant la maduració o durant la latència. De la mateixa manera, no està clar fins a quin punt l'envelliment dels oòcits està influenciat per l'entorn, per tant, es podria prevenir amb factors de l’entorn durant l’etapa juvenil.

Utilitzant transcriptòmica d'un sol oòcit, combinada amb experiments de trasplantament d'ovari entre ratolins joves i vells i cultiu d'ovari, la Dra. Marion Salzer investiga com envelleixen els oòcits latents a nivell molecular i funcional.

Aquesta investigació serà de gran importància per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que retardin o fins i tot previnguin la disminució dels oòcits amb l'edat. Això és especialment important a Espanya, on l'edat materna al primer part és una de les més altes del món, i moltes parelles depenen de la reproducció assistida.

Publicacions i altres contribucions.

• Comparative analysis of vertebrates reveals that mouse oocytes do not contain a

Balbiani Body. Journal of Cell Science, 2022 Jan. Treiber CD, Salzer MC, Riegler J, et al.

Representant dels postdocs del departament de Biologia cel·lular i del desenvolupament.

Dra. Ekaterina Khestanova

Objectius de recerca/ línia de recerca:

Resum del projecte:

Aquest projecte pretén estudiar les propietats quàntiques dels materials superconductors quan interactuen amb la llum, amb aplicacions potencials per a la computació quàntica i la distribució segura d'informació quàntica.

En un estat superconductor aconseguit a temperatures criogèniques (normalment molt per sota de -170 °C), els electrons formen un ordre quàntic coherent especial, que dona lloc a la resistència zero i el diamagnetisme perfecte. Aquests electrons perfectament coherents també interaccionen amb la llum d'una manera peculiar que dona lloc a modes exòtics (ones) anomenats modes de Higgs per la seva similitud formal amb el famós bosó de Higgs. No obstant això, aquestes ones exòtiques són difícils de detectar en un simple experiment de brillantor i detecció (shine-and-detect), però són perfectament detectables amb sondes especials com el microscopi de camp proper, on una punta de dimensions nanomètriques s'escaneja sobre la superfície de la mostra i acobla la llum al material superconductor.

Aquesta combinació des de la nanoòptica i les propietats excitadores electròniques dels superconductors ens permet observar aquests modes d’excitació.

Publicacions i altres contribucions.

Donada la incorporació recent, encara no s’han realitzat publicacions derivades.

Former Fellow : Dra. Osnat Hakimi

Objectius de recerca/ línia de recerca:

Resum del projecte:

Els biomaterials són materials sintètics o naturals utilitzats per reemplaçar teixits, òrgans artificials i pròtesis, amb el potencial de revolucionar l’atenció mèdica. Tot i això, el procés de transmissió del laboratori al pacient és llarg i costós, i l'evidència mostra que molt pocs implants progressen més enllà de les etapes inicials de disseny i prova.

Durant aquest procés, es genera una quantitat substancial de dades en forma d'articles de recerca, protocols d'estudis clínics, patents, regulacions i pàgines web d'empreses derivades: tots són una font de dades útils i heterogenis excel·lents que es poden utilitzar per millorar com els materials i implants es dissenyen, proven i apliquen.

Per tant, el projecte implicarà:

El projecte, però, ha quedat interromput donat que la Dra. Osnat Hakimi va causar baixa al mes de setembre de 2021.

Presentació del nou Fellow Bosch Aymerich

Donat que la Dra. Osnat Hakimi va causar Baixa al setembre de 2021, des de la UIC va publicar una convocatòria per a la contractació d’un nou Fellow en substitució de la Dra. Hakimi, per mantenir el conjunt dels 6 Fellows Bosch Aymerich inicials, que continua estant compost per tres homes i tres dones. I tots ells representen 5 nacionalitats diferents. El següent quadre recull les principals característiques dels sis Fellows Bosch Aymerich.

Nom completHome/DonaNacionalitatInstitució contractantUniversitat de doctorat
Dr. James EillsHomeRegne UnitBIST-IBECDoctorat a la Universitat de Southampton (RU)
Dra. Marion SalzerDonaÀustriaBIST-CRGDoctorat a UB
Dra. Ekaterina Khestanova,DonaRússiaBIST-ICN2-ICFODoctorat a la Universitat de Manchester (RU)
Dr. Lorenzo ChelleriHomeItàliaUICDoctorat a la UAB
Dr. Conrado AparicioHomeEspanyaUICDoctorat a BarcelonaTech- UPC
Dra. Roni Helene Grace WrightDonaRegne UnitUICDoctorat a University of Glasgow (UK)

El nou Fellow Bosch Aymerich és la:

Dra. Roni Helene Grace Wright

La incorporació de la Dra. Roni Helene Grace Wright es produirà el mes de març de 2022, amb un contracte postdoctoral de duració de 2 anys al Departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC . La Dra. Grace centra la seva recerca en el càncer de mama. Malgrat els esforços de recerca mundials, el càncer de mama continua sent la principal causa de mort per càncer en dones a tot el món. La majoria d'aquestes morts es deuen a metàstasis que es produeixen anys després del tractament inicial. Dins del tumor primari hi ha un petit nínxol de cèl·lules mare del càncer de mama (BCSC). Els BCSC són iniciadors coneguts de la transició epitelial a mesenquima (EMT), colonització i creixement de llocs secundaris.

La manca d'opcions de tractament per a la mama metastàtica de càncer posa de manifest la importància d'una major comprensió de la progressió del càncer de mama, específicament pel que fa a les proteïnes implicades en el procés metastàtic i el manteniment de la població de BCSC.

En el programa Fellows Bosch i Aymerich, està previst que la Dra. Grace Wright desenvolupi una línia de recerca pròpia i distintiva en el camp de la metàstasi agressiva del càncer de mama mitjançant models de cèl·lules mare del càncer de mama oncosfera en 3D. Està previst que la Dra.Roni Helene Grace Wright tingui una doble afiliació amb el CRG.

2020

La  Fundació  Bosch  Aymerich impulsa el nou programa FBA Fellows, orientat a la captació de talent científic. Les dues entitats beneficiàries de la iniciativa són el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). Cadascuna de les entitats incorporarà tres fellows, que desenvoluparan la seva tasca investigadora i docent al llarg dels propers tres anys.

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), una institució de reputació mundial que aplega set centres de recerca d’excel·lència (Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) ) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), una universitat jove, dinàmica i amb un prestigi ben establert i creixent.

El conveni signat per la Fundació Bosch Aymerich, el BIST i UIC Barcelonavol donar, amb la figura dels FBA Fellows, un especial impuls a la recerca i la docència d’excel·lència en els àmbits de la salut —en particular, de la medicina de precisió— i del medi ambient —en concret, de la sostenibilitat, incloent l’energètica.

Aquests són àmbits en els quals des de Catalunya hem demostrat que podem fer aportacions a la frontera del coneixement i on, al mateix temps, convé molt formar professionals punters (metges, arquitectes, i també emprenedors) per a l’economia d’avui i la de demà. D’aquí la necessitat de col·laboració entre centres de recerca i universitat.

La societat actual enfronta reptes complexos en aquests àmbits, dels quals és bon exemple la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. Per abordar-los es requereix d’una perspectiva transversal i multidisciplinària per tal d’impulsar la recerca de frontera i millorar la formació de les noves generacions d’investigadors i de professionals.

Una part important de la recerca del BIST gira, al voltant de dos dels reptes globals fonamentals i interrelacionats en la societat actual: la salut humana i la sostenibilitat mediambiental i energètica.

Per la seva banda, UIC Barcelona centre el focus de la seva recerca en àrees com biomaterials, regeneració de teixits, envelliment, metabolisme, fisioteràpia o polítiques sanitàries, entre d’altres.

La captació dels FBA Fellows es farà mitjançant sengles convocatòries que UIC Barcelona i el BIST llençaran en les properes setmanes. Està previst que els sis nous fellows s’incorporin a les seves posicions entre setembre i desembre d’aquest any.

ACTE LLIURAMENT BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH I L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”.

El passat dia 15 de Febrer va tenir lloc el  lliurament de la 4ª Edició de Beques de la Fundació Bosch Aymerich i l’Obra Social “La Caixa”, destinades als joves estudiants dels municipis d’Alp. Bagà, Das i Urús, els quatre municipis pels quals s’estén el domini esquiable de l’estació d’esquí Masella.

L’objectiu de les beques és contribuir a la formació dels joves d’aquests municipis per tal de garantir un futur de bons professionals qualificats a les empreses de la Cerdanya i del Berguedà.

En l’edició d’enguany es van rebre un total de 39 sol.licituds, de les quals es van atorgar un total de 25 beques (5 més que en les edicions anteriors), amb una nota mitjana dels expedients del 7,31.

En l’acte de lliurament hi van participar dels patrons de la Fundació Privada Bosch i Aymerich, directius de Masella i de Caixa Bank, dels alcaldes d’aquests municipis, directius de la Generalitat de Catalunya encapçalats pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Damià Calvet, que amb el seu parlament va cloure l’acte.


Entre els parlaments de l’acte, el President de la Fundació, el Sr. Ángel Sáez, va recordar la figura d’en Josep Ma. Bosch Aymerich, donat que aquest any es compleixen 5 anys de la seva mort i es va glossar la seva figura, que predicava en l’exemple en la cultura de l’esforç. Així que fidel als principis de l’impulsor de la Fundació, en els parlaments totes les autoritats van emplaçar a tots els joves guanyadors de la importància de l’esforç i la tenacitat en els estudis.

El conveni entre la Caixa i FBA es va signar el 4 de Febrer del 2020, assistint per part de la Fundació els Srs. Xavier Nolla (VicePresident i Director de Masella), Antoni Bosch (Secretari) i les Sra. Elena Cabarrocas (Vocal i membre de la Comissió Permanent de la Fundació) i per part de la Fundació Bancària La Caixa els Srs. Albert Requena (Director de l’àrea de negoci del Berguedà- Pirineus) i Gerard Xifré (Director d’Oficina de  Puigcerdà).

3a Edició: 2022

Per tercer any consecutiu, la Fundació Bosch Aymerich impulsa el pla d’ajuts a les escoles de La Cerdanya, per potenciar la participació i fomentar la pràctica de l’esquí entre els seus alumnes i oferir les mateixes oportunitats a tot l’alumnat de les escoles ceretanes.


En aquesta tercera edició, les escoles que han participat en el programa “Setmana Blanca”, han estat un total de 8 escoles: l’Escola Bac de Cerdanya (Alp), l’ Escola Llums del Nord, (Puigcerdà) l’ IES Pere Borrell (Puigcerdà), la Zer Baridà- Batllia, integrada per les escoles: Portella Blanca (Lles de Cerdanya), l’escola Puig (Prullans), l’escola Pere Sarret (Martinet) i l’escola Sant Serni (Prats); la Zer La Cerdanya integrada per: l’escola Santa Cecília (Bolvir), l’escola de Santa Coloma (Ger) i l’escola Jaume I (Llívia), l’Escola Vedruna (Puigcerdà), l’Escola Alfons I (Puigcerdà), l’Escola Ridolaina (Montellà del Cadí) i l'Escola Mare de Déu del Talló (Bellver de Cerdanya).

IES Pere Borrell
Escola LLums del Nord
Escola Alfons I
Escola Vedruna
Escola Bac de Cerdanya
Escola Mare de Déu del Talló
Zer La Cerdanya


Enguany al programa “Setmana Blanca” de la Fundació Bosch Aymerich han participat 1.525 alumnes de la comarca de La Cerdanya, que s'han pogut beneficiar de la pràctica dels esports d’esquí i snow a adolescents i a infants.

2a Edició: 2021

En aquesta segona edició s’ha incrementat la participació de més escoles de la comarca de La Cerdanya.

A les escoles que ja havien participat en la primera edició del programa “Setmana Blanca”, Escola Bac de Cerdanya, Escola Llums del Nord i IES Pere Borrell, aquest any s’han adherit les escoles: Zer Baridà- Batllia, integrada per les escoles: Portella Blanca, de Lles de Cerdanya, l’escola Puig, de Prullans, l’escola Pere Sarret, de Martinet i l’escola Sant Serni, de Prats; Zer La Cerdanya integrada per: l’escola Santa Cecília de Bolivir, l’escola de Santa Coloma de Ger i l’escola Jaume I de Llívia; Escola Vedruna, de Puigcerdà i Escola Alfons I.

El pla d’ajut econòmic del programa “Setmana Blanca” de la Fundació Bosch Aymerich ha beneficiat enguany a 1.548 alumnes de la comarca de La Cerdanya, donant la oportunitat de poder practicar els esports d’esquí i snow a adolescents i a infants oferint les mateixes oportunitats a tot l’alumnat de les escoles.

Destaquem que ha estat un anys especialment difícil per la pandèmia de la Covid ’19, on la comarca de La Cerdanya s’ha vist molt afectada donat als confinaments municipals i les escoles s’han vist obligades a reprogramar l’activitat de la Setmana Blanca, que finalment s’ha pogut dur a terme, beneficiant als seus alumnes a compartir les jornades amb els seus companys i companyes d’escola en un ambient diferent al de l’escola.

1a Edició: 2020

El  passat  dia  24 de  gener  la Fundació   Bosch   Aymerich, va signar uns convenis de  col·laboració amb l’Escola  Bac de  Cerdanya,  l’Escola Llums del  Nord i l’Institut Pere  Borrell, per tal  de potenciar  la participació de les escoles de la  Cerdanya  i fomentar  la  pràctica de  l’esquí  entre  tots els  alumnes d’aquestes escoles.

A l’acte   hi van ser  presents  en   Xavier  Nolla  i  Varela,  patró de la   Fundació Bosch Aymerich i Director de Masella, na Assumpta Vilaró directora de l’Escola  Bac  de  Cerdanya, na  Cristina  González,  directora de l’Escola Llums del   Nord  i  na Amaya Garcia, directora  de l’IES  Pere   Borrell.

En aquesta  primera edició els alumnes de la Cerdanya han pogut  gaudir de l’esquí a l’estació de Masella gràcies al pla d’ajuts que la Fundació Bosch Aymerich, que és la propietària majoritària de l’estació, ha  aportat  per tal de beneficiar  a més de 600  alumnes  assumint  el  cost  del transport, el material que cal per esquiar, el forfet i els àpats a les pistes.

En properes  edicions  s’estudiarà  obrir la  participació a més escoles de la Cerdanya, amb  l’objectiu  d’extendre la possibilitat de practicar l’esport de l’esquí a més alumnes de la comarca.

Auditoria final projecte Escola Alfons I per PKF Attest

Auditoria final projecte Escola Ridolaina per PKF Attest

Auditoria final projecte Escola Llums del Nord per PKF Attest

Auditoria final projecte IES Pere Borell per PKF Attest

Auditoria final projecte Zer Cerdanya per PKF Attest

Auditoria final projecte Escola Mare de Déu del Talló per PKF Attest

Auditoria final projecte Escola Bac de Cerdanya per PKF Attest

Auditoria final projecte Zer Baridà Batllia per PKF Attest

Auditoria final projecte Escola Vedruna per PFK Attest

2022

IV Edició Concurs de Cinema Programa Ments Despertes

Un any més la Fundació Bosch Aymerich col·labora en el projecte del Programa Ments Despertes del Grup SOM VIA, en què han participat alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

En aquesta edició s'han presentat 34 curtmetratges i s'han atorgat quatre premis en les categories corresponents:

100% Escola La Industrial

Premi Especial del Jurat – Fundació Bosch Aymerich al millor curt

Premi categoria Cicles Formatius : 100% Escola La Industrial

Premi categoria Batxillerat: Pérdida total de mi. Institut Consell de Cent

Premi categoria ESO: Dues vides trobades. Institut Quatre Cantons

Aquesta quarta edició va tenir una acollida molt ben en un marc incomparable, l'Auditori de Caixa Forum, on les estrelles van ser els joves i l'entusiasme i l'espontaneïtat dels presentadors de la Gala, els actors Aina Clotet i Jaume Madaula.

La sensibilització, el compromís, l’aprenentatge i la implicació de les persones van ser els grans protagonistes durant el transcurs de la gala.

El Programa Ments Despertes ens mostra una vegada més la implicació dels joves que a partir d'ara veuran la salut mental no com una cosa llunyana i que és inadmissible estigmatitzar les persones.

2021

III Edició Concurs de Cinema Programa Ments Despertes

Alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius han pogut participar en uns premis que neixen del Grup SOM VIA, entitat amb valor social i més de 25 anys de compromís amb les persones amb vulnerabilitat i amb la transformació de l’entorn i, en concret del seu programa Ments Despertes, una activitat curricular de prevenció en salut mental i bons hàbits, amb nou edicions i 5.209 alumnes participants. ‘Una ment creativa és una ment desperta’, aquest és l’eslògan del Concurs entre l’alumnat jove.

Una III Edició amb trenta curts i tres guanyadors: Ana i Mia,del Col·legi Santa Dorotea (Categoria ESO), Gracias por escucharme, de l’Institut Esteve Terrades i Illa (Categoria Cicles Formatius) i un doble guardó (Categoria Batxillerat i Premi Especial del Jurat-Fundació Bosch Aymerich) per al millor curt a la genial La decisión de las corbatas: la esquizofrenia, de l’Institut Consell de Cent, escollits per un jurat integrat per destacats especialistes en cinema, salut i acompanyament social.

Un curtmetratge sobre tot allò que pugui suggerir el concepte ‘ment desperta’ lligat al concepte de salut mental i fer servir l’audiovisual com a eina educativa. Aquest és l’objectiu del III Concurs de Cinema ‘Ments Despertes’, una edició oberta a l’alumnat per trencar amb els estereotips entre joves, com els que giren al voltant de la salut mental i emocional.

2020

El Grup SOM VIA és una estructura formada per quatre entitats amb valor social: la Fundació Via Activa, la Fundació Viaclara, la Fundació Via Assistencial i SOM VIA Consultoria

Cada entitat s’adreça a un col·lectiu diferent però sota la cohesió d’un treball comú amb més de 25 anys de trajectòria que, amb un model innovador i rigorós, posa a l’abast de la societat diferents Recursos, Serveis i Programes compromesos amb les persones amb necessitats especials, amb vulnerabilitat i amb diversitat de conducta, així com amb la construcció d’il·lusions de vida i també compromesos amb la transformació de l’entorn.

És d’aquest compromís i experiència d’on neix el Programa Ments Despertes, un itinerari formatiu i de prevenció en salut mental, liderat per persones amb diagnòstic i adreçat a l’alumnat dels centres d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, Superior i universitats de la ciutat de Barcelona i província.

L’objectiu és crear participació comunitària i promocionar hàbits saludables, a més d’apropar les realitats i la prevenció de la malaltia mental entre joves, estudiants i també futurs professionals. És també una acció de posicionament davant els estereotips, prejudicis i estigma que abunda a la societat.

El Programa configura un doble espai; formatiu per una banda, però que permet, per l’altra a les persones amb experiència en salut mental, ser les veritables protagonistes, ser agents clau de canvi i transmissió de saber expert. Ments Despertes és una lliçó de vida.

El Programa Ments Despertes consta de diferents accions principals: una ponència que s’imparteix als centres educatius, amb previ lliurament de material de treball i una activitat pràctica consistent en el coneixement del dia a dia i funcionament de la Llar Residència Mascaró, un dels recursos del Grup per a persones amb malaltia mental. També s’organitza el Concurs de Cinema Ments Despertes, per fer servir l’audiovisual com a eina educativa.

Aquest programa enllaça doncs amb el compromís social que manté el Grup SOM VIA amb les persones i amb la societat, entenent que l’educació és la clau fonamental per fer possible la participació real i efectiva del conjunt de la ciutadania en la societat.

És en aquest sentit i amb el convenciment de la Fundació Bosch Aymerich en promoure el creixement de la societat i seguir transformant mirades i actituds, que el passat 13 de gener de 2020 va signar-se un conveni de col·laboració per donar suport durant tres anys consecutius al Programa Ments Despertes perquè, dintre i més enllà de l’aula, alumnes, professors, famílies i ponents repensin i transformin realitats i diversitats.

Aula de Formació Fundació Bosch Aymerich, Seu Central del Grup SOM VIA

La signatura del Conveni de Col·laboració va tenir lloc el passat 13 de gener amb la presència del president de la Fundació Via Activa, el Sr. Jaume Viaplana Miralles i el Sr. Andrés Escarpenter Ferran, patró de la Fundació Bosch Aymerich.

ACTE LLIURAMENT BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH I L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”.

Per tercer any es va procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Bosch Aymerich i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” per a la concessió de beques d’estudi per estudis de grau mitjà o superior i dels estudis universitaris de grau dels habitants dels municipis d’Alp, Das i Urús i Bagà.

El conveni es va signar el 26 de Novembre del 2018, assistint per part de la Fundació els Srs. Xavier Nolla (VicePresident i Director de Masella), Antoni Bosch (Secretari) i les Sres. Elena Cabarrocas (Vocal i membre de la Comissió Permanent de la Fundació) i Maite Martí (Directora Comercial de Masella), i per part de la Fundació Bancària La Caixa els Srs. Jaume Masana (Director Territorial de Catalunya) , i els Srs. Jordi Porta (Director de Zona) i Marc Porta (Director d’Oficina).

L’objectiu de les beques és ajudar a fomentar la millor formació dels habitants de la comarca de la Cerdanya com a mitjà per a potenciar-ne el seu desenvolupament futur mitjançant una població més preparada. És també un dels objectius de la Fundació Privada Bosch Aymerich el retornar via ajudes, a les poblacions allà on hi és present, mitjançant l’activitat empresarial de les seves empreses, part dels beneficis obtinguts per l’activitat d’aquestes.

En l’acte de lliurament hi van participar dels patrons de la Fundació Privada Bosch i Aymerich, directius de Masella i de Caixa Bank, dels alcaldes d’aquests municipis, del President del Consell Comarcal de la Cerdanya i del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Damià Calvet, que amb el seu parlament va cloure l’acte. Entre els parlaments de l’acte es va lloar la iniciativa de les beques-estudi de la Fundació, a  la vegada que es va glossar la figura de Josep M Bosch Aymerich, cofundador de Masella que predicava en l’exemple en la cultura de l’esforç. Així que fidel als principis de l’impulsor de la Fundació, en els parlaments totes les autoritats van emplaçar a tots els joves guanyadors de la importància de l’esforç i la tenacitat en els estudis per tal de garantir bons professionals que en el futur seran el millor actiu per la Cerdanya i el Berguedà.

En aquesta edició es van presentar 42 sol.licituds de les quals es van atorgar 20 beques amb una nota mitjana dels expedients de 7,58 i un valor total de 40.000 euros en beques atorgades.

ACTE LLIURAMENT BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH I L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”.

Per segon any es va procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Bosch Aymerich i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” per a la concessió de beques d’estudi per estudis de grau mitjà i superior dels habitants dels municipis d’Alp, Das i Urús, i com a novetat, la concessió de dues beques de Doctorat i Màster per als habitants de tota la comarca de la Cerdanya.

El conveni es va signar el 20 de Novembre del 2017, assistint per part de la Fundació els Srs. Xavier Nolla (VicePresident i Director de Masella), Antoni Bosch (Secretari) i les Sres. Elena Cabarrocas (Vocal i membre de la Comissió Permanent de la Fundació) i Maite Martí (Directora Comercial de Masella), i per part de la Fundació Bancària La Caixa els Srs. Jaume Masana (Director Territorial de Catalunya) , i els Srs. Jordi Porta (Director de Zona) i Marc Porta (Director d’Oficina) L’objectiu de les beques és ajudar a fomentar la millor formació dels habitants de la comarca de la Cerdanya com a mitjà per a potenciar-ne el seu desenvolupament futur mitjançant una població més preparada. És també un dels objectius de la Fundació Privada Bosch Aymerich el retornar via ajudes, a les poblacions allà on hi és present, mitjançant l’activitat empresarial de les seves empreses, com una manera de retornar a aquestes poblacions part dels beneficis obtinguts per l’activitat d’aquestes.

En aquesta edició s’han presentat 37 sol.licituds de les quals s’han atorgat dues beques de Doctorat i Màster amb una nota mitjana dels expedients de 8,95 i un valor total de 10.000 euros, i quinze beques de Grau Mitjà i Universitari amb una mitjana dels expedients del 7,50 i un valor total de 30.000 euros, sumant un total de 40.000 euros en beques atorgades.

Un dels objectius de la Fundació Privada Bosch Aymerich és el de retornar via ajudes, a les poblacions allà on hi és present, mitjançant l’activitat empresarial de les seves empreses, com una manera de retornar a aquestes poblacions part dels beneficis obtinguts per la seva activitat.

Les beques d'estudi s'han creat per ajudar a fomentar la millor formació dels habitants de la comarca de la Cerdanya com a mitjà per a potenciar-ne el seu desenvolupament futur mitjançant una població més preparada.

En aquesta primera edició per al Curs acadèmic 2016-2017 s'ha signat un conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch Aymerich i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” per a la concessió de beques d’estudi per estudis de grau mitjà i superior dels habitants dels municipis d’Alp, Das i Urús, i la concessió d'una de Doctorat/ Màster per als habitants de tota la comarca de la Cerdanya.

Enguany s’han concedit 18 beques de les quals s’han atorgat una Doctorat/ Màster per valor de 5.000 euros, i disset beques de Grau Mitjà i Universitari per valor de 2.000 euros cadascuna, sumant un total de 39.000 euros en beques atorgades.

L'acte de lliurament va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2017 i va comptar amb la presència de personalitats de la Generalitat de Catalunya i dels diferents ajuntaments.